НБУ збіль­шив зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви на 3%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У трав­ні зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви Нац­бан­ку збіль­ши­ли­ся на 3% до 9,9 мі­льяр­дів до­ла­рів. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні ре­гу­ля­то­ра, по­ві­дом­ляє «Еко­но­мі­чна прав­да». Як бу­ло за­зна­че­но, на ди­на­мі­ку ре­зер­вів най­біль­ший вплив ма­ли: роз­мі­ще­н­ня Укра­ї­ною єв­ро­облі­га­цій на один мі­льярд до­ла­рів; пла­те­жі за дер­жбор­гом в ін­ва­лю­ті — 758 міль­йо­нів до­ла­рів; по­зи­тив­не саль­до­ін­тер­вен­цій НБУ — 69 міль­йо­нів до­ла­рів. Як ві­до­мо, ста­ном на 1 кві­тня 2015 ро­ку об­сяг між­на­ро­дних ре­зер­вів Укра­ї­ни ста­но­вив 9,969 мі­льяр­да до­ла­рів в екві­ва­лен­ті. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва за­яви­ла, що На­ціо­наль­ний банк пла­нує на­ро­сти­ти зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви до кін­ця 2019 ро­ку до 38,4 мі­льяр­да до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.