Но­ва «кре­ди­тна» ініціатива де­пу­та­тів

У Вер­хов­ній Ра­ді про­по­ну­ють до­зво­ли­ти бан­кам на «піль­го­вих» по­да­тко­вих умо­вах «ви­ба­ча­ти» без­на­дій­ні бор­ги сво­їм по­зи­чаль­ни­кам

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Так, 19 трав­ня 2015 ро­ку де­пу­та­том від фра­кції Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка Сер­гі­єм Ка­плі­ним у ВР бу­ло за­ре­є­стро­ва­но про­ект за­ко­ну про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до ану­лю­ва­н­ня бор­гу кре­ди­то­ром бор­жни­ко­ві №2900.

Ка­плін ствер­джує, що на від­мі­ну від ін­ших «кре­ди­тних» іні­ці­а­тив ВР, йо­го за­ко­но­про­ект не по­тре­бує до­да­тко­вих ви­трат із держ­бю­дже­ту Укра­ї­ни.

Як ка­же де­пу­тат, ра­ні­ше він звер­тав­ся в НБУ, Мін­фін, ДФС і Асо­ці­а­ції укра­їн­ських банків. «НБУ по­ві­до­мив, що ста­ти­сти­ка що­до за­бор­го­ва­но­сті гро­ма­дян пе­ред бан­ка­ми, а та­кож що­до кіль­ко­сті гро­ма­дян, яким бан­ки ану­лю­ва­ли ча­сти­ну кре­ди­тів, не ве­де­ться. Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів і ДФС по­ві­до­ми­ли, що над­хо­дже­н­ня по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб, які ви­пла­чу­ю­ться по­да­тко­вим аген­том, з до­хо­дів пла­тни­ка по­да­тків ін­ших, ніж за­ро­бі­тна пла­тня, вра­хо­ву­є­ться за під­ко­дом кла­си­фі­ка­ції до­хо­дів бю­дже­ту №11010400. Окре­мий облік ін­фор­ма­ції за да­ним ви­дом по­да­тку не ве­де­ться, що до­зво­ляє пе­ред­ба­чи­ти, що йо­го не пла­тять че­рез рі­зні об­ста­ви­ни. Та­ким чи­ном, від­су­тність ін­фор­ма­ції дер­жав­них ор­га­нів вла­ди про вплив да­ної іні­ці­а­ти­ви на дер­жав­ний бю­джет, та­кож від­су­тність офі­цій­ної ін­фор­ма­ції про над­хо­дже­н­ня за да­ним ви­дом по­да­тку і вра­хо­ву­ю­чи не­га­тив­ні ре­а­лії пла­ті­жної ди­сци­плі­ни, да­ний за­ко­но­про­ект, у ра­зі йо­го прийня­т­тя, не впли­не на фі­нан­со­во-еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни», — вва­жає Ка­плін.

За­ко­но­про­ект на­ра­зі ли­ше надано для озна­йом­ле­н­ня в ко­мі­те­тах. Але юри­сти вже оці­ни­ли йо­го на­слід­ки, як для бан­ків­сько­го се­кто­ра, так і для пе­ре­сі­чних гро­ма­дян у ці­ло­му.

За сло­ва­ми стар­шо­го юри­ста де­пар­та­мен­ту су­до­вої пра­кти­ки ЮК «Але­ксє­єв, Бо­яр­чу­ков і пар­тне­ри» Олександра Тка­чу­ка, за­ко­но­про­ект про­по­нує ви­клю­чи­ти зі ст. 164 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни по­ло­же­н­ня, яким пе­ред­ба­че­но спла­ту по­да­тку з до­хо­дів фі­зи­чних осіб (ПДФО) у роз­мі­рі 20% за спи­са­н­ня без­на­дій­них бор­гів. За­кон та­кож сто­су­ва­ти­ме­ться всіх пла­тни­ків­бор­жни­ків, яким ану­лю­ва­ли (про­ба­чи­ли) за ухва­лою кре­ди­то­ра бор­ги до на­бу­т­тя чин­но­сті цим за­ко­ном.

«По­ло­же­н­ня же ст. 164.2.17 (д) По­да­тко­во­го ко­де­ксу вста­нов­лю­ють вклю­че­н­ня до су­ми за­галь­но­го опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду пла­тни­ка по­да­тків: сум до­да­тко­во­го бла­га у ви­гля­ді основ­ної су­ми бор­гу (кре­ди­ту) пла­тни­ка по- да­тків, який був про­ще­ний (ану­лю­ва­ний) кре­ди­то­ром за йо­го са­мо­стій­ною ухва­лою, не пов’яза­ною з про­це­ду­рою банкрутства, до за­кін­че­н­ня тер­мі­ну по­зов­ної дав­но­сті, у ви­пад­ку якщо йо­го су­ма пе­ре­ви­щує 50% від одні­єї мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­тні, вста­нов­ле­ної на 1 сі­чня зві­тно­го по­да­тко­во­го ро­ку», — роз­по­від­ає «Дню» Оле­ксандр Ткачук.

За сло­ва­ми юри­ста, при цьо­му кре­ди­тор мо­же по­ві­до­ми­ти пла­тни­ка-бор­жни­ка про спи­са­н­ня з ньо­го бор­гу, про­сто від­пра­вив­ши на йо­го адре­су ре­ко­мен­до­ва­но­го ли­ста з по­ві­дом­ле­н­ням про вру­че­н­ня. Пі­сля цьо­го бан­кі­ри мо­жуть вклю­чи­ти су­му про­ще­но­го (ану­льо­ва­но­го) бор­гу до по­да­тко­во­го роз­ра­хун­ку су­ми до­хо­ду, на­ра­хо­ва­но­го (спла­че­но­го) на ко­ристь пла­тни­ків по­да­тків, за під­сум­ка­ми зві­тно­го пе­рі­о­ду, в яко­му та­кий борг про­ба­че­но.

«У ці­ло­му за­ко­но­про­ект но­сить по­зи­тив­ний ха­ра­ктер, оскіль­ки про­по­нує дер­жа­ві взя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність і ви­ко­на­ти зо­бов’яза­н­ня як ре­гу­лю­валь­ни­ка у розв’язан­ні пи­та­н­ня по­га­ше­н­ня бор­жни­ка­ми кре­ди­тів у ча­сти­ні спла­ти по­да­тків», — під­кре­слює Оле­ксандр Ткачук.

Але є ці­ка­вий ню­анс — як ска­за­но в по­ясню­валь­ній за­пи­сці до за­ко­но­про­е­кту, йо­го прийня­т­тя зу­мов­ле­не, в пер­шу чер­гу, розв’яза­н­ням пи­та­н­ня з проб- лем­ни­ми кре­ди­та­ми 2007—2009 ро­ків, ви­кли­ка­ни­ми де­валь­ва­ці­єю грив­ні і фі­нан­со­вою кри­зою 2008 ро­ку.

«У той же час за­ко­но­про­ект не кон­кре­ти­зує цей мо­мент, що до­зво­лить звіль­ни­ти бор­жни­ків від отри­ма­них ни­ми благ у ре­зуль­та­ті спи­са­н­ня кре­ди­тів, отри­ма­них сьо­го­дні», — під­кре­слює стар­ший юрист де­пар­та­мен­ту су­до­вої пра­кти­ки ЮК «Але­ксє­єв, Бо­яр­чу­ков і пар­тне­ри».

На дум­ку Олександра Тка­чу­ка, якщо де­пу­та­ти ВР ухва­лять да­ний за­ко­но­про­ект, він до­по­мо­же змен­ши­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня фі­зи­чних осіб і змен­ши­ти існу­ю­чі по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ків за про­ще­ни­ми кре­ди­та­ми.

«Та­кож За­кон мі­стить по­зи­тив­ний мо­мент і для кре­ди­то­рів (банків), які при­йма­ють ухва­ли про про­ба­че­н­ня (спи­са­н­ня) бор­гів, оскіль­ки звіль­нює остан­ніх від зо­бов’яза­н­ня по­ві­дом­ле­н­ня бор­жни­ків про та­ке спи­са­н­ня і, від­по­від­но, зні­має з них від­по­від­аль­ність у ви­гля­ді зо­бов’яза­н­ня спла­ти­ти не­об­хі­дні податки при по­ру­шен­ні по­ряд­ку по­ві­дом­ле­н­ня бор­жни­ків про спи­са­н­ня бор­гів», — ре­зю­мує стар­ший юрист де­пар­та­мен­ту су­до­вої пра­кти­ки ЮК «Але­ксє­єв, Бо­яр­чу­ков і пар­тне­ри» Оле­ксандр Ткачук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.