Оле­ксій ЗА­РУ­ДНИЙ, го­ло­ва Пен­сій­но­го фон­ду:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

“Слід від­но­ви­ти спра­ве­дли­вість, адже в нас є два ви­ди пен­сій — зви­чай­ні та спе­ці­аль­ні. Річ у тім, що зви­чай­на пен­сія ста­но­вить ли­ше 45% за­ро­бі­тку, ко­трий лю­ди­на отри­му­ва­ла ра­ні­ше, а спе­ці­аль­на — 90% — вдві­чі біль­ше. Тоб­то лю­ди, фа­кти­чно, одна­ко­во пра­цю­ва­ли, ро­би­ли одна­ко­ві вне­ски у фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми, але роз­мі­ри ви­плат сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться. Ми ж хо­че­мо за­про­ва­ди­ти для всіх ка­те­го­рій гро­ма­дян єди­ний прин­цип на­ра­ху­ва­н­ня ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.