«Цей фільм більш не­без­пе­чний для... ро­сій­ської мо­ло­ді»

Ек­сперт — про те, як у Че­хії ре­а­гу­ють на спро­би Ро­сії пе­ре­пи­са­ти істо­рію Празь­кої ве­сни 1968 ро­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Ро сійсь кий до ку мен таль ний фільм «Вар­шав­ський пакт» про по­дії Празь­кої ве­сни 1968 ро­ку ви­кли­кав обу­ре­н­ня в Че­ській Ре­спу­блі­ці та Сло­вач­чи­ні. У ньо­му ви­прав­до­ву­є­ться вве­де­н­ня військ кра­ї­ну­ча­сниць Вар­шав­сько­го до­го­во­ру до Че­хо­сло­вач­чи­ни, хо­ча на­справ­ді це, як ві­до­мо всім, був акт агре­сії.

Ре­а­гу­ю­чи на та­ке кри­чу­ще пе­ре­кру­че­н­ня по­дій у Пра­зі, мі­ністр за­кор­дон­них справ Че­хії Лю­бо­мир За­о­ра­лек ви­кли­кав по­сла РФ в Че­ській Ре­спу­блі­ці для да­чі роз’яснень. «Мі­ністр по­ста­вив за­пи­та­н­ня, чо­му пі­сля стіль­кох ро­ків, про­тя­гом яких за цю оку­па­цію ви­ба­чи­ли­ся не ли­ше пред­став­ни­ки СРСР, а й вла­да су­ча­сної Ро­сії, ста­ла мо­жли­вою по­ява та­ко­го до­ку­мен­таль­но­го філь­му на ро­сій­сько­му дер­жав­но­му те­ле­ба­чен­ні», — ска­за­ла в ін­терв’ю «Ра­діо Сво­бо­да» Мі­ха­е­ла Ла­гро­ньо­ва.

Тим ча­сом у за­яві МЗС Сло­вач­чи­ни на­го­ло­шу­є­ться: «По­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му, який на­ма­га­є­ться пе­ре­пи­са­ти істо­рію та сфаль­шу­ва­ти фа­кти про на­стіль­ки тем­ну гла­ву на­шо­го ми­ну­ло­го, зав­дає шко­ди ро­сій­сько­сло­ва­цьким від­но­си­нам».

У цьо­му кон­текс­ті ду­же влу­чною є оцін­ка то­го, що за­раз від­бу­ва­є­ться у від­но­си­нах між Ро­сі­єю та ко­ли­шні­ми кра­ї­на­ми со­ці­а­лі­сти­чно­го та­бо­ру, де­пу­та­та за­ко­но­дав­чих збо­рів Санкт-Пе­тер­бур­га Бо­ри­са Ви­шнев­сько­го. «Зро­зу­мі­ти їх обу­ре­н­ня мо­жна — во­но аб­со­лю­тно спра­ве­дли­ве. Але нев­же во­ни ду­ма­ли, що під­трим­ка Пу­ті­на і ви­сту­пи про­ти сан­кцій ЄС, вве­де­них про­ти ро­сій­ських чи­нов­ни­ків і ро­сій­ських ком­па­ній пі­сля ане­ксії Кри­му та ін­тер­вен­ції в Укра­ї­ну, га­ран­ту­ють їх від по­ді­бних кро­ків «стар­шо­го бра­та»? За­бу­ли, що ра­дян­ська вла­да ні­ко­ли не від­рі­зня­ла­ся по­ва­гою до са­те­лі­тів? Ось і отри­ма­ли за прин­ци­пом: «Жо­дна до­бра спра­ва не за­ли­ша­є­ться без­кар­ною», — за­зна­чає він у сво­є­му бло­зі на «Эхо Мо­сквы».

«День» по­про­сив про­ко­мен­ту­ва­ти ре­а­кцію че­ської вла­ди та су­спіль­ства на фільм по­лі­ти­чно­го огля­да­ча га­зе­ти «Лі­до­ве но­ві­ни» Да­ні­е­ла КАЙЗЕРА:

— Для Че­хії не­зви­чно ре­а­гу­ва­ти на по­ді­бні ін­ци­ден­ти. У ми­ну­ло­му че­ська сто­ро­на ні­ко­ли не від­по­від­а­ла на те, що де­мон­стру­є­ться по за­ру­бі­жно­му те­ле­ба­чен­ню.

Фа­кти­чно цим філь­мом ро­сі­я­ни на­ма­га­ю­ться пе­ре­пи­са­ти істо­рію й при цьо­му ви­рі­ши­ти свої спра­ви. Але в да­но­му ви­пад­ку цей фільм ві­ді­грав по­га­ну слу­жбу Ро­сії. Ця стрі­чка ще біль­ше ро­зі­зли­ла че­хів про­ти ро­сі­ян. Та­кі ре­чі та­кож по­сла­блю­ють все­ре­ди­ні кра­ї­ни по­зи­ції пре­зи­ден­та Че­хії Мі­ло­ша Зе­ма­на, який має про­ро­сій­ські по­гля­ди.

Про­ро­сій­ські на­строї спо­сте­рі­га­ю­ться в Ко­му­ні­сти­чній пар­тії Че­хії та Мо­ра­вії. Їхнє офі­цій­не ба­че­н­ня істо­рії та­ке: ра­дян­ське втор­гне­н­ня 1968-го бу­ло тра­гі­чною по­мил­кою. Хо­ча я не ду­маю, що на­справ­ді во­ни ві­рять у це. Однак ко­му­ні­сти ма­ють сим­па­тії до Ро­сії. У цих лю­дей не­має не­об­хі­дно­сті пе­ре­гля­да­ти те, що во­ни ду­ма­ють про нинішній пу­тін­ський ре­жим.

Ра­зом із тим, я не ба­чу сер­йо­зної за­гро­зи від цих філь­мів для че­сько­го чи будь-яко­го ін­шо­го єв­ро­пей­сько­го су­спіль­ства. Га­даю, во­ни більш не­без­пе­чні для... ро­сій­ської мо­ло­ді, яка не має мо­жли­во­сті до­бре ви­вчи­ти істо­рію.

ФОТО З САЙТА ALL-THAT-IS-INTERESTING.COM

ПРАГА, 1968 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.