Пен­сій­на си­сте­ма: пе­ре­за­ван­та­же­н­ня

Ек­сперт: «Фі­нан­со­ва та бан­ків­ська си­сте­ми го­то­ві до но­вої ре­фор­ми»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Юлія ЮРЧИК, КНУ іме­ні Та­ра­са Шевченка

Зпо­не­діл­ка Пен­сій­ний фонд Укра­ї­ни при­пи­нив ви­пла­чу­ва­ти спе­цпен­сії де­пу­та­там, мі­ні­страм, су­д­дям та ін­шим чи­нов­ни­кам. Це но­во­вве­де­н­ня пе­ред­ба­че­не ЗУ «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня » від 2 бе­ре­зня 2015 ро­ку. На­га­да­є­мо, що в кін­ці кві­тня 2015 ро­ку мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Пав­ло Ро­зен­ко пред­ста­вив но­вий па­кет за­ко­но­про­е­ктів ( № 2767, № 2770) що­до ре­фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми. Про­те йо­го не ухва­ли­ли та від­пра­ви­ли на до­о­пра­цю­ва­н­ня.

«У на­шій пен­сій­ній си­сте­мі за ба­га­то ро­ків на­ко­пи­ло­ся чи­ма­ло про­блем, які ми хо­че­мо ви­рі­ши­ти за до­по­мо­гою но­во­го па­ке­ту за­ко­но­про­е­ктів » , — за­зна­чає го­ло­ва Пен­сій­но­го фон­ду Оле­ксій За­ру­дний. « По- пер­ше, слід від­но­ви­ти спра­ве­дли­вість, адже у нас є два ви­ди пен­сій — зви­чай­ні та спе­ці­аль­ні. Спра­ва в то­му, що зви­чай­на пен­сія ста­но­вить ли­ше 45% за­ро­бі­тку, ко­трий лю­ди­на отри­му­ва­ла ра­ні­ше, а спе­ці­аль­на — 90% — вдві­чі біль­ше. Тоб­то лю­ди, фа­кти­чно, одна­ко­во пра­цю­ва­ли, ро­би­ли одна­ко­ві вне­ски у фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми, але роз­мі­ри ви­плат сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться. Ми ж хо­че­мо за­про­ва­ди­ти для всіх ка­те­го­рій гро­ма­дян єди­ний прин­цип на­ра­ху­ва­н­ня » , — до­дає За­ру­дний. Під­ви­ще­н­ня мі­ні­маль­них пен­сій гро­ма­дян за ра­ху­нок ска­су­ва­н­ня спе­ці­аль­них — одна з най­ва­жли­ві­ших пе­ре­ваг ці­єї ре­фор­ми.

На­га­да­є­мо, що це вже тре­тя спро­ба за істо­рію не­за­ле­жної Укра­ї­ни на­ла­го­ди­ти си­ту­а­цію у пен­сій­ній сфе­рі. «У на­шій дер­жа­ві за­ли­ши­ла­ся ста­ра та не­ефе­ктив­на мо­дель пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня, яку май­же не мо­дер­ні­зу­ва­ли з ча­сів СРСР», — за­зна­чає ек­сперт Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм Га­ли­на Тре­тья­ко­ва. За її сло­ва­ми, ситуація бу­де ли­ше по­гір­шу­ва­ти­ся, якщо не вжи­ти ра­ди­каль­них за­хо­дів. Адже, по-пер­ше, спів­ві­дно­ше­н­ня тих, хто спла­чує пен­сій­ний вне­сок, і тих, хто на пен­сії, май­же один до одно­го. По- дру­ге, від­ра­ху­ва­н­ня на утри- ма­н­ня лю­дей лі­тньо­го ві­ку в Укра­ї­ні ста­нов­лять більш ніж 16% ВВП. Ці по­ка­зни­ки є одни­ми з най­гір­ших у сві­ті.

Се­ред зав­дань, на яких акцен­тує ува­гу го­ло­ва Пен­сій­но­го фон­ду Оле­ксій За­ру­дний, — ві­днов­ле­н­ня стра­хо­вих прин­ци­пів. Спра­ва в то­му, що ко­жен че­твер­тий український пен­сіо­нер має пев­ні при­ві­леї, які опла­чу­ють за ра­ху­нок ін­ших. Та­ка нев­ла­сти­ва Пен­сій­но­му фон­ду си­сте­ма ви­плат уже при­зве­ла до де­фі­ци­ту бю­дже­ту роз­мі­ром більш ніж 15 мі­льяр­дів гри­вень на рік. « Ми хо­че­мо, щоб ді­яв прин­цип: скіль­ки лю­ди­на вкла­ла в Пен­сій­ний фонд — стіль­ки має і отри­ма­ти», — ре­зю­мує За­ру­дний.

Ще одне пи­та­н­ня, яке по­трі­бно тер­мі­но­во ви­рі­шу­ва­ти — від­су­тність мо­ти­ва­ції до спла­ти вне­сків та ле­га­лі­за­ції зар­плат. Як за­зна­ча­ють екс­пер­ти, все це є на­слід­ком не­чі­ткої ди­фе­рен­ці­а­ції пен­сій. « За рі­зни­ми оцін­ка­ми, май­же 200 мі­льяр­дів гри­вень — це ви­пла­ти ті­ньо­вої за­ро­бі­тної пла­ти в Укра­ї­ні. Від­по­від­но втра­ти Пен­сій­но­го фон­ду (че­рез те, що не­має вне­сків та спла­ти по­да­тків) ста­нов­лять 600 мі­льяр­дів», — до­дає ке­рів­ник ПФ.

Одні­єю з пе­ре­ваг пен­сій­ної ре­фор­ми, яка по­вин­на спри­я­ти ле­га­лі­за­ції зар­плат, є за­про­ва­дже­н­ня на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми. Тоб­то ко­ли ко­шти, вкла­де­ні людиною, є її вла­сні­стю, а та­кож на­ко­пи­чу­ю­ться про­тя­гом всьо­го жи­т­тя. Біль­ше то­го, якщо осо­ба не змо­же ско­ри­ста­ти­ся ци­ми ко­шта­ми, во­ни ав­то­ма­ти­чно пе­ре­да­ю­ться у спа­док. «Роз­мір ви­плат у цій си­сте­мі за­ле­жить ли­ше від то­го, скіль­ки лю­ди­на змо­гла за­оща­ди­ти » , — по­яснює Оле­ксій За­руд- ний. Крім то­го, па­кет за­ко­но­про­е­ктів не пе­ред­ба­чає під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку, оскіль­ки екс­пер­ти пе­ре­ко­на­ні, що це мо­же при­зве­сти до обва­лу на рин­ку пра­ці.

На­ко­пи­чу­валь­ну си­сте­му пла­ну­ють за­про­ва­ди­ти уже з 1 сі­чня 2017 ро­ку. Її уча­сни­ка­ми ста­нуть осо­би, яким бу­де не біль­ше 35 ро­ків ( ста­ном на по­ча­ток 2017 ро­ку). Осо­би ві­ком до 55 ро­ків ма­ти­муть мо­жли­вість до­бро­віль­но при­єд­на­ти­ся до цьо­го ме­ха­ні­зму до 1 сі­чня 2018 ро­ку. Як за­зна­чає го­лов­ний спе­ці­а­ліст від­ді­лу ре­фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ган­на Іва­но­ва, у пер­ший рік роз­мір вне­сків до на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми бу­де ста­но­ви­ти 2% і кож-

но­го ро­ку бу­де по­сту­по­во під­ви­щу­ва­ти­ся, до­ки не до­ся­гне 7% 2022 ро­ку.

Про­те існу­ють ри­зи­ки, які мо­жуть сут­тє­во впли­ну­ти на ре­фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми та по­зна­чи­ти­ся на до­бро­бу­ті укра­їн­ців. «Перш за все нас тур­бує ви­со­кий рі­вень ін­фля­ції в Укра­ї­ні, який у лю­то­му ста­но­вив 34,5%, а до кін­ця ро­ку про­гно­зу­ють близь­ко 30%. Зро­зумі­ло, що це мо­же спри­чи­ни­ти втра­ту цін­но­сті на­ко­пи­че­них ко­штів, які б ма­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для май­бу­тніх пен­сій­них ви­плат. До­ки ін­фля­ція бу­де пе­ре­ви­щу­ва­ти 7%, ВВП бу­де па­да­ти — не­має сен­су вво­ди­ти на­ко­пи­чу­валь­ну си­сте­му», — за­зна­чає ек­сперт з пи­тань за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня Екс­пер­тної ра­ди Мін­пра­ці На­та­лія Го­рюк.

Та­кож па­кет за­ко­но­про­е­ктів пе­ред­ба­чає пе­ре­роз­по­діл пен­сій­них вне­сків між пра­ців­ни­ком та ро­бо­то­дав­цем, що сут­тє­во змен­шує тиск на остан­ньо­го. « Ми по- вин­ні ро­зу­мі­ти, що вво­ди­мо щось на зра­зок до­да­тко­во­го по­да­тку на за­ро­бі­тну пла­ту, який бу­де спла­чу­ва­ти на­йма­ний пра­ців­ник. Тоб­то зар­пла­та бу­де мен­шою», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень НАН Укра­ї­ни Ел­ла Лі­ба­но­ва. На дум­ку екс­пер­та, го­лов­на фун­кція со­лі­дар­ної си­сте­ми — убез­пе­чу­ва­ти всіх від бі­дно­сті. Дру­гий рі­вень від­по­від­ає са­ме за ди­фе­рен­ці­а­цію пен­сій­них ви­плат. « Не тре­ба обі­ця­ти сві­тло­го май­бу­тньо­го одра­зу пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну — йо­го не бу­де. Пер­ші пен­сії лю­ди по­чнуть отри­му­ва­ти че­рез 25 ро­ків. А пе­ре­хі­дний пе­рі­од три­ва­ти­ме вдві­чі дов­ше — 50 ро­ків», — до­дає Ел­ла Лі­ба­но­ва.

« Тра­ди­цій­на со­лі­дар­на си­сте­ма в прин­ци­пі не мо­же за­без­пе­чи­ти гі­дну ста­рість. Цей ви­сно­вок бу­ло зро­бле­но ще 1994 ро­ку, ко­ли Сві­то­вий банк опри­лю­днив свій чер­го­вий звіт. Ми ма­ли б ви­ко­ри­ста­ти сві­то­вий до­свід та на­пра­цю­ва­н­ня, щоб не по­вто­рю­ва­ти тих же по­ми­лок», — го­во­рить кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни 1- го скли­ка­н­ня Ві­та­лій Мель­ни­чук. На йо­го дум­ку, успі­шна мо­дель пен­сій­ної си­сте­ми має скла­да­ти­ся з трьох рів­нів, а не з одно­го, який існує сьо­го­дні в Укра­ї­ні. « Пер­ший рі­вень — це дер­жав­на обов’ яз­ко­ва си­сте­ма со­ці­аль­ної без­пе­ки гро­ма­дян (со­лі­дар­на). Дру­гий — си­сте­ма обов’яз­ко­вих ін­ди­ві­ду­аль­них, пер­со­ні­фі­ко­ва­них пен­сій­них на­ко­пи­чень пра­ців­ни­ків (на­ко­пи­чу­валь­на), і тре­тій — си­сте­ма до­бро­віль­них при­ва­тних пен­сій­них на­ко­пи­чень», — ка­же він. Мель­ни­чук на­га­дує, що біль­ше де­ся­ти ро­ків то­му вже бу­ло ухва­ле­но за­кон про ре­фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми, згі­дно з яким ма­ли б за­пу­сти­ти всі три рів­ні. «Про­те це бу­ло тіль­ки на сло­вах. Подаль­ші спро­би бу­ли імі­та­ці­єю, які за­кін­чи­ли­ся під­ви­ще­н­ням пен­сій­но­го ві­ку», — під­су­мо­вує він.

Втім, не­зва­жа­ю­чи на мо­жли­ві ри­зи­ки, член Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства фі­нан­со­вих ана­лі­ти­ків Ві­та­лій Шапран за­пев­няє, що фі­нан­со­ва та бан­ків­ська си­сте­ми го­то­ві до но­вої пен­сій­ної ре­фор­ми. « 2016 рік ма­ти­ме чу­до­ву ма­кро­еко­но­мі­чну пла­тфор­му для за­пу­ску цьо­го ме­ха­ні­зму», — до­дає він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.