В «Енер­го­ато­мі» на­ста­ють змі­ни

Згі­дно з дже­ре­ла­ми «Дня», ке­ру­ва­ти держ­під­при­єм­ством бу­де «зго­вір­ли­вий» про­фе­сіо­нал

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня в Укра­ї­ні прийня­ли но­ву ре­да­кцію Стра­те­гії на­ціо­наль­ної без­пе­ки. У ній ви­зна­че­но, що для за­без­пе­че­н­ня енер­ге­ти­чної без­пе­ки кра­ї­ни прі­о­ри­те­тни­ми, по­ряд з по­нов­лю­ва­ни­ми дже­ре­ла­ми, є роз­ви­ток ядер­ної енер­ге­ти­ки (при без­пе­ре­чно­му до­три­ман­ні норм ядер­ної та ра­ді­а­цій­ної без­пе­ки). Про­те, са­ме в ці дні над НАЕК «Енер­го­атом», а вір­ні­ше, над гла­вою ком­па­нії Юрі­єм Не­да­шков­ським по­ча­ли згу­щу­ва­ти­ся хма­ри.

20 трав­ня Ар­се­ній Яце­нюк на за­сі­дан­ні уря­ду за­жа­дав від Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції на­да­ти йо­му ре­зуль­та­ти фі­нан­со­вої пе­ре­вір­ки « Енер­го­ато­ма » . Та­кож прем’ єр на­га­дав, що та­ке до­ру­че­н­ня він да­вав Держ­фі­нін­спе­кції ще чо­ти­ри мі­ся­ці то­му і про­хав Ген­ро­ку­ра­ту­ру та Слу­жбу без­пе­ки Укра­ї­ни роз­слі­ду­ва­ти ді­яль­ність «Енер­го­ато­ма».

Зві­тів від на­зва­них уста­нов ще, ма­буть, не над­хо­ди­ло, за­те мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин про свою по­зи­цію що­до дра­ту­ю­чої прем’єра фі­гу­ри ке­рів­ни­ка ком­па­нії дав зна­ти вже 24 трав­ня. На­чаль­ник управ­лі­н­ня єв­ро­ін­те­гра­ції Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Ми­хай­ло Бно-Ай­рі­ян на сво­їй сто­рін­ці в Facebook, роз­по­вів (яв­но не без ві­до­ма Дем­чи­ши­на) про йо­го на­строї пі­сля ві­зи­ту до Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. «За­галь­не вра­же­н­ня мі­ні­стра від по­ба­че­но­го за пів­дня — 24 ро­ки без­си­стем­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня да­ли про се­бе зна­ти в атом­ній про­ми­сло­во­сті! По­трі­бно ря­ту­ва­ти те, що за­ли­ши­ло­ся», — по­від­ав Бно-Ай­рі­ян.

З по­ді­бних за­яв мо­жна зро­би­ти при­пу­ще­н­ня, що в га­лу­зі на­ста­ють ка­дро­ві змі­ни. Зви­чай­но ж, це сто­су­є­ться не ли­ше держ­під­при­ємств «Во­стГЗК», «Цир­ко­ній», «Смо­ли» і «Бар’єр», які від­ві­дав мі­ністр і, які, на йо­го дум­ку, по­трі­бно тер­мі­но­во ря­ту­ва­ти. Він, ско­рі­ше за все, по­ді­ляє не­за­до­во­ле­ність прем’єра і вва­жає, що ко­рінь зла в са­мо­му «Енер­го­ато­мі», яко­му ці під­при­єм­ства під­по­ряд­ко­ва­ні. Дже­ре­ло в ком­па­нії, яко­му мо­жна до­ві­ря­ти, під­твер­джує цю ін­фор­ма­цію. За йо­го сло­ва­ми, в «Енер­го­ато­мі» зна­ють, що чо­ти­ри ра­зи пре­зи­ден­то­ві ком­па­нії Не­да­шков­сько­му за­ли­ши­ло­ся пра­цю­ва­ти лі­че­ні дні. Там та­кож го­во­рять, що кон­флікт між мі­ні­стром і Не­да­шков­ським ви­ни­кнув пі­сля то­го, як остан­ньо­му бу­ло за­про­по­но­ва­но ско­ро­ти­ти 20 ти­сяч пра­ців­ни­ків.

Тим ча­сом екс­пер­ти га­лу­зі, нав­па­ки, впев­не­ні, що «Енер­го­атом» спра­цю­вав у ми­ну­ло­му опа­лю­валь­но­му се­зо­ні пра­кти­чно без за­ува­жень і на­віть ви­тя­гнув на со­бі всю укра­їн­ську енер­ге­ти­ку. Як ре­зуль­тат, за умов агре­сії і тру­дно­щів з па­ли­вом не бу­ло допу­ще­но си­стем­них ава­рій. «У скла­дний пе­рі­од осін­ньо-зи­мо­во­го се­зо­ну 2014— 2015 ро­ків ядер­на енер­ге­ти­ка про­де­мон­стру­ва­ла стій­ку ро­бо­ту. Пі­сля то­го, як у сер­пні 2014 ро­ку бу­ло зня­то дис­пе­тчер­ські обме­же­н­ня на виробництво еле­ктро­енер­гії на АЕС, їхня до­ля в за­галь­но­му ба­лан­сі ви­ро­бни­цтва під­ви­щи­ла­ся до 55%, а у ве­ре­сні цьо­го ро­ку — до 60%. В окре­мі дні і на­віть пе­рі­о­ди виробництво еле­ктро­енер­гії «Енер­го­ато­мом» до­ся­га­ло 69%. А за під­сум­ка­ми чо­ти­рьох мі­ся­ців 2015 ро­ку час­тка ядер­ної еле­ктро­енер­ге­ти­ки ста­но­ви­ла в се­ре­дньо­му 53% від усьо­го її ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні», — го­во­рить ек­сперт гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Український ядер­ний фо­рум» Оль­га Ко­шар­на.

Роз­по­від­а­ю­чи про між­на­ро­дні зв’яз­ки «Енер­го­ато­ма», Ко­шар­на на­зи­ває істо­ри­чним під­пи­са­ний на­ве­сні 2014 ро­ку кон­тракт із ком­па­ні­єю Westinghouse на по­ста­ча­н­ня сві­жо­го ядер­но­го па­ли­ва пі­сля 2015 ро­ку і гру­дне­ве до­пов­не­н­ня до ньо­го про по­ста­ча­н­ня в ра­зі форс-ма­жор­них об­ста­вин (у ра­зі при­пи­не­н­ня по­ста­ча­н­ня з Ро­сії). У кві­тні, про­дов­жує ек­сперт, бу­ло укла­де­но кон­тракт на зба­га­че­н­ня ура­ну з фран­цузь­кою ком­па­ні­єю AREVA, і від­по­від­ні по­ста­ча­н­ня бу­де адре­со­ва­но ком­па­нії Westinghouse. «Впер­ше за існу­ва­н­ня не­за­ле­жної Укра­ї­ни ми під­пи­са­ли уго­ду про зба­га­че­н­ня ура­ну не з ро­сій­ською ком­па­ні­єю», — під­кре­слює ек­сперт.

Від­по­від­а­ю­чи, на за­пи­та­н­ня « Дня » , Ко­шар­на на­ве­ла та­кож фа­кти, що свід­чать про до­сить ви­со­кий рі­вень ядер­ної без­пе­ки в « Енер­го­ато­мі » . « Є мі­жна­ро­дна шка­ла з пи­тань ін­ци­ден­тів у ядер­ній га­лу­зі. 2003 ро­ку бу­ли 72 по­ру­ше­н­ня на 13 бло­ках, які то­ді існу­ва­ли, а за­раз, за під­сум­ка­ми 2014 ро­ку, на 15 бло­ках — 10 по­ру­шень нор­маль­ної екс­плу­а­та­ції на рів­ні нуль » , — го­во­рить во­на. «У трав­ні у Ві­дні під­во­ди­ли­ся під­сум­ки ви­ко­на­н­ня об’ єд­на­ної кон­вен­ції з без­пе­чно­го по­во­дже­н­ня з від­пра­цьо­ва­ним па­ли­вом і ра­діо­актив­ни­ми від­хо­да­ми, — до­пов­нює Ко­шар­на, — Укра­ї­на там до­кла­да­ла і всі чле­ни кон­вен­ції оці­ни­ли про­грес на­шої кра­ї­ни в цій важ­кій сфе­рі».

Не­що­дав­но обра­ний пре­зи­дент Укра­їн­сько­го ядер­но­го то­ва­ри­ства Гри­го­рій Му­ляр до цьо­го очо­лю­вав де­пар­та­мент ядер­ної енер­ге­ти­ки і атом­но-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля. Він на­га­дує, що 2015 ро­ку «Енер­го­атом», на про­ха­н­ня мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Дем­чи­ши­на, опти­мі­зу­вав гра­фі­ки і пла­ни ре­мон­ту уста­тку­ва­н­ня. Це бу­ло зро­бле­но для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти ви­щу час­тку ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії в за­галь­но­му ба­лан­сі кра­ї­ни, яка в окре­мі дні до­ся­га­ла 69%. Він під­кре­слює, що під­при­єм­ства атом­ної енер­ге­ти­ки за цих умов ще й вне­сли істо­тний вклад до еко­но­мі­ки кра­ї­ни. За йо­го сло­ва­ми, «Енер­го­атом» 2014 ро­ку за­пла­тив до бю­дже­ту май­же 6 мі­льяр­дів гри­вень, а за цей рік — 2 мі­льяр­ди.

При цьо­му гла­ва ядер­но­го то­ва­ри­ства не без гір­ко­ти за­зна­чає, що дер­жа­ва, яка пе­ре­жи­ла Чор­но­биль­ську ка­та­стро­фу, не мо­же і не по­вин­на ста­ви­ти пи­та­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму на­при­кін­ці спи­ску ви­мог до ке­рів­них ка­дрів ядер­ної енер­ге­ти­ки. Тро­хи пі­зні­ше, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів, Му­ляр роз’яснив, чим ви­кли­ка­на ця більш ніж сер­йо­зна за­ява. Адже на йо­го дум­ку, но­вим ке­рів­ни­ком атом­ної га­лу­зі мо­же бу­ти при­зна­че­но лю­ди­ну, що не має до неї жо­дно­го сто­сун­ку ні за осві­тою, ні за до­сві­дом по­пе­ре­дньої ро­бо­ти.

Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше в ЗМІ, одним із пре­тен­ден­тів на по­са­ду ке­рів­ни­ка «Енер­го­ато­ма» мо­же бу­ти при­зна­че­но Ста­ні­сла­ва Ру­сте­мо­ви­ча Дя­мі­на. Йо­го Гри­го­рій Му­ляр знає осо­би­сто. « Це ко­мер­сант, бі­зне­смен, але він ні­ко­ли не мав те­хні­чної осві­ти, не мав і до­сві­ду ро­бо­ти на атом­них еле­ктро­стан­ці­ях, не був пов’ яза­ний із ви­ро­бни­цтвом, — роз­по­від­ає гла­ва Укра­їн­сько­го ядер­но­го то­ва­ри­ства. — По­тен­ці­ал Ста­ні­сла­ва Ру­сте­мо­ви­ча, мо­жли­во, в яки­хось спец­за­хо­дах з пи­тань при­ва­ти­за­ції чи схе­мах. Йо­го мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як ке­рів­ни­ка ро­бо­чої гру­пи». «Але в то­го, хто пра­цює в атом­ній га­лу­зі, — про­дов­жує Му­ляр, — має бу­ти про­фе­сій­на осві­та, не мен­ше п’ яти ро­ків до­сві­ду » . Він зно­ву на­га­дує: «Ми — кра­ї­на Чор­но­би­ля, пам’ятай­мо про це й не ро­бі­мо дур­ниць».

У «бі­ля­а­том­ної гро­мад­сько­сті» че­рез мо­жли­вість та­ко­го ка­дро­во­го хо­ду ви­ни­кає пі­до­зра, що під­го­тов­лю­ва­ну від­став­ку Не­да­шков­сько­го пов’ яза­но з яки­мись роз­бі­жно­стя­ми че­рез май­бу­тню при­ва­ти­за­цію « Енер­го­ато­ма » . Мов­ляв, те­пер го­лов­не пра­виль­но про­да­ти «Енер­го­атом». У від­по­відь на від­по­від­не за­пи­та­н­ня « Дня » , Ко­шар­на роз­по­ві­ла, що на одно­му з не­дав­ніх за­хо­дів, ор­га­ні­зо­ва­них Укра­їн­ським ядер­ним фо­ру­мом, Не­да­шков­ський не ви­клю­чив та­ку мо­жли­вість, оскіль­ки фор­ма уні­тар­но­го під­при­єм­ства се­бе вже зжи­ла і в ча­сти­ні куль­ту­ри управ­лі­н­ня, і в ча­сти­ні транс­па­рен­тно­сті. Пре­зи­дент «Енер­го­ато­ма» то­ді за­зна­чив, що бу­ло б нор­маль­ним спер­шу пе­ре­тво­ри­ти НАЕК на пу­блі­чне акціо­нер­не то­ва­ри­ство з 100% вла­сні­стю дер­жа­ви.

От­же, при­ва­ти­за­ції по­вин­на пе­ре­ду­ва­ти кор­по­ра­ти­за­ція, за­зна­чає Ко­шар­на. У жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку «Енер­го­атом», роз­ро­бив від­по­від­ний за­ко­но­про­ект, але він, за її сло­ва­ми, «по­мер десь у на­драх Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, по­мер, що на­зи­ва­є­ться, з кін­ця­ми».

P.S. Схо­же, в Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля по­слу­ха­ли­ся за­сте­ре­же­н­ня. Як по­ві­дом­ля­ють дже­ре­ла «Дня», ке­ру­ва­ти «Енер­го­ато­мом» як ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки пре­зи­ден­та все ж та­ки по­став­лять про­фе­сіо­на­ла, але згі­дли­во­го, щоб ре­аль­но ке­ру­ва­ти га­луз­зю мо­жна бу­ло без­по­се­ре­дньо з мі­ні­стер­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.