Чи ста­не «Укроп» пар­ті­єю?

Ек­сперт: «Ко­ло­мой­сько­му до­во­ди­ться ді­я­ти більш актив­но та пу­блі­чно»

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Вчо­ра ду­же не­зви­чай­ним чи­ном від­бу­ла­ся не­о­фі­цій­на «пре­зен­та­ція» по­лі­ти­чно­го про­е­кту під мо­жли­вою на­звою «Укроп». Зав­дя­ки фо­то­гра­фі­ям смс-пе­ре­пи­ски у Вер­хов­ній Ра­ді по­за­фра­кцій­но­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Олександра Ду­бі­ні­на жур­на­лі­стам ста­ло ві­до­мо, що на 3 ли­пня пла­ну­є­ться про­ве­де­н­ня кон­гре­су із пре­зен­та­ці­єю пар­тії «Укроп», а на 4 ли­пня — її уста­нов­чі збо­ри. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ня­ми, се­ред «ймо­вір­них під­пи­сан­тів» чи­сля­ться Ген­на­дій Корбан, Бо­рис Філатов, Во­ло­ди­мир Па­ра­сюк, Дми­тро Ярош, Бо­ри­слав Бе­ре­за, Сер­гій Іва­нов, Олег По­каль­чук, Юрій Ка­сья­нов. Про­те май­же одра­зу від уча­сті у мо­жли­вій по­лі­ти­чній си­лі від­хре­сти­ли­ся Юрій Бутусов, Юрій Ка­сья­нов та Сер­гій Іва­нов. Чу­тки про за­сну­ва­н­ня по­ді­бної по­лі­ти­чної си­ли хо­ди­ли вже дав­но. Окрім цьо­го, у пар­ла­мен­ті сфор­му­ва­ло­ся не­фор­маль­на де­пу­тат­ська гру­па, яка так са­мо на­зи­ва­є­ться «Укроп», але якій не ви­ста­чає де­кіль­кох де­пу­та­тів, щоб офі­цій­но сфор­му­ва­ти де­пу­тат­ську гру­пу (за за­ко­ном має скла­да­ти не мен­ше 20 осіб). Си­ту­а­цію ко­мен­тує по­лі­ти­чний ек­сперт із гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Біль­ше!» Ми­хай­ло БА­СА­РАБ:

— Пі­сля то­го, як Ко­ло­мой­ський став гу­бер­на­то­ром Дні­про­пе­тров­щи­ни, ба­га­то хто го­во­рив, що ра­но чи пі­зно він ви­зріє до сво­єї пар­тії. Від­кри­тим за­ли­ша­ло­ся одне пи­та­н­ням — ко­ли са­ме про­го­ло­сять пар­тію «іме­ні Ко­ло­мой­сько­го». За­раз у олі­гар­ха є про­бле­ми із за­хи­стом сво­їх бі­знес-ін­те­ре­сів. Че­рез це йо­му до­во­ди­ться від­хо­ди­ти від ла­тен­тних впли­вів на по­лі­ти­ку і по­чи­на­ти ді­я­ти більш актив­но та пу­блі­чно.

Ко­ло­мой­ський не є по­ча­тків­цем у ве­ли­кій по­лі­ти­ці. У ньо­го бу­ло завжди со­лі­дне пред­став­ни­цтво у Вер­хов­ній Ра­ді, але до цьо­го ча­су гру­па Ко­ло­мой­сько­го ма­ла не­фор­маль­ний ста­тус. Як і ін­ші ве­ли­кі бі­зне­сме­ни, він во­лів «роз­кла­да­ти яй­ця у рі­зні ко­ши­ки» і ма­ти сво­їх де­пу­та­тів у рі­зних фра­кці­ях.

У Ра­ді мо­жуть ство­ри­ти но­ву де­пу­тат­ську гру­пу з при­ці­лом на участь у мі­сце­вих та на­сту­пних пар­ла­мент­ських ви­бо­рах. Її мо­жли­ва на­зва «Укроп» свід­чить про мі­лі­та­рист­ський ухил, га­сла бу­дуть акцен­то­ва­но па­трі­о­ти­чни­ми, пе­ре­ва­жа­ти­ме во­єн­на ри­то­ри­ка. Ця гру­па най­імо­вір­ні­ше не вхо­ди­ти­ме до ко­а­лі­ції, швид­ше за все пре­тен­ду­ва­ти­ме на роль «тре­тьої си­ли» і зма­га­ти­ме­ться у по­пу­ліст­ській ри­то­ри­ці із Ля­шком. Де­пу­тат­ська гру­па ста­не зру­чним май­дан­чи­ком для ви­го­ло­ше­н­ня за­яв, зви­ну­ва­чень і рі­зних іні­ці­а­тив з пар­ла­мент­ської три­бу­ни. Звід­си по­чне­ться під­го­тов­ка до виборів. Плюс до цьо­го, у Ко­ло­мой­сько­го є по­ту­жний ме­ді­а­ре­сурс. Як­би бу­кме­ке­ри при­йма­ли став­ки на шан­си пар­тій прой­ти про­хі­дний бар’єр, цій по­лі­тси­лі обі­ця­ли б хо­ро­ші шан­си.

Ко­ло­мой­ський в ба­га­тьох ви­пад­ках по­во­див се­бе як ви­га­дли­вий стра­тег і та­ктик. Ма­ю­чи свою де­пу­тат­ську гру­пу, він нав­ряд чи до­лу­ча­ти­ме до неї всіх, хто пе­ре­бу­ває під йо­го не­фор­маль­ною опі­кою у се­сій­ній за­лі. Як грос­мей­стер він одно­ча­сно гра­ти­ме сво­ї­ми де­пу­та­та­ми фі­гу­ра­ми з ко­а­лі­ції, «опо­зи­ції» та но­вої де­пу­тат­ській гру­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.