ПО­ГЛЯД

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін сво їм ука зом ви знав за не - об хід не за сек ре ти ти да ні про втра ти ро сійсь ких вій - сько­во­слу­жбов­ців у пе­рі­од спе­цо­пе ра цій, що про во дять ся в мир - ний час. Йде­ться як про за­ги­блих, так і про по­ра­не­них і зни­клих без ві­сти. До­ступ до та­кої ін­фор­ма­ції бу де за кри тий рід ним за гиб лих і жур­на­лі­стам, а її роз­го­ло­шу­ва­н­ня мо же при звес ти до кри мі наль ної спра ви за зви ну ва чен ням у дер - жав ній зра ді. Зроб ле но це, без сум­ні­ву, у зв’яз­ку з агре­сі­єю Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, що три­ває, хоч би скіль ки спрос ту вань ро би ли із цьо го при во ду в Крем лі. Те пер о вих дій у трав ні ми ну ло го ро ку. Зро­зумі­ло, що ці смер­ті не мо­гли вклю­чи­ти ні в ди­тя­чу смер­тність, ні в смер т ність із зов ніш ніх при - чин ( то ді до ве ло ся б по кож но му ви пад ку фор маль но від кри ва ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня й на­ко­пи чу ва ти но ві фаль си фі ка ції), а роз­ки­да­ли на рі­зно­го ро­ду при­ро­дні при­чи­ни — сер­це­во-су­дин­ні за­хво рю ван ня, он ко ло гія то що. Оскіль­ки втра­ти ро­сі­ян на Дон­ба­сі, як сол да тів ре гу ляр ної ар мії, так і ци­віль­них до­бро­воль­ців, се­па ра тис тів, які б’ ють ся в ла вах, жо­дні офі­цій­ні ор­га­ни не вра­хо­ву­ють, на­стіль­ки різ­ке й зна­чне зро­ста­н­ня смер­тно­сті ви­яви­ло­ся для Крем ля не при єм ним сюр п ри зом. От Пу тін і ви рі шив за сек ре ти ти да­ні про втра­ти, щоб не спо­ку­ша­ти гро­мад­ськість. Яку, втім, вій­на про­ти Укра­ї­ни, на жаль, не над­то хви­лює.

Одра­зу пе­ред­ба­чаю зди­во­ва­ні за­пи­та­н­ня. Нев­же ро­сій­ські втра­ти за 11 мі­ся­ців вій­ни на Дон­ба­сі ви­яви­ли­ся, мо­жли­во, біль­ши­ми, ніж втра­ти СРСР за 9 ро­ків вій­ни в Аф­га­ні­ста­ні, й біль­ши­ми, ніж втра­ти ро­сій­ської ар­мії за рік і 8 мі­ся­ців Пер­шої че­чен­ської вій­ни? Тут тре­ба одра­зу усві­до­ми­ти, що ці вій­ни не мо­жна по­рів­ню­ва­ти з ни­ні­шньою вій­ною на Дон­ба­сі. Крім то­го, існу­ють як офі­цій­ні, так і аль­тер­на­тив­ні оцін­ки втрат в Аф­га­ні­ста­ні й Че­чні. Так, офі­цій­но в Аф­га­ні­ста­ні ра­дян­ські силові стру­кту­ри втра­ти­ли 15 051 за­ги­блих і зни­клих без ві­сти, а за оцін­кою гру­пи офі­це­рів ро­сій­сько­го Ген­шта­бу, без­по­во­ро­тні втра­ти в Аф­га­ні­ста­ні ста­нов­лять 26 000 осіб. У Пер­шу че­чен­ську ро­сій­ські силові стру­кту­ри офі­цій­но без­по­во­ро­тно втра­ти­ли 5588 осіб. За оцін­кою ж ко­мі­те­ту ся­га­ла 100 тис. осіб, але з них по­стій­но в бо­йо­вих ді­ях бра­ли участь ті ж 15— 20 тис. осіб. А з ура ху - ван ням про гре су ар ти ле рії за по - во єн ний пе рі од по туж ність ук ра - їнсь кої ар ти ле рії пе ре вер шує ар - ти ле рію вер мах ту. А ро сійсь кі до­бро­воль­ці нав­ряд чи пе­ре­вер­шу­ють за боє­зда­тні­стю то­ді­шніх чер­во­но­ар­мій­ців. Ко­ман­ди­ри ж опол­чен­ців і ро­сій­ські офі­це­ри, які ке­ру ють ни ми, в основ но му по вто - рю ють так ти ку Чер во ної Ар­мії у Віт чиз ня ну вій ну, що ве де до ве - ли­ких без­по­во­ро­тних втрат. Якщо вва жа ти, що ли ше 10% ро сійсь - ких втрат при­па­дає на вій­ну, яку мо­жна упо­ді­бни­ти пар­ти­зан­ській вій­ні в Аф­га­ні­ста­ні, то аб­со­лю­тна ве ли чи на ці­єї час т ки бу де по рів - нян­ною з се­ре­дньо­рі­чни­ми без­по­во­ро­тни­ми втра­та­ми в Аф­га­ні­ста­ні — від 1,65 до 3 тис. за­ги­блих за рі­зни­ми оцін­ка­ми. За­ува­жу, що в тих окре­мих ви­пад­ках, ко­ли ві­до - мо про за­ги­бель ро­сій­ських сол­да­тів, то йде­ться про за­ги­бель близь­ко 70 осіб в од но му бою, як у ви - пад­ку з псков­ськи­ми де­сан­тни­ка­ми під Іло­вай­ськом.

А окрім ро сійсь ких сол да тів і доб ро воль ців на Дон ба сі на пев но за­ги­ну­ло й кіль­ка ти­сяч мі­сце­вих се па ра тис тів, чиї втра ти, звіс но, ні­хто не ра­ху­вав.

Те­пер же, ціл­ком мо­жли­во, і ци­віль­них до­бро­воль­ців при­рів­ня­ють до кон­тра­ктни­ків і по­обі­ця­ють їм ті ж ви­пла­ти, що має ожи­ви ти їх ній по тік, що ви чер пу єть - ся, а за ра зом під ве дуть під чин - ність ука зу про за сек ре чу ван ня втрат. По обі ця ють — не озна чає зроб лять, як свід чить та ж до по - відь Нєм­цо­ва. Але, при­найм­ні, то-

Бо­рис СО­КО­ЛОВ, пу­блі­цист, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.