Трі­умф під акор­де­он

6 червня фран­ків­ці зі­гра­ють мю­зикл «Едіт Пі­аф. Жи­т­тя у кре­дит» усо­те!

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПО­ЛІ­ЩУК, «День»

Ця ви­ста­ва при­кра­шає афі­шу На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка з 2008 ро­ку і з дня прем’єри й до­ни­ні завжди про­хо­дить із ан­шла­га­ми. Істо­рію про па­ризь­ко­го «го­роб­чи­ка», на­ді­ле­но­го ве­ли­ким та­лан­том і не­злам­ним ду­хом, спів­а­чку, яка сто­їть на по­ро­зі сві­то­вої сла­ви і ско­ро ста­не ле­ген­дою і Ко­ро­ле­вою шан­со­ну, на­пи­са­ли: по­ет і дра­ма­тург Юрій Риб­чин­ський і ком­по­зи­тор Ві­кто­рія Ва­са­ла­тій (яка ста­ла пер­шою ви­ко­на­ви­цею ролі Пі­аф). По­ста­нов­ку ори­гі­наль­но­го мю­зи­клу здій­снив ре­жи­сер Ігор Афа­на­сьєв, сце­но­гра­фія Ва­лен­ти­на Ко­зьмен­ко-Де­лін­де. Гля­да­чі ста­ють свід­ка­ми істо­рії пер­шо­го ко­ха­н­ня та пер­шо­го трі­ум­фу фран­цузь­кої спів­а­чки. Хо­ча у ви­ста­ві не­ма жо­дної (!) пі­сні са­мої Пі­аф, але мю­зикл гля­да­чі див­ля­ться на одно­му ди­хан­ні. Ком­по­зи­ції, на­пи­са­ні В. Ва­са­ла­тій, ду­же ме­ло­дій­ні — це кла­си­чний шан­сон у су­ча­сних ін­то­на­ці­ях (аран­жу­ва­н­ня Ана­то­лія Кар­пен­ка), а сю­жет Юрій Риб­чин­ський так за­кру­тив, що пу­блі­ка спів­пе­ре­жи­ває ге­ро­ї­ні. Це — шлях Пі­аф ще до її трі­ум­фаль­но­го де­бю­ту на АВС, пі­сні, які Едіт спів­а­ла на ву­ли­цях, і ні­ко­му не бу­ла ві­до­ма. Це — світ фан­та­зій під «жи­ву» му­зи­ку — під акор­де­он... Якщо Ві­кто­рія Ва­са­ла­тій при­ча­ро­ву­ва­ла сво­їм силь­ним го­ло­сом, і її ге­ро­ї­ня бу­ла пе­ред­усім Спі­ва­чкою, то й у ін­тер­пре­та­ції Те­тя­ни Мі­хі­ної (на фото) образ Пі­аф на­бу­ває ве­ли­ко­го дра­ма­ти­зму, й це роз­по­відь про тра­гі­чну істо­рію Жін­ки...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.