«У НАС ПО­КИ ЩО НЕ ВИ­СТА­ЧАЄ СИЛ ДЛЯ ТО­ГО, ЩОБ ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧИ­ТИ АКТИВ­НУ ОБО­РО­НУ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ігор РО­МА­НЕН­КО, екс-за­сту­пник на­чаль­ни­ка ге­не­раль­но­го шта­бу ВСУ:

— Від­бу­ва­є­ться чер­го­ва акти­ві­за­ція бо­йо­ви­ків, то­му що Пу­тін під час во­єн­но-ди­пло­ма­ти­чних по­дій, які три­ва­ли остан­нім ча­сом, не до­сяг сво­єї ме­ти в ре­а­лі за­ції кро­ків що­до «Но­во­ро­сії», «ЛНР» та «ДНР». Але він все рів­но хо­че ба­чи­ти си­ту­а­цію в Укра­ї­ні кра­щою для се­бе, ніж, на­при­клад, в При­дні­стров’ї. Він хо­че пропу­сти­ти че­рез на­шу Кон­сти­ту­цію всі осно­ви са­мо­стій­но­сті так зва­них ре­спу­блік. Для ньо­го ба­жа­но роз­ши­ри­ти да­ні те­ри­то­рії до меж обла­стей. До то­го ж еко­но­мі­чно ці те­ри­то­рії Укра­ї­на має утри­му­ва­ти. Та­ким чи­ном Пу­тін ма­ти­ме біль­ше мо­жли­во­стей впли­ва­ти на Укра­ї­ну як та­ку, са­ме так, як це від­бу­ва­є­ться з впли­вом на Мол­до­ву че­рез При­дні­стров’я.

Це все ві­дбу­ва­ло­ся по­ета­пно. Я мо жу при га да ти зу стріч Пу ті на і По­ро­шен­ка, ко­ли во­ни не до­ся­гли спіль­них по­гля­дів, і че­рез ти­ждень від був ся на ступ. Так бу ло во се ни, взим­ку і так да­лі. Про­би­ва­ти ко­ри­дор до Кри­му Пу­ті­ну за­раз, ма­буть, не­ви­гі­дно, бо він отри­мав сер­йо­зні за­ува­же­н­ня з бо­ку в пер­шу чер гу США, які да­ли чі­тко зро­зу­мі­ти: якщо це від бу деть ся, то в Укра ї ни з’яви­ться і ле­таль­на зброя, і за­хі­дні фа хів ці, і бу де впро вад же но на - сту­пні сан­кції. Пу­тін ве­де роз­мо­ву про те, щоб у черв­ні ці сан­кції зня­ти. На це За хід, і в пер шу чер гу Аме­ри­ка, не іде. То­му Пу­тін ти­сне, на ма га єть ся здій с ню ва ти вплив у то­му чи­слі й у на­прям­ку, який за­раз ак ти ві зу вав ся. Лу ганськ- До - нецьк-Ма­рі­у­поль-Де­баль­це­ве — це чо­ти­ри по­зи­ції, що­до яких ви­ко­на­но ли­ше остан­нє, тоб­то Де­баль­це­ве. По пер­шим трьом — ні.

По­зи­ція Укра­ї­ни що­до цьо­го та­ка — ор­га­ні­за­ція обо­ро­ни, яка має пе­ре­йти в актив­ну обо­ро­ну. Але для цьо­го по­трі­бна те­хні­ка і вій­сько­ві, які б осво­ї­ли цю те­хні­ку. На жаль, у цьо­му во­рог нас пе­ре­ви­щує. Са­ме то­му бо­йо­ви­ки мо­жуть свої си­ли зма­нев­ру­ва­ти у но­вих на­прям­ках, як це від­бу­ва­є­ться за­раз. У нас по­ки що не ви­ста­чає сил для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти актив­ну обо­ро­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.