Ра­да ра­ти­фі­ку­ва­ла уго­ду з Япо­ні­єю про за­хист ін­ве­сти­цій

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ра­ти­фі­ку­ва­ла Уго­ду між Укра­ї­ною та Япо­ні­єю про спри­я­н­ня і за­хист ін­ве­сти­цій, яке бу­ло під­пи­са­но 5 лю­то­го 2015 ро­ку в Ки­є­ві. За ра­ти­фі­ка­цію Уго­ди про­го­ло­су­ва­ли 289 на­ро­дних де­пу­та­тів (за­кон № 0020). Від­по­від­но до текс­ту по­ясню­валь­ної за­пи­ски до за­ко­ну, Уго­да пе­ред­ба­чає «на­да­н­ня ін­ве­сто­рам до­го­вір­них сто­рін ре­жи­му най­біль­шо­го спри­я­н­ня що­до ство­ре­н­ня, при­дба­н­ня і роз­ши­ре­н­ня ін­ве­сти­цій, на вза­єм­ній осно­ві га­ран­ту­є­ться за­хист від не­за­кон­ної екс­па­трі­а­ції і на­ціо­на­лі­за­ції ін­ве­сти­цій». Та­кож у до­ку­мен­ті за­крі­пле­но пра­во ін­ве­сто­рів на віль­ний пе­ре­каз ко­штів, пов’яза­них зі здій­сне­н­ням ін­ве­сти­цій, і вста­нов­ле­но про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня ін­ве­сти­цій­них спо­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.