Iн­тер­нет-по­ку­пки – до­сту­пні­ші і зро­зумі­лі­ші

То­рік ри­нок еле­ктрон­ної ко­мер­ції збіль­шив­ся в грив­ні на 19%

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Грав­ці рин­ку еле­ктрон­ної ко­мер­ції ствер­джу­ють, що укра­їн­ці, не­зва­жа­ю­чи на за­галь­ні по­ка­зни­ки па­ді­н­ня про­да­жів, від­да­ють пе­ре­ва­ги при­дба­н­ням че­рез ін­тер­нет. Так, згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня, яке про­ве­ли Укра­їн­ська асо­ці­а­ція ди­рект мар­ке­тин­гу ( УАДМ) у спів­пра­ці з Ukraine Digital News ( UADN), а та­кож у пар­тнер­стві з про­від­ним вен­чур­ним фон­дом AVentures Capital, за­галь­ний об­сяг рин­ку e- commerce за під­сум­ка­ми 2014 ро­ку ста­но­вить $ 1,6 млрд ( до об­ся­гу до­лу­че­но ли­ше B2C- про­да­жі но­вих то­ва­рів). По­рів­ня­но з 2013 ро­ком, ри­нок еле­ктрон­ної ко­мер­ції збіль­шив­ся в грив­ні на 19%, а в до­ла­рах — впав на 20%. Ба­га­то се­гмен­тів ско­ро­ти­ли­ся у ва­лю­ті че­рез силь­не па­ді­н­ня кур­су грив­ні. Але фа­кти­чно ри­нок e-commerce Укра­ї­ни в гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні по­вер­нув­ся на рі­вень 2012 ро­ку.

Се­гмент « Еле­ктро­ні­ка і по­бу­то­ва те­хні­ка» про­дов­жує утри­му­ва­ти лі­дер­ство з то­чки зо­ру то­ва­рів, що най­більш про­да­ю­ться в ін­тер­не­ті. За оцін­кою УАДМ об­сяг се­гмен­ту за під­сум­ка­ми 2014 ро­ку ста­но­вить $ 750 млн. Йо­го па­ді­н­ня по­рів­ня­но з 2013 р. в до­ла­рах ста­но­вить 25%, при цьо­му зро­ста­н­ня в грив­ні — 11,3%. Якщо вра­хо­ву­ва­ти еле­ктро­ні­ку і по­бу­то­ву те­хні­ку, яка ре­а­лі­зу­є­ться про­дав­ця­ми че­рез мар­ке­тплей­си Prom. ua і All. biz, об­сяг се­гмен­ту ста­но­вить $760 млн.

За оцін­кою екс­пер­тів рин­ку, кон­вер­сія з від­ві­ду­вань на по­ку­пки зни­зи­ла­ся 2014 р. по­рів­ня­но з 2013 р. в се­ре­дньо­му на 30% по се­гмен­ту. Вар­тість се­ре­дньо­го че­ка у цій ка­те­го­рії то­ва­рів зро­сла в се­ре­дньо­му на 80% в грив­ні.

Ще один най­більш роз­ви­не­ний се­гмент в online — Fashion (одяг і взу­т­тя). За оцін­кою УАДМ, об­сяг се­гмен­ту за під­сум­ка­ми 2014 ро­ку ста­но­вить $ 131 млн. Па­ді­н­ня 2014 р. по­рів­ня­но з 2013 р. в до­ла­рах ста­но­вить 13%, при цьо­му зро­ста­н­ня в грив­ні — 9,6%. З ура­ху­ва­н­ням про­да­жів одя­гу і взут- тя, яке ре­а­лі­зу­є­ться про­дав­ця­ми че­рез мар­ке­тплей­си Prom. ua і All.biz, об­сяг се­гмен­ту ста­но­вить $168,8 млн.

За оцін­кою екс­пер­тів рин­ку, се­ре­дній чек в цій ка­те­го­рії то­ва­рів 2014 ро­ку по­рів­ня­но з 2013 р. зріс у се­ре­дньо­му на 19,6% в грив­ні.

Як і ра­ні­ше пер­спе­ктив­ним для про­да­жів в online за­ли­ша­ю­ться се­гмен­ти «То­ва­ри для ді­тей» (у грив­ні се­гмент зна­чно збіль­шив­ся, в до­ла­рі — за­ли­шив­ся на рів­ні 2013 ро­ку), «То­ва­ри для ав­то» і «Пар­фю­ме­рія і ко­сме­ти­ка» (се­гмен­ти збіль­ши­ли­ся і в до­ла­рі, і в грив­ні по­рів­ня­но з 2013 р.).

По­пу­ляр­ні­ши­ми ста­ють про­да­жі бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів че­рез ін­тер­нет.

Окрім цьо­го, основ­ною тен­ден­ці­єю ми­ну­ло­го ро­ку став пе­ре­хід спо­жи­ва­чів від ку­пів­лі до­ро­гих брен­дів до більш де­ше­вих. За про­гно­за­ми, да­ний тренд збе­ре­же­ться до­ти, по­ки в Укра­ї­ні не по­чне­ться еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня і при­бу­тки на­се­ле­н­ня не зро­ста­ти­муть про­пор­цій­но ці­нам на то­ва­ри.

Пред­став­ни­ки рин­ку не бе­ру­ться да­ва­ти будь-які про­гно­зи що­до роз­ви­тку рин­ку e-commerce на 2015-2016 рр., але за­зна­ча­ють, що якщо ситуація ста­бі­лі­зу­є­ться, на рі­вень 2013 ро­ку за по­ка­зни­ка­ми він змо­же по­вер­ну­ти­ся не ра­ні­ше 2018 ро­ку.

«Бе­зу­мов­но, по­дії на рів­ні кра­ї­ни і всі­єї еко­но­мі­ки за остан­ні пів­то­ра ро­ки, на­кла­ли свій від­би­ток на роз­ви­ток усіх сфер. І еле­ктрон­на ко­мер­ція, не­зва­жа­ю­чи на тенденції зро­ста­н­ня в до­кри­зо­вий пе­рі­од, не за­ли­ши­ла­ся без впли­ву. Ми при­пу­ска­є­мо, що з тем­пом зро­ста­н­ня се­ре­дньо­го че­ка, який збе­ріг­ся, і кіль­кі­стю за­мов­лень в основ­них ка­те­го­рі­ях то­ва­рів, ри­нок еле­ктрон­ної ко­мер­ції 2015 ро­ку впа­де близь­ко 45% в до­ла­рах про­ти ми­ну­ло­го ро­ку і зро­сте в грив­ні при­бли­зно на 25%. За умо­ви ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції, ми че­ка­є­мо, що на рі­вень 2013 ро­ку ри­нок ви­йде в се­ре­ди­ні 2018 ро­ку, — ко­мен­тує си­ту­а­цію Ва­лен­тин Ка­ла­шник, пре­зи­дент УАДМ. — Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що ecommerce є одні­єю з най­більш пер­спе­ктив­них для роз­ви­тку га­лу­зей, а ба­га­то хто з ка­те­го­рій то­ва­рів в он­лай­ні зро­ста­ють в умо­вах па­ді­н­ня са­мо­го рин­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.