Ар­се­ній ЯЦЕ­НЮК: «Ро­сія зір­ва­ла три­сто­рон­ню зу­стріч у Мін­ську і да­ла вка­зів­ку сво­їм те­ро­ри­стам по­ча­ти вій­сько­ву опе­ра­цію»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Так про­ко­мен­ту­вав прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни на­ступ бо­йо­ви­ків по всій лі­нії фрон­ту 3 червня, осо­бли­во в на­прям­ку Мар’їн­ки і Кра­сно­го­рів­ки. Яце­нюк, від- від­у­ю­чи Мі­жна­ро­дний центр ми­ро­твор­чо­сті і без­пе­ки За­хі­дно­го опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня Су­хо­пу­тних військ ВСУ в Яво­ро­ві Львів­ської обла­сті, зокре­ма, на- го­ло­сив, що та­кий на­ступ тра­пив­ся са­ме пе­ред са­мі­том Ве­ли­кої сім­ки, і очі­кує, що на цьо­му са­мі­ті сві­то­ва спіль­но­та дасть аде­ква­тну оцін­ку ро­сій­ській агре­сії.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ КА­БМІ­НУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.