До­по­мо­жі­мо «Лю­ти­ку»!

У Дні­про­пе­тров­ську ря­ту­ють са­нін­стру­кто­ра Іри­ну Іва­нюш

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про­пе­тровськ

Дні­про­пе­тров­ські лі­ка­рі бо­рю­ться за жи­т­тя са­нін­стру­кто­ра Іри­ни Іва­нюш. Во­на вря­ту­ва­ла жи­т­тя ба­га­тьом бій­цям на фрон­ті, а те­пер ря­ту­ють її са­му. 25-рі­чна дів­чи­на ти­ждень то­му пі­дір­ва­ла­ся на роз­тяж­ці на Дон­ба­сі, ко­ли з та­кти­чною гру­пою йшла лі­со­сму­гою. З Ав­ді­їв­ки до Дні­про­пе­тров­ська її ве­зли вже без ніг, із про­ни­ка­ю­чим по­ра­не­н­ням пра­во­го ока і по­лі­трав­мою. «Іри­на вкрай важ­ка... Вчо­ра хі­рур­ги Сер­гій Ко­суль­ни­ков і Сер­гій Тар­на­поль­ський про­ве­ли три­го­дин­ну скла­дну опе­ра­цію. Бо­ре­мо­ся за її жи­т­тя», — по­ві­до­мив у ме­ре­жі «Фейс­бук» Сер­гій Ри­жен­ко.

В обла­сній лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва го­во­рять, що, на ща­стя, Іри­ні на­да­ли ква­лі­фі­ко­ва­ну пер­шу ме­ди­чну до­по­мо­гу ще на пе­ре­до­вій. Це да­ло їй шан­си на жи­т­тя. Те­пер за спра­ву взя­ли­ся фа­хів­ці рі­зних про­фі­лів. Де­кіль­ка по­ета­пних опе­ра­цій і най­го­лов­ні­ше — пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві. Дів­чи­ну опе­ру­ва­ли, ко­ли пер­ший по­верх лі­кар­ні за­пов­ни­ли сту­ден­ти з рі­зних ву­зів Дні­про­пе­тров­ська. Во­ни при­йшли, щоб зда­ти кров осо­би­сто для неї і для бій­ців АТО. Одно­гру­пни­ки роз­по­від­а­ють, що дів­чи­на при­їха­ла із За­хі­дної Укра­ї­ни, щоб здо­бу­ти дру­гу ви­щу осві­ту і ста­ти лі­ка­рем. Пі­сля се­ме­стру на­вча­н­ня не ви­три­ма­ла і по­їха­ла на пе­ре­до­ву, оскіль­ки, за її сло­ва­ми, тут во­на ні­чим не мо­гла до­по­мог­ти бій­цям АТО. Від бо­йо­вих по­бра­ти­мів ста­ло ві­до­мо, що Іри­на Іва­нюш ра­ні­ше за­кін­чи­ла фі­ло­ло­гі­чний фа­куль­тет Дро­го­би­цько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. І.Фран­ка. З ди­тин­ства скла­да­ла вір­ші та за­хо­плю­ва­ла­ся лі­те­ра­ту­рою. Бра­ла участь в акці­ях Єв­ро­май­да­ну, а ко­ли по­ча­ла­ся вій­на на Дон­ба­сі, за­пи­са­ла­ся в «Пра­вий се­ктор» і до­бро­воль­цем пі­шла на фронт. Як са­нін­стру­ктор до­по­ма­га- ла 93-й ме­ха­ні­зо­ва­ній бри­га­ді. На фрон­ті її на­зи­ва­ли «Лю­тик».

Лі­ка­рі го­во­рять, що три­ва­лий час стан дів­чи­ни був кри­ти­чним. Ли­ше на тре­тю до­бу во­на опри­том­ні­ла. «Іра «Лю­тик» при­йшла до тя­ми. Ек­сту­бо­ва­на. Пла­че. З нею пра­цю­ють кра­щі пси­хо­ло­ги лі­кар­ні Ме­чни­ко­ва», — на­пи­сав Сер­гій Ри­жен­ко. Пі­зні­ше го­лов­лі­кар до­дав, що Іри­на не втра­чає опти­мі­зму і на­віть ви­сло­ви­ла ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти в шта­бі во­лон­те­рів лі­кар­ні Ме­чни­ко­ва. Спер­шу дів­чи­на спіл­ку­ва­ла­ся з лі­ка­ря­ми ли­ше же­ста­ми. Лі­ве око здо­ро­ве, але пра­вим, го­во­рять фа­хів­ці, во­на змо­же ба­чи­ти ма­кси­мум ті­ні. Лі­ки є — їх ку­пи­ли мі­сце­ві вла­сті та во­лон­те­ри. І те­пер, вва­жа­ють лі­ка­рі, все за­ле­жить ли­ше від неї са­мої, на­строю і ба­жа­н­ня жи­ти.

«Во­на ду­же силь­на і му­жня, при­то­му, що у неї та­ке важ­ке по­ра­не­н­ня. Сьо­го­дні во­на вже ду­має про про­те­зи, про те, як хо­ди­ти­ме», — го­во­рить го­лов­лі­кар. У рі­дно­му Дро­го­би­чі вже ді­зна­ли­ся про до­лю ге­ро­ї­чної зем­ля­чки, і ді­ти-пла­сту­ни зби­ра­ють до­по­мо­гу. Ма­ти і ді­дусь Іри­ни — обоє ін­ва­лі­ди, то­му дів­чи­на по­тре­бує під­трим­ки до­брих лю­дей. Тра­гі­чна історія са­нін­стру­кто­ра «Лю­ти­ка» зво­ру­ши­ла сер­ця дні­про­пе­тров­ців. Лі­кар­ню ім. Ме­чни­ко­ва від­ві­дав го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко. Він пе­ре­дав Іри­ні по­ба­жа­н­ня швид­ко­го оду­жа­н­ня і по­обі­цяв до­по­мог­ти з про­те­зу­ва­н­ням не як гу­бер­на­тор, а як лю­ди­на.

До­по­мог­ти Іри­ні прой­ти лі­ку­ва­н­ня та ре­а­бі­лі­та­цію мо­же­те і ви. Ре­кві­зи­ти для до­по­мо­ги: кар­та При­ват­бан­ку на ім’я ма­ми Іва­нюш Ган­ни Пе­трів­ни 4149 4978 3143 8827.

ФОТО ЗІ СТО­РІН­КИ FACEBOOK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.