У очі­ку­ван­ні виборів:

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ві­та­лій НА­ЗА­РЕН­КО, Чер­ні­гів

Цен т раль на ви бор ча ко мі сія при зна чи ла на 26 лип ня 2015 ро­ку про­мі­жні ви­бо­ри в од но ман дат но му ви бор чо му окру зі № 205, до яко го вхо дять, від по від но, 78 і п’ ять ви бор чих діль­ниць Де­снян­сько­го та Но­во­за­водсь ко го рай о нів міс та Чер ні го - ва. На ми­ну­лих до­стро­ко­вих пар­ла мен­тсь ких ви бо рах у жов т ні 2014 р. пе­ре­мо­гу на окру­зі здо­був кан­ди­дат від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен ка » Ва ле рій Ку ліч, який не - що­дав­но обійняв крі­сло ке­рів­ни­ка Чер ні гівсь кої ОДА. По лі тич ні екс­пер­ти вже на­зи­ва­ють дві на­яв­ні ре­аль­ні кан­ди­да­ту­ри, які ве­сти­муть за пек лу ви бор чу бо роть бу в Чер­ні­го­ві. Це — со­ра­тник бі­зне­сме­на Ігоря Ко­ло­мой­сько­го Ген­на­дій КОРБАН і став­ле­ник чин­но­го Пре зи ден та Пет ра По ро шен ка Сер­гій Бе­ре­зен­ко.

Про свої на мі ри ба ло ту ва ти ся в Чер ні го ві Ген на дій Кор бан за - явив на­при­кін­ці кві­тня, ко­ли ста­ло ві до мо про те, що Ва ле рій Ку - ліч на пи сав за яву про скла ден ня де­пу­тат­ських пов­но­ва­жень. Ли­ше за де­кіль­ка ти­жнів ука­зом Пе­тра По ро шен ка бу ло ство ре но до рад - чо- кон суль та тив ний ор ган при Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та — Ра­ду ре гі о наль но го роз вит ку. Від по ві - даль­ним за роз­ви­ток Чер­ні­гів­щи­ни при зна чи ли 31- річ но го ке рів - ни ка Дер жав но го управ лін ня спра ва ми Сер гія БЕ РЕ ЗЕН КА. Від­по­від­аль­них за роз­ви­ток обла­стей від Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та при­зна­че­но ли­ше на Чер­ні­гів­щи­ні та на Хер­сон­щи­ні. В ін­ших обла­стях Ра­ди ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку не існу­ють на­віть но­мі­наль­но.

Свою ро бо ту в 205- му окру зі ко­ман­да Ген­на­дія Кор­ба­на роз­по­ча­ла зі зна­йом­ства з гро­мад­ським ак ти вом міс та. Так, на зу стрі чах із во лон те ра ми та ак ти віс та ми Ген­на­дій Корбан по­обі­цяв усі­ля­ку фі­нан­со­ву під­трим­ку тим, хто опі­ку­є­ться ар­мі­єю.

Зі сво­го бо­ку мі­сце­ві по­лі­ти­чні екс пер ти та ана лі ти ки оці ню ють ро бо ту в окру зі ко ман ди Ко ло - мойсь ко го як ха о тич ну та не про - ду ма ну. Кор ба ну за ки да ють зв’ язок із ко лиш ні ми ре гі о на ла - ми, які за йо го ж гро ші во зи ли при близ но ти ся чу чер ні гівсь ких убо­лі­валь­ни­ків в Київ на фут­боль­ний матч «Дні­про — На­по­лі». Ві­до мо, що вбо лі валь ни ків на матч скли­ка­ла ко­ман­да де­пу­та­та Чер­ні­гів­ської мі­ської ра ди екс-ре­гіо­на­ла Ан­дрія Ку­жель­но­го. Із гу­чних і ма­со­вих акцій на мі­сці ко­ман­да Кор­ба­на ор­га­ні­зу­ва­ла пе­ре­гляд на цен т раль ній пло щі Чер ні го ва фі - на лу Лі ги Єв­ро пи за учас тю « Дніп ра » . То ді ж у Чер ні го ві окре­сли­ли­ся пер­ші за­род­ки бру­дних тех но ло гій. Пі сля пе ре гля ду футбольного ма­тчу не­ві­до­мі обма­лю ва ли фа са ди бу дин ків і крам - ниць на­пи­са­ми на кшталт: «За Ге­ну, за «Дні­про», «Корбан при­йде, по ря док на ве де » , « За Кор ба на » . Кор бан від ре а гу вав опе ра тив но. « Сьо год ні в ме не не три ві аль ний до що вий ра нок. При зем лив ся в Ки є ві. І до ро гою до Чер ні го ва за­їхав до Епі цен т ру. Ку пив ган чір - ки, ми ю чий за сіб, фар бу і ва лик для фар­бу­ва­н­ня стін. Якісь не­хо­ро­ші лю­ди пі­сля не­дав­ньо­го ма­тчу роз­ма­лю­ва­ли бу­дин­ки та ві­три­ни Чер­ні­го­ва агі­та­ці­єю з ви­ко­ри­ста­н­ням мо го іме ні. Не хо ро ші лю ди, ван да ли, а по- прос то му — ре дис - ки. Ми їх обов’яз­ко­во зло­ви­мо, ви­ве де мо на чис ту во ду й зро би мо з них са лат, з кро пом. P. S. « Міс то мі­сця­ми від­мив. По­ща­сти­ло ме­ні сьо­го­дні — дощ на до­по­мо­гу. При­віт то бі Се рьо га Бе ре зен ко... » — на пи сав він на сво їй сто рін ці у Facebook 29 трав­ня.

31- річ но го ке рів ни ка ДУ­Сі Сер гія Бе ре зен ка на зи ва ють лю - ди­ною Пре­зи­ден­та. При­хиль­ність Пе­тра По­ро­шен­ка до ньо­го екс­пер­ти по яс ню ють йо го він ниць ким по ход жен ням і ро дин ни ми зв’ яз - ка­ми з Ана­то­лі­єм Ма­тві­єн­ком. За свою по­лі­ти­чну кар’єру Сер­гій Бе­ре зен ко встиг по бу ти де пу та том Ки­їв­ра­ди, до якої він по­тра­пив під стя га ми Ле о ні да Чер но вець ко го. Сер гій Бе ре зен ко був рад ни ком одіо­зно­го екс-ме­ра Ки­є­ва і на­віть очо­лю­вав мо­ло­ді­жне кри­ло «Бло­ку Ле о ні да Чер но вець ко го » . Зв’язок із ко­ман­дою Чер­но­ве­цько­го Бе­ре­зен­ко не при­пи­няє й до­ни - ні. За ін­фор­ма­ці­єю ЗМІ, ко­ли­шній се­кре­тар Ки­їв­ра­ди, член ко­ман­ди одіо­зно­го ме­ра Ки­є­ва Ле­о­ні­да Чер­но­ве­цько­го Олесь Дов­гий, очо­лив ви­бор­чий штаб Сер­гія Бе­ре­зен­ка. На га да є мо, Олесь Дов гий по тра - пив до пар­ла­мен­ту, ви­грав­ши ви­бо ри на од но му з най більш скан - даль­них окру­гів — № 102 в Кі­ро­во градсь кій об лас ті. Ко мі тет ви - бор ців Укра ї ни то ді за фік су вав низ­ку мас­шта­бних і гру­бих по­ру­шень як-от: під­куп ви­бор­ців, бан­ди тизм, тиск на чле нів ко мі сій і спо­сте­рі­га­чів.

Утім, знач них по ру шень ви - бор чо го за ко но дав ст ва на окру зі по­ки що не за­фі­ксо­ва­но. Кам­па­нія Бе ре зен ка ви гля дає на ра зі більш про ду ма ною й ці ліс ною, ніж у Кор ба на. Він по зи ці о нує се бе як пред с тав ник цен т раль ної вла ди, який зда­тний до­ве­сти й ви­рі­ши­ти про­бле­ми Чер­ні­го­ва на рів­ні Пре­зи­ден­та та Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів. На Сер­гія Бе­ре­зен­ка по­ту­жно пра­цює й ад мі ніс т ра тив ний ре сурс — він суп ро вод жує всіх ви со ко по са дов - ців, які при­їжджа­ють на Чер­ні­гів­щи ну: Пре зи ден та, мі ніс т рів, ке - рів­ни­ків дер­жав­них під­при­ємств. На­то­мість по­ки що Бе­ре­зен ко від­кри то не за явив про свої на мі ри ба ло ту ва ти ся до пар ла мен ту. На - род ний де пу тат Бо рис Фі ла тов вва­жає, що Сер­гій Бе­ре­зен­ко не­об­хід ний По ро шен ку в пар ла мен ті як но вий ке рів ник фрак ції БПП на за­мі­ну Юрію Лу­цен­ку. Про це він на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі Facebook.

Ще одним сер­йо­зним кан­ди да­том у 205-му ма жо ри тар но му ви - бор чо му окру зі мо же ста ти Олег АВЕР’ЯНОВ. При­лу­цький бі­зне­смен, ди рек тор уні каль но го на те - ре­нах СНД дер­жав­но­го під­при­єм­ства «При­лу­цький за­вод про­ти­по­же­жно­го та спе­ці­аль­но­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня «Пож­спе­цмаш» вже ба­ло­ту­вав­ся до пар­ла­мен­ту на ми­ну­лих ви бо рах по 210- му од но ман - да­тно­му ви­бор­чо­му окру­гу й про­грав кан­ди­да­ту від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка». По­при свою без­пар­тій­ність, не­що­дав­но Олег Авер’янов очо лив об лас ний осе ре док « Ра ди каль ної пар тії Оле га Ляш - ка», а та­кож обійняв чіль­ну по­са­ду за ступ ни ка го ло ви Дер жав ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Че­рез ба­жа­н­ня без­пар­тій­но­го Оле­га Авер’ яно ва ба ло ту ва ти ся по 205-му окру­гу в се­ре­до­ви­щі мі­сце­вих ра ди ка лів став ся скан дал. І хо ча з’ їзд об лас но го пар тій но го осе ред ку під три мав рі шен ня Авер’яно­ва ба­ло­ту­ва­ти­ся від РЛП, свою не зго ду ви сло вив пар ті єць Олег Сквар­ський. Ни­ні він ба­ло­ту­ва­ти­ме­ться на окру­зі як са­мо­ви­су­ва­нець.

Так чи інак ше, ви бо ри на окру­зі вже стар­ту­ва­ли. Своє сло­во ще не ска­зав пред­став­ник «Гро­ма­дян­ської по­зи­ції» та пред­став­ник « Де мо кра тич но го алья н су » Ігор Ан­дрій чен ко, який на ми ну лих ви бо рах ба ло ту вав ся по 205- му окру гу та по сів тре тю схо дин ку. По ки що збе рі гає мов чан ку й ко - ман­да екс-нар­де­па — бю­тів­ця Ва­ле­рія Ду­бі­ля. На по­за­ми­ну­лих ви­бо рах Ва ле рій Ду біль стрім ко обі­йшов на окру­зі чин­но­го мі­сько­го го ло ву Чер ні го ва Олек сан д ра Со­ко­ло­ва.

ГЕН­НА­ДІЙ КОРБАН

СЕР­ГІЙ БЕ­РЕ­ЗЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.