До­хо­ди в бю­джет від пла­ти за зем­лю зро­сли на 8%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За пер­ший квар­тал 2015 ро­ку до мі­сце­вих бю­дже­тів на­ді­йшло по­над 3,3 мі­льяр­да гри­вень у ра­ху­нок пла­ти за зем­лю. Про це по­ві­дом­ляє Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба Укра­ї­ни. Це на 8% біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. До сло­ва, всьо­го за 2014 рік мі­сце­ві бю­дже­ти отри­ма­ли по­над 12 мі­льяр­дів гри­вень пла­ти за зем­лю. Фа­хів­ці Дер­жгео­ка­да­стру на­зи­ва­ють основ­ні фа­кто­ри зро­ста­н­ня — роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри, транс­порт­них шля­хів, над­хо­дже­н­ня ін­ве­сти­цій на від­по­від­ні те­ри­то­рії. « Зе­мель­ні пла­те­жі є одним із основ­них дже­рел над­хо­джень до мі­сце­вих бю­дже­тів, тож ми пра­гне­мо до ма­кси­маль­но кон­кре­тно­го ви­зна­че­н­ня ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня», на­го­ло­сив го­ло­ва Дер­жгео­ка­да­стру Ма­ксим Мартинюк. За йо­го сло­ва­ми, ця ро­бо­та на­бу­ває ще біль­шо­го зна­че­н­ня з огля­ду на де­цен­тра­лі­за­цію.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.