За­бу­де­мо всіх по­і­мен­но

Най­тра­гі­чні­ше те, що ро­сій­ське су­спіль­ство до­сі не усві­до­ми­ло всю зло­чин­ність «бру­дної вій­ни» на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

вій­на на Дон­ба­сі вва­жа­ти­ме­ться одні­єю ве­ли­кою спе­цо­пе­ра­ці­єю, за­се­кре­че­ною не ли­ше від вла­сно­го на­ро­ду й усьо­го сві­ту, а й на­віть від її уча­сни­ків — солдат ре­гу­ляр­ної ро­сій­ської ар­мії, ба­га­то хто з яких, мо­жли­во, на­віть не пі­до­зрює, що вже не чи­сли­ться фор­маль­но ро­сій­ським сол­да­том. Те­пер мо­жна бу­де ні­чо­го не від­по­від­а­ти ма­те­рям і дру­жи­нам, чиї си­ни й чо­ло­ві­ки зги­ну­ли не­ві­до­мо де на Дон­ба­сі від « брат­ських » укра­їн­ських сна­ря­дів і куль. А осо­бли­во на­по­ле­гли­вим, так са­мо як і за­над­то до­пи­тли­вим жур­на­лі­стам і гро­мад­ським ді­я­чам за­ткнуть рот кри­мі­наль­ни­ми спра­ва­ми за зви­ну­ва­че­н­ням у роз­го­ло­шен­ні держ­та­єм­ни­ці.

А для Укра­ї­ни прийня­т­тя від­по­від­но­го ука­зу — озна­ка грі­зна. Не ви­клю­че­но, що Пу­тін го­ту­є­ться до акти­ві­за­ції бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі й хо­че за­зда­ле­гідь бло­ку­ва­ти обго­во­ре­н­ня те­ми ро­сій­ських вій­сько­вих втрат у цій вій­ні в ро­сій­сько­му су­спіль­стві. Аби мов­ча­ли всі — рі­дні за­ги­блих, жур­на­лі­сти, по­за­си­стем­на опо­зи­ція.

За раз від бу ва єть ся по вер - нен ня до рів ня цен зу ри, що іс ну - вав у до­пе­ре­бу­дов­ні ра­дян­ські ча­си, ко ли ми, зок ре ма, не ма ли жод но го уяв лен ня про втра ти в Аф­га ні ста ні. А в ро ки Ве ли кої Ві­тчи­зня­ної вій­ни й іще кіль­ка де­ся ти літь ніх то з ра дянсь ких гро - ма дян не мав на віть при близ но го уяв лен ня про втра ти Чер во ної Ар­мії й мир­но­го на­се­ле­н­ня.

Не ви­клю­че­но, що пу­тін­ський указ, се­ред ін­шо­го, ви­кли­ка - ний пуб лі ка ці­єю 8 трав ня да них Ро­ском­ста­ту про ра­пто­ве зро­ста­н­ня смер т нос ті в Ро сії в пер шо му квар та лі цьо го ро ку по рів ня но з по­пе­ре­днім на 23,5 тис. осіб. А якщо вра ху ва ти, що ди тя ча смер т - ність і смер т ність від зов ніш ніх при чин ( вбив ст ва, са мо губ ст ва, не щас ні ви пад ки) про дов жу ва ли змен­шу­ва­ти­ся, то зро­ста­н­ня смер­тно­сті від ін­ших при­чин має бу­ти ще біль­шим, ніж 23,5 тис. За­ува­жу, що то­рік по­рів­ня­но з 2013 ро­ком смер­тність у пер­шо­му квар­та­лі, на впа ки, ско ро ти ла ся на 16 тис. осіб. По­ясни­ти мор, що спі­ткав ро сі ян, не вда лою ре фор мою охо­ро­ни здо­ров’я нав­ряд чи ви­йде. Адже ди тя ча смер т ність про дов - жує па да ти, а як би ця ре фор ма дій­сно ма­ла ка­та­стро­фі­чні на­слід­ки, то ди­тя­ча смер­тність теж ма­ла б зро­сти. Але оскіль­ки ін­ших ма­сш таб них ка та строф, окрім вій ни на Дон­ба­сі, в Ро­сії за ми­ну­лий рік не спо сте рі га ло ся, за ли ша єть ся при­пу­сти­ти, що ра­пто­вий при­ріст смер т нос ті пов’ яза ний з війсь ко - ви­ми втра­та­ми. Ймо­вір­но, на пер­ший квар тал 2015 ро ку за пи са ли не ли­ше за­ги­блих у цей пе­рі­од, а й основ ну ма су ро сі ян, що ста ли жер­тва­ми кон­флі­кту на Дон­ба­сі з мо­мен­ту по­ча­тку ін­тен­сив­них бой- сол­дат­ських ма­те­рів без­по­во­ро­тні втра­ти бу­ли зна­чно ви­щи­ми й до­ся­га­ли 14 тис. осіб. Але на­віть якщо пра­виль­ни­ми є офі­цій­ні мі­ні­маль­ні оцін­ки, во­ни зов­сім не су­пе­ре­чать оцін­ці ро­сій­ських втрат на Дон­ба­сі близь­ко 20 тис. за­ги­блих, ра­ху­ю­чи сю­ди не ли­ше вби­тих у бою з укра­їн­ця­ми, а й по­мер­лих від ран, не­ща­сних ви­пад­ків і в ре­зуль­та­ті роз­бі­рок між окре­ми­ми бан­да­ми «опол­чен­ців» і ро­сій­ськи­ми вій­ська­ми.

По­чне­мо з то­го, що в Аф­га­ні ста ні во ю ва ла ре гу ляр на ра - дянсь ка, а в Чеч ні — ре гу ляр на ро сійсь ка ар мія. На Дон ба сі ж основ­на ма­са втрат при­па­дає не на ро сійсь кі ре гу ляр ні війсь ка, а на ро­сій­ських ци­віль­них до­бро­воль - ців, які на мо мент ухва лен ня рі - шен ня по їха ти на Дон бас дав но вже не слу­жи­ли в ар­мії (або вза­га­лі в ній не слу­жи­ли). По сво­їй при­хиль­но­сті вій­сько­вій ди­сци­плі­ні, боє здат нос ті й умін ню ді яти у скла ді під роз ді лів во ни на по ря - док по сту па ють ся як ро сійсь кій, так і укра­їн­ській ар мії. Це ба­га­то в чо му анар хіч ний на брід, не звик лий під ко ря ти ся дис цип лі ні й ко ман дам. Сю ди тре ба до да ти від­су­тність з ро­сій­сько­го бо­ку ме - ре­жі по­льо­вих шпи­та­лів (з мір­ку­вань сек рет нос ті, оскіль ки та ка ме ре жа де мас ку ва ла б ро сійсь ке втру­ча­н­ня). А вна­слі­док цьо­го ба­га­то по­ра­не­них вми­ра­ли, так і не ді­став­шись до шпи­та­лю.

Най важ ли ві ша ж від мін - ність во єн в Аф­га ні ста ні й Чеч ні від вій­ни на Дон­ба­сі полягає в то­му, що аф ган ці й че чен ці ве ли про ти ро сійсь ких військ пар ти - зан­ську вій­ну й не ма­ли ар­ти­ле­рії, тан ків і ре ак тив них уста но вок, а во ю ва ли го лов ним чи ном стрі - лець кою збро­єю, гра на то ме та ми, лег­ки­ми мі­но­ме­та­ми й мі­на­ми на до­ро­гах. На Дон­ба­сі ж оби­дві сто­ро ни во юють го лов ним чи ном за до­по­мо­гою ар­ти­ле­рії, без­кон­та­ктно, й на ар­ти­ле­рію при­па­дає по­над 90% без­по­во­ро­тних втрат. З цьо­го по гля ду вій на на Дон ба сі має ве - ли­ку схо­жість з Дру­гою сві­то­вою вій ною й на віть пе ре вер шує її за ро­л­лю ар­ти­ле­рії. Ро­сій­ські вій­сько­ві свід­чи­ли, що стіль ки ар­ти­ле­рії й тан­ків, скіль­ки во­ни на­гна­ли до Дон­ба­су, не бу­ло в Че­чні на­віть у роз пал бой о вих дій. Не мен ше цьо го доб ра там і з ук ра їнсь ко го бо ку. А це зов сім ін ший по ря док втрат.

PУ Ве­ли­ку Ві­тчи­зня­ну вій­ну не­рід­кі­сни­ми бу­ли ви­пад­ки, ко­ли ра дянсь ка стрі лець ка ди ві зія чи - сель­ні­стю 10—12 тис. осіб (з яких без­по­се­ре­дньо в бо­йо­вих ді­ях бра­ло участь 5—6 ти­сяч) за один день втра ча ла близь ко ти ся чу вби тих. На Дон ба сі з ро сійсь ко го бо ку во­ює близь ко 40- 50 тис. осіб, з яких у бой о вих ді ях по стій но бе - руть участь 15— 20 тис. осіб. У Аф­га­ні­ста­ні ма­кси­маль­на чи­сель­ність обме­же­но­го кон­тин­ген­ту до- ді не тре ба бу де тур бу ва ти ся про при хо ву ван ня смер тей, оскіль ки рі­дні за­ги­блих бу­дуть зв’ яза­ні за­ко­ном про держ­та­єм­ни­цю. Але те, що в ар мії й се ред на се лен ня від - ро­ди­ться по­тік до­бро­воль­ців, зда­є­ться ду­же сум­нів­ним. А без «гар­мат но го м’ яса » Пу тін не змо же роз по ча ти ве ли ку вій ну про ти Укра­ї­ни. Про втра­ти ж, яких ро­сія ни за зна ли й, ймо вір но, ще за - зна ють на Дон ба сі, ми, на пев но, не ді зна є мо ся. І не че рез сек рет - ність, а то­му, що ні­хто не скла­да­ти­ме їхніх зве­день на­віть під гри­фом « ціл ком та єм но. Ек­зем п ляр єди­ний».

Втра­ти укра­їн­ських військ пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко у ви­сту пі 8 трав ня оці нив у 1675 за - ги­блих вій­сько­во­слу­жбов­ців. При цьо му, як вва жає Юрій Бу ту сов, офі цій ні да ні де що за ни жу ють втра ти, але не на кри тич ну ве ли­чи ну. Так, з 1 січ ня до 6 бе рез ня за­ги­ну­ло, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, 356 вій сь ко во служ бов ців, а за оцін кою Бу ту со ва, що ба зу єть ся на да них по шу ко вих груп, — по - над 420 во ї нів. Якщо пе ред ба чи - ти, що в та­кій же про­пор­ції за­ни­же­ні й втра­ти за весь пе­рі­од АТО, то до 8 трав­ня во­ни ма­ли до­сяг­ти при близ но 2020 сол да тів. Бу ту - сов, що­прав­да, вва­жає, що за­галь­не не до ра ху ван ня мог ло бу ти ви - щим і до­ся­га­ти 30—40%. То­ді за­галь­ні без­по­во­ро­тні втра­ти мо­жна оці ни ти в 2180— 2345 осіб. Сю ди слід та кож до да ти кіль ка со тень сол­да­тів, що по­мер­ли від ран і не­щас них ви пад ків. Але на віть у цьо­му ви­пад­ку за­галь­на кіль­кість за гиб лих ні як не пе ре ви щить 3000 осіб. При­хо ва­ти втра­ти в де­мо кра тич ній Укра ї ні, з роз ви ну - тим гро­ма­дян­ським су­спіль­ством, на від­мі­ну від Ро­сії, пра­кти­чно не­мож ли во. Про те той факт, що втра ти про тив ни ка по ки що ви - яви­ли­ся на по­ря­док ви­щи­ми, ні в яко му ра зі не по ви нен за спо ко ю - ва­ти укра­їн­ську ар­мію. Зни­щу­ва­ти не­на­вче­них і по­га­но ор­га­ні­зо­ва­них се­па­ра­ти­стів, як це бу­ло влі­тку ми ну ло го ро ку, — сла ва не ве - ли­ка. При зі­ткнен­ні з ре­гу­ляр­ною ро­сій­ською ар­мі­єю та­ко­го спів­від­но шен ня втрат і близь ко не бу де. А те­пер, у ра­зі мас­шта­бно­го за­гос - тре­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі, ма­ти спра­ву до­ве­де­ться пе­ре­ва­жно з ро сійсь ки ми війсь ка ми. Мож ли - во, їхні втра­ти об­чи­слю­ю­ться вже не со­тня­ми, а пер­ши­ми ти­ся­ча­ми уби­тих, але це — про­тив­ник грі­зний, та­кий, що має де­ся­тки ти­сяч го­то­вих до бою сол­да­тів.

Най тра гіч ні ше те, що ро - сій­ське су­спіль­ство до­сі не усві до­ми ло всю зло чин ність « бруд ної вій ни » ( во на ж — гіб рид на) на Дон ба сі, не під ви щує го лос про - те­сту, не бо­ре­ться за її при­пи­не­н­ня. І за будь-яко­го ре­зуль­та­ту йо­го че­кає гір­ке по­хмі­л­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.