Ті­мо­ті СНАЙ­ДЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

про­фе­сор істо­рії Єль­сько­го уні­вер­си­те­ту:

“Це не вій­на між дво­ма на­ро­да­ми, то­му що ро­сій­ський на­род зде­біль­шо­го спо­сте­рі­гає за ці­єю вій­ною по те­ле­ві­зо­ру. Во­на від­ді­ле­на від ро­сій­ської ре­аль­но­сті. Я ду­маю, що ця вій­на біль­шою мі­рою є вій­ною по­лі­ти­чних си­стем — чи до­зво­лять Укра­ї­ні ста­ти ближ­чою до Єв­ро­пи, чи її від­тя­гнуть до Ро­сії ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.