«ЯКЩО НЕ­МАЄ НО­ВОЇ ВО­ЄН­НОЇ ДО­КТРИ­НИ, МИ НЕ МО­ЖЕ­МО ЗДІЙ­СНЮ­ВА­ТИ РЕ­ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ ЗСУ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ва­лен­тин БАДРАК, ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії і роз­збро­є­н­ня:

— Що­до За­ко­ну «Про ор­га­ні­за­цію обо­рон­но­го пла­ну­ва­н­ня». Для Укра­ї­ни спро­ще­н­ня обо­рон­но­го пла­ну­ва­н­ня є по­зи­тив­ним фа­кто­ром. Ін­ший мо­мент, який я вва­жаю ва­жли­вим, це не­об­хі­дність при­ско­ре­н­ня прийня­т­тя го­лов­них до­ку­мен­тів, які до­зво­лять ре­фор­му­ва­н­ня се­кто­ру без­пе­ки. Сьо­го­дні у нас скла­ла­ся та­ка ситуація, що не­має но­вої Во­єн­ної до­ктри­ни, то­му ми не мо­же­мо фа­кти­чно здій­сню­ва­ти ре­фор­му­ва­н­ня ЗСУ та ін­ших зброй­них фор­му­вань, а та­кож не мо­же­мо, по­кла­да­ю­чись на нор­ма­тив­но-пра­во­ву ба­зу, здій­сню­ва­ти пе­ре­озбро­є­н­ня всьо­го си­ло­во­го се­кто­ру. То­му що на під­ста­ві Во­єн­ної до­ктри­ни ма­ють ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся дер­жав­ні про­гра­ми бу­дів­ни­цтва та роз­ви­тку зброй­них сил і так са­мо дер­жав­на про­гра­ма з роз­ви­тку озбро­єнь та вій­сько­вої те­хні­ки. Оскіль­ки до­ктри­ни не­має, то не­має і цих про­грам. Час іде, і те, що від нас ви­ма­га­ють за­хі­дні пар­тне­ри і що на­чеб­то здій­снює вій­сько­ве ві­дом­ство — це по фа­кту ви­хо­дить ре­фор­му­ва­н­ня в ру­чно­му ре­жи­мі. Це є ба­че­н­ня окре­мих лю­дей або груп лю­дей, але за це ба­че­н­ня по­тім ні­хто ні­як не від­по­від­ає. Цим і від­рі­зня­є­ться та­ке ру­чне ре­фор­му­ва­н­ня від ре­фор­му­ва­н­ня згі­дно з до­ско­на­лою нор­ма­тив­ною ба­зою. Ухва­ле­н­ня зга­да­них по­пра­вок до За­ко­ну «Про обо­рон­не пла­ну­ва­н­ня» спро­стить цей про­цес і при­ско­рить йо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.