На Чер­ні­гів­щи­ні уро­чи­сто зу­стрі­ли во­ї­нів-ге­ро­їв

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

У Чер­ні­го­ві уро­чи­сто зу­стрі­ли во­ї­нів окре­мо­го мо­то­пі­хо­тно­го ба­таль­йо­ну, які по­вер­ну­ли­ся із зо­ни про­ве­де­н­ня АТО, по­ві­дом­ляє прес­слу­жба Мі­н­обо­ро­ни. Упро­довж остан­ньо­го ро­ку військовослужбовці цьо­го під­роз­ді­лу ви­ко­ну­ва­ли бо­йо­ві зав­да­н­ня із за­хи­сту Ба­тьків­щи­ни на схо­ді Укра­ї­ни та зна­хо­ди­ли­ся в бо­йо­во­му кон­та­кті з про­ро­сій­ськи­ми не­за­кон­ни­ми зброй­ни­ми фор­му­ва­н­ня­ми в ря­ді най­га­ря­чі­ших то­чок Дон­ба­су. Під скан­ду­ва­н­ня па­трі­о­ти­чних га­сел ра­ді­сно, з ор­ке­стром та ко­ро­ва­єм зу­стрі­ли бій­ців рі­дні і близь­кі вій­сько­во­слу­жбов­ців та не- бай­ду­жі чер­ні­гів­ці. Осо­бо­вий склад ба­таль­йо­ну успі­шно виконав по­став­ле­ні зав­да­н­ня. Те­пер де­мо­бі­лі­зо­ва­ні во­я­ки по­вер­ну­ться до сво­їх сі­мей на за­слу­же­ний від­по­чи­нок. А вій­сько­во­слу­жбов­цям, які ви­яв­лять ба­жа­н­ня слу­жи­ти й на­да­лі, бу­де за­про­по­но­ва­но укла­сти кон­тра­кти.

ФОТО З САЙТА MIL.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.