Із 2016 ро­ку но­ві ав­то не по­трі­бно бу­де сер­ти­фі­ку­ва­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі ска­су­ва­ло обов’яз­ко­ву сер­ти­фі­ка­цію но­вих ав­то­мо­бі­лів за про­гра­мою при­єд­на­н­ня до Же­нев­ської уго­ди Єв­ро­пей­ської еко­но­мі­чної ко­мі­сії (ЄЕК)ООН. Про це на сво­їй сто­рін­ці у Facebook на­пи­сав за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Ма­ксим Не­фьо­дов, по­ві­дом­ляє «Еко­но­мі­чна прав­да». Він на­га­дав, що 2000 ро­ку Укра­ї­на при­єд­на­ла­ся до Же­нев­ської уго­ди ООН що­до ав­то­транс­пор­ту № 1958, яка ви­зна­чає єди­ні ви­мо­ги з без­пе­ки та прин­ци­пи вза­єм­но­го ви­зна­н­ня ти­пу транс­порт­но­го за­со­бу, щоб ко­жна кра­ї­на не пе­ре­ві­ря­ла ав­то­мо­бі­лів са­мо­стій­но. « Ми­ну­ло­го ти­жня бу­ло під­пи­са­но спіль­ний план пе­ре­хо­ду до 1 сі­чня 2016 ро­ку, а та­кож у йо­го ме­жах Мі­н­еко­но­мі­ки за­твер­ди­ло на­каз № 451, який ска­со­вує обов’яз­ко­ву сер­ти­фі­ка­цію но­вих ав­то­мо­бі­лів у кра­ї­ні», — по­ві­до­мив за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку. Він та­кож за­зна­чив, що зі ска­су­ва­н­ням сер­ти­фі­ка­ції не по­трі­бно про­во­ди­ти пе­ре­сер­ти­фі­ка­цію в си­сте­мі УкрСЕПРО і пла­ти­ти за неї. «При­йма­є­ться сер­ти­фі­кат ти­пу ви­ро­бни­ка, який отри­ма­но на осно­ві зна­чно су­во­рі­ших пе­ре­ві­рок», — пи­ше М. Не­фьо­дов. Він та­кож за­зна­чив, що укра­їн­ські ав­то­ви­ро­бни­ки «змо­жуть оформ­ля­ти у нас сер­ти­фі­ка­ти на ви­ро­бле­ні мо­де­лі, які ана­ло­гі­чно ви­зна­ва­ти­му­ться в Єв­ро­пі. «За­га­лом, там є ще тро­хи те­хні­ки з ім­пле­мен­та­ції, але вже ско­ро без­глу­зда про­це­ду­ра пе­ре­сер­ти­фі­ка­ції ві­ді­йде в ми­ну­ле», — під­су­му­вав Не­фьо­дов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.