Від по­ча­тку ро­ку укра­їн­ці спла­ти­ли на 32% біль­ше по­да­тків, ніж 2014-го

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Фі­скаль­ні над­хо­дже­н­ня до зве­де­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни в сі­чні — трав­ні 2015 ро­ку збіль­ши­лись на 32,5% по­рів­ня­но із сі­чнем — трав­нем 2014 ро­ку — до 220,2 мі­льяр­да гри­вень. Про це по­ві­до­ми­ли в Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі (ДФС) із по­си­ла­н­ням на опе­ра­тив­ні да­ні. Та­ким чи­ном, до держ­бю­дже­ту за вка­за­ний пе­рі­од на­ді­йшло 183,2 мі­льяр­дів гри­вень, до мі­сце­вих — 37 мі­льяр­дів гри­вень. А над­хо­дже­н­ня до за­галь­но­го фон­ду держ­бю­дже­ту скла­ли 183,2 мі­льяр­дів гри­вень. При цьо­му ін­ди­ка­тив­ні по­ка­зни­ки Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів ви­ко­на­ні на 106,9%, до­да­тко­во за­без­пе­че­но над­хо­дже­н­ня май­же 12 мі­льяр­дів гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.