Мі­сяць з Iва­ном Ми­ко­лай­чу­ком

На Бу­ко­ви­ні демонструють філь­ми сла­ве­тно­го кі­но­май­стра і го­ту­ю­ться до етно­фе­сти­ва­лю

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ВИШНЕВСЬКА, Чер­нів­ці

За тра­ди­ці­єю, у черв­не­ві дні бу­ко­вин­ці вша­ну­ють пам’ять сво­го ви­да­тно­го зем­ля­ка Іва­на Ми­ко­лай­чу­ка, яко­му 15 червня ви­пов­ни­ло­ся б 74 ро­ки... На Кі­цман­щи­ні три­ває етно­фе­сти­валь « На го­сти­ни до Іва­на » . Цьо­го­річ у про­гра­мі бу­де пред­став­ле­но ама­тор­ські і на­ро­дні пі­сні, тан­цю­валь­не ми­сте­цтво, ви­ро­би май­стрів де­ко­ра­тив­но- при­кла­дно­го ми­сте­цтва, на­ціо­наль­ний одяг і ви­ши­ван­ки, а « Тро­їсті му­зи­ки » із се­ла Гли­ни­ця гра­ти­муть ме­ло­дії з йо­го філь­мів. По Чер­ні­ве­цькій обла­сті від­бу­ва­ти­му­ться ве­чо­ри пам’ яті, ви­став­ки, а та­кож уро­чи­сто­сті у Му­зеї- са­ди­бі ро­ди­ни Ми­ко­лай­чу­ків у Чор­то­риї.

Цьо­го­рі­чні «го­сти­ни» осо­бли­ві, оскіль­ки від­бу­ва­ю­ться напередодні юві­лею ми­тця. Ще чо­ти­ри ро­ки то­му, до ці­єї да­ти чи­нов­ни­ки мі­ста та обла­сті при­ся­га­ли­ся ви­рі­ши­ти до­лю кі­но­те­а­тру ім. І. Ми­ко­лай­чу­ка в Чер­нів­цях. А кан­ди­дат на по­са­ду ме­ра Чер­нів­ців, Оле­ксій Каспрук обі­цяв, що йо­го пер­шим кро­ком, як мі­сько­го го­ло­ви, бу­де ві­дро­дже­н­ня куль­ту­ри, зокре­ма, ре­кон­стру­кція кі­но­бу­дів­лі. Про про­бле­ми до­лі кі­но­те­а­тру «День» ба­га­то пи­сав та, на жаль, час іде, а ма­ло що змі­ни­ло­ся і про кі­но­те­атр зга­ду­ють хі­ба що на день на­ро­дже­н­ня Ми­ко­лай­чу­ка. Да­лі пу­блі­чних за­яв про ство­ре­н­ня «Кі­но­ми­сте­цько­го цен­тру ім.І. Ми­ко­лай­чу­ка» та пред­став­ле­н­ня про­е­ктів ре­кон­стру­кції мо­ло­дих ар­хі­те­кто­рів «Гні­здо для бі­ло­го пта­ха», спра­ва з мі­сця так і не зру­ши­ла... До ре­чі, до­ля ма­ке­тів і сту­дент­ських про­е­ктів на­ра­зі та­кож не­ві­до­ма. Чи по­ста­не хо­ча б один із них у ре­аль­но­сті? Ни­ні бу­дів­лю кі­но­те­а­тру пе­ре­да­ли на ба­ланс МКП «Ка­ли­нів­ський ри­нок» і но­вий го­спо­дар ли­ше за­склив ви­би­ті ві­кна. До ре­кон­стру­кцій спра­ва так і не ді­йшла! Не кра­щою є ситуація й дов­ко­ла кі­но­те­а­тру ім. І. Ми­ко­лай­чу­ка в Кі­цма­ні. Ра­йон­на ра­да ого­ло­си­ла кон­курс на зда­чу йо­го при­мі­щень в орен­ду. При­йом за­яв на кон­курс за­вер­шу­є­ться 8 червня. А по­ки ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: чи з’яви­ться у най­ближ­чий час «Гні­здо для бі­ло­го пта­ха» у Чер­нів­цях? Центр, який би за­ймав­ся по­пу­ля­ри­за­цію твор­чо­сті Іва­на Ми­ко­лай­чу­ка і ство­ре­н­ням но­ві­тньо­го арт-про­сто­ру мі­ста...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.