«Шанс на ре­фор­му­ва­н­ня і но­вий старт»

Що озна­чає від­став­ка Блат­те­ра з по­са­ди пре­зи­ден­та ФІФА

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Від­став­ка Йо­зе­фа Блат­те­ра з по­са­ди пре­зи­ден­та ФІФА ста­ла справ­жньою сен­са­ці­єю. Адже ще ми­ну­ло­го ти­жня на з’їзді Між­на­ро­дної фе­де­ра­ції фут­бо­лу 79-рі­чно го Блат те ра бу ло пе ре об ра но на п’ятий тер­мін. Що­прав­да го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ва­лось на тлі ве­ли­ко­го скан­да­лу. Напередодні за пі­до­зрою в ко­ру­пції в Цю­ри­ху бу­ло за­три­ма­но сі­мох фун­кціо­не­рів ФІФА, а всьо­го цій спра­ві фі­гу­рує 14 осіб.

Блат­тер по­яснив свою від­став­ку тим, що на го­ло­су­ван­ні скла­ло­ся вра­же­н­ня, «що ба­га­то хто не під­три­мує мій ман­дат і мою пе­ре­мо­гу». Він за­кли­кав якнай­швид­ше скли­ка­ти кон­грес ФІФА та обра­ти но­во­го пре­зи­ден­та і по­обі­цяв «сфо­к­усу­ва­ти­ся на не­об­хі­дних ре­фор­мах».

Між тим, за­хі­дні ЗМІ та огля­да­чі пов’язу­ють від­став­ку Блат­те­ра са­ме з не­що­дав­ні­ми скан­да­ла­ми. Як по­ві­дом­ляє те­ле­ком­па­нія ABC News, ФБР і про­ку­ро­ри США ви­вча­ють при­че­тність Блат­те­ра до ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу.

На­га­да­є­мо, що швей­цар­ська про­ку­ра­ту­ра ми­ну­ло­го ти­жня від­кри­ла спра­ву що­до ко­ру­пції під час го­ло­су­ва­н­ня що­до кра­їн-ор­га­ні­за­то­рів ЧС2018 та ЧС-2022, які від­бу­ду­ться в Ро­сії та Ка­та­рі.

«ФІФА те­пер, ві­ро­гі­дно, зі­штов­хне­ться з но­ви­ми за­кли­ка­ми що­до пе­ре­го­ло­су­ва­н­ня з обох ЧС або до про­зо­ро­го роз­слі­ду­ва­н­ня то­го, як кра­ї­ни отри­ма­ли це пра­во на про­ве­де­н­ня тур­ні­рів», — пи­ше га­зе­та The Wall Street Journal. Ви­да­н­ня та­кож від­зна­чи­ло, що від­хід Блат­те­ра ро­бить ще менш імо­вір­ни­ми шан­си на про­ве­де­н­ня ЧС у Ро­сії та Ка­та­рі. «Від­став­ка Блат­те­ра мо­же бу­ти ли­ше по­ча­тком не­об­хі­дних по­яс- нень та роз­слі­ду­вань. Якщо в го­ло­су­ван­ні за кра­їн-го­спо­да­рів бу­ли ха­ба­рі, по­трі­бно при­йма­ти аб­со­лю­тно но­ві рі­ше­н­ня... Чем­піо­нат сві­ту має про­во­ди­ти не та кра­ї­на, яка за­про­по­ну­ва­ла біль­ше гро­шей», — ци­тує Bild мі­ні­стра юсти­ції Ні­меч­чи­ни Хай­ко Ма­а­са.

Ін­ша аме­ри­кан­ська га­зе­та The New York times по­ві­до­ми­ла, що у спра­ві ФІФА з’явив­ся но­вий пі­до­зрю­ва­ний — «пра­ва ру­ка» Блат­те­ра, ген­сек фе­де­ра­ції Же­ром Вальк. За ін­фор­ма­ці­єю ви­да­н­ня, у 2008 ро­ці він пе­ре­вів з ба­лан­су ФІФА $10 млн на ра­ху­нок ві­це-пре­зи­ден­та ор­га­ні­за­ції Дже­ка Вор­не­ра, отри­ма­них від уря­ду ПАР.

Ві­це-пре­зи­дент УЄФА, по­че­сний пре­зи­дент Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни Гри­го­рій Сур­кіс вва­жає, що ця від­став­ка дає мо­жли­во­сті для не­об­хі­дних змін у ФІФА та по­вер­не­н­ня до неї до­ві­ри.

Пре­зи­дент Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту Мар­тін Шульц та­кож при­ві­тав рі­ше­н­ня Блат­те­ра, який очо­лю­вав ФІФА з 1998 ро­ку. «Це до­зво­лить вклю­чи­ти дис­ку­сії в уря­ду­ва­н­ня ФІФА. Це дає шанс на ре­фор­му­ва­н­ня і сві­жий старт», — від­зна­чив Шульц у сво­є­му Facebook. І те­пер зро­зумі­ло ви­ни­кає пи­та­н­ня хто мо­же ста­ти на­сту­пни­ком Блат­те­ра. Одним з фа­во­ри­тів вва­жа­є­ться Принц Алі, який склав кон­ку­рен­цію Блат­те­ру на не­що­дав­ньо­му го­ло­су­ван­ні. «Я у роз­по­ря­джен­ні всіх на­ціо­наль­них асо­ці­а­цій, які хо­чуть змін, у то­му чи­слі й тих, хто їх бо­яв­ся», — за­явив він. Про свій на­мір ба­ло­ту­ва­ти­ся за­явив і ві­до­мий в ми­ну­ло­му фран­цузь­кий фут­бо­ліст Да­вид Жи­но­ла. Однак фа­во­ри­том бу­кме­ке­ри на­зи­ва­ють то­го ж Мі­ше­ля Пла­ті­ні...

Згі­дно з пра­ви­ла­ми ФІФА, всі по­тен­цій­ні кан­ди­да­ти по­вин­ні гра­ти актив­ну роль у фут­боль­но­му жит­ті про­тя­гом що­най­мен­ше двох ро­ків і во­ни ма­ють за­ру­чи­тись під­трим­кою що­най­мен­ше п’ятьох фут­боль­них асо­ці­а­цій.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.