За­мість те­ле­ві­зій­них фсб-шни­ків... бі­ло­гвар­дій­ці?

Сьо­го­дні на­би­рає чин­но­сті за­ко­но­дав­ча за­бо­ро­на ро­сій­ських се­рі­а­лів

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Від­сьо­го­дні укра­їн­ські те­ле­ка­на­ли ма­ють зня­ти пев­ні ро­сій­ські се­рі­а­ли — пов­ні­стю всі, що ви­ро­бле­ні пі­сля 1 сі­чня 2014 ро­ку, а та­кож ті, що мі­стять по­пу­ля­ри­за­цію і про­па­ган­ду ор­га­нів дер­жа­ви-агре­со­ра та їхніх окре­мих дій. Це — ви­мо­га за­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до за­хи­сту ін­фор­ма­цій­но­го те­ле­ра­діо­про­сто­ру Укра­ї­ни», який всту­пає у си­лу 4 червня. Два мі­ся­ці ма­ли те­ле­ка­на­ли на те, щоб очи­сти­ти свої ефі­ри від те­пер уже не­за­кон­но­го кон­тен­ту. Хто і як з цим упо­рав­ся? І чи не зна­йшли уже юри­ди­чної «шпа­ри­ни» в до­ку­мен­ті?

Пі­сля під­пи­са­н­ня Пре­зи­ден­том за­ко­ну на по­ча­тку кві­тня « День » про­ана­лі­зу­вав те­ле­про­гра­му чо­ти­рьох за­галь­но­на­ціо­наль­них ка­на­лів на пре­дмет на­си­че­н­ня ефі­ру ро­сій­ським кон­тен­том ( ста­т­тя « Ро­сій­ський се­рі­ал як «Ко­щій Без­смер­тний» від 10 кві­тня 2015 ро­ку) і ви­явив, що ТРК «Укра­ї­на» транс­лю­ва­ла 25,8 го­дин на ти­ждень кон­тен­ту, що під­па­дав під за­бо­ро­ну, ICTV — 23 го­ди­ни на ти­ждень, «Ін­тер» — 2,8 го­дин, «1+1» — 0 го­дин. Цьо­го мі­ся­ця, час­тка ро­сій­ських се­рі­а­лів в укра­їн­сько­му ефі­рі різ­ко ско­ро­ти­ла­ся. ICTV став спів­пра­цю­ва­ти з аме­ри­кан­ським те­ле­ві­зій­ним рин­ком, а в ро­сій­сько­му те­ле­де­те­кти­ві «Ля­га­вий», який ка­нал транс­лює за­раз, мі­лі­ціо­не­ри уже не до­брі, а по­га­ні. « Ін­тер » та ТРК « Укра­ї­на » час­тко­во пе­ре­йшли на ро­сій­ське лю­бов­не ми­ло. Ці­ка­во, що в ін­шо­му се­гмен­ті й «Ін­тер» і ICTV ви­рі­ши­ли «ко­пну­ти глиб­ше» і те­пер транс­лю­ють ро­сій­ські се­рі­а­ли про... цар­ську ар­мію і бі­ло­гвар­дій­ців — «Курт Се­іт і Шу­ра» та «При­стра­сті за Ча­па­єм».

Те­ле­ві­зій­на мі­сте­чко­вість та­ки не­ви­трав­на. За­те ТРК «Укра­ї­на» за­пу­сти­ла вла­сне виробництво се­рі­а­лів — до­бі­гає кін­ця 100-се­рій­ний «Без­смер­тник», а ка­нал уже анон­сує зйом­ки но­вої 95-се­рій­ної ме­ло­дра­ми.

Як пе­ред­ба­чає за­кон, На­цра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня та Держ­кі­но, як цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі кі­не­ма­то­гра­фії по­вин­ні бу­дуть слід­ку­ва­ти за до­три­ма­н­ням за­ко­ну. Штраф — від де­ся­ти до п’ят­де­ся­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат за ко­жен ви­па­док де­мон­стру­ва­н­ня без офі­цій­но­го до­зво­лу. Та­кож сьо­го­дні го­ло­ва Держ­кі­но Пи­лип Іл­лєн­ко про­ве­де бри­фінг, щоб озна­чи­ти май­бу­тні мо­жли­во­сті ре­а­гу­ва­н­ня та кон­тро­лю укра­їн­сько­го те­ле­е­фі­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.