«За ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми він не по­сту­па­є­ться за­кор­дон­ним»

Український ра­ке­тний дви­гун мо­же за­мі­ни­ти ро­сій­ські ана­ло­ги

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про­пе­тровськ

Дер­жав­не кон­стру­ктор­ське бю­ро «Пів­ден­не» (Дні­про­пе­тровськ) ве­де роз­роб­ку но­во­го ра­ке­тно­го дви­гу­на, зда­тно­го за­мі­ни­ти дви­гу­ни ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва. Про це по­ві­до­мив ке­рів­ник Цен­тру ін­фор­ма­цій­них зв’ яз­ків ДКБП Ана­то­лій Кар­ма­нов, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня « Дня » про те, чи не ма­ють дні­про­пе­тров­ські ра­ке­тни­ки на­мі­ру бра­ти участь у кон­кур­сі із за­мі­ни ро­сій­ських дви­гу­нів, який ого­ло­си­ли в США. А. Кар­ма- нов за­зна­чив, що що­до цьо­го на­ра­зі не­має пев­но­го рі­ше­н­ня, хо­ча ке­рів­ни­цтво ДКБ«Пів­ден­не » ра­ні­ше обго­во­рю­ва­ло з аме­ри­кан­ця­ми мо­жли­ві на­прям­ки спів­ро­бі­тни­цтва. Во­дно­час у кон­стру­ктор­сько­му бю­ро сьо­го­дні ве­ду­ться роз­роб­ки пер­спе­ктив­но­го ра­ке­тно­го дви­гу­на РД-815 тя­гою 250 тонн, зда­тно­го за­мі­ни­ти ро­сій­ські дви­гу­ни. «За сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми він не по­сту­па­є­ться за­кор­дон­ним ана­ло­гам, та­ким як РД- 191 ви­ро­бни­цтва Ро­сії, а в’яз­ка з чо­ти­рьох дви­гу­нів РД-815 має кра­щі ха­ра­кте­ри­сти­ки, ніж ро­сій­ський дви­гун РД-171М, — ска­зав А.Кар­ма­нов. — Вра­хо­ву­ю­чи, що Ро­сія при­пи­ни­ла по­ста­ча­ти дви­гу­ни РД-171 для пер­шої сту­пе­ні «Зе­ні­ту», а та­кож про­бле­ми з по­ста­ча­н­ням дви­гу­на РД-180 для уста­нов­ки на ра­ке­ті- но­сії « Атлас- 5 » ви­ро­бни­цтва США, український дви­гун РД-815 змо­же за­мі­ни­ти ці ро­сій­ські дви­гу­ни». Пред­став­ник ДКБ«Пів­ден­не» по­ві­до­мив та­кож, що виробництво но­во­го дви­гу­на пла­ну­є­ться роз­по­ча­ти на дні­про­пе­тров­сько­му за­во­ді « Пів­ден­маш » . Усі ро­бо­ти і ви­про­бу­ва­н­ня пла­ну­ють пов­ні­стю за­вер­ши­ти до 2019 ро­ку.

Як уже по­ві­дом­ля­ло­ся, США тер­мі­но­во шу­ка­ють за­мі­ну ро­сій­ським ра­ке­тним дви­гу­нам РД-180, які ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся в аме­ри­кан­ських про­е­ктах. У зв’яз­ку з цим бу­ло ого­ло­ше­но кон­курс. На­чаль­ник цен­тру ко­смі­чних і ра­ке­тних си­стем ВПС ге­не­рал-лей­те­нант Са­му­ель Грівз по­ві­до­мив, що по­пе­ре­дні про­по­зи­ції на кон­курс ма­ють бу­ти пред­став­ле­ні до 23 червня по­то­чно­го ро­ку, і у ве­ре­сні уряд пла­нує ви­ді­ли­ти $160 млн чо­ти­рьом пе­ре­мож­цям кон­кур­су. За сло­ва­ми С.Грів­за, при­ва­тні ком­па­нії ма­ти­муть са­мо­стій­но по­кри­ва­ти тре­ти­ну ко­штів для роз­роб­ки ра­ке­тних дви­гу­нів. Пов­ні­стю при­пи­ни­ти ви­ко­ри­ста­н­ня дви­гу­нів РД- 180 США пла­ну­ють до 2019 ро­ку. Се­ред основ­них пре­тен­ден­тів на роз­роб­ку но­во­го ра­ке­тно­го дви­гу­на фі­гу­ру­ють аме­ри­кан­ські ком­па­нії United Launch Alliance (спіль­не під­при­єм­ство Lockheed Martin Corp. та Boeing), ком­па­нія SPACEX і ком­па­нія Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.