Еко­ло­гі­чна бла­го­дій­ність

В Ужго­ро­ді зби­ра­ють пла­сти­ко­ві кри­ше­чки для... при­дба­н­ня ін­ва­лі­дних віз­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Юлія ПРЯДКО

«Уцьо­му про­е­кті по­єд­на­ні одно­ча­сно еко­ло­гі­чна і со­ці­аль­на скла­до­ві. Ідея ви­ни­кла у роз­ви­не­них єв­ро­пей­ських дер­жа­вах уже дав­но і є до­сить ді­є­вою, — роз­по­від­ає «Дню» ужго­ро­дець Ан­дрій Ки­ри­люк, іні­ці­а­тор акції. — Якось я був на від­по­чин­ку у Ту­реч­чи­ні, зро­бив на ву­ли­ці кіль­ка фото кон­тей­не­рів із кри­ше­чка­ми. Че­рез пів­ро­ку пі­сля по­до­ро­жі ви­рі­шив по­ри­ти­ся в Ін­тер­не­ті й ді­зна­ти­ся, що це за про­ект. Ви­яви­ло­ся, що це мас­шта­бна акція, за ра­ху­нок якої там при­дба­ли ти­ся­чі ін­ва­лі­дних віз­ків. Ви­рі­шив та­ку ідею у нас ре­а­лі­зу­ва­ти».

«Си­сте­ма у нас та­ка: ми при­хо­ди­мо у ка­фе, ба­ри та ре­сто­ра­ни і про­си­мо їх не ви­ки­да­ти кри­шки. Во­ни, якщо не за­бу­ва­ють, зби­ра­ють їх. Раз на два ти­жні ми ці кри­шки за­би­ра­є­мо. Та­кож вста­но­ви­ли ве­ли­кі кон­тей­не­ри у су­пер­мар­ке­тах, яких, на жаль, у на­шо­му мі­сті не так вже й ба­га­то», — го­во­рить Ан­дрій.

На ву­ли­цях від­по­від­ні кон­тей­не­ри по­ки не вста­нов­лю­ють. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, на це є дві при­чи­ни: по-пер­ше, низь­кий рі­вень куль­ту­ри на­се­ле­н­ня. «Якщо на­віть шпа­ків­ні тро­щать і лав­ки ла­ма­ють — що вже го­во­ри­ти про та­кі кон­тей­не­ри», — ка­же Ан­дрій Ки­ри­люк. По­дру­ге, пе­ре­шко­джа­ти­муть до­щі, адже кон­тей­не­ри — це, по су­ті, ада­пто­ва­ні для збо­ру кри­шок ве­ли­кі пла­сти­ко­ві пля­шки, які па­да­ти­муть, руй­ну­ва­ти­му­ться і ще біль­ше за­смі­чу­ва­ти­муть ву­ли­цю.

Не­об­хі­дність збо­ру са­ме кри­ше­чок, а не, на­при­клад, пля­шок, Ки­ри­люк ар­гу­мен­тує так: «По-пер­ше, пля­шка за­над­то об’єм­на, а кри­шка ком­па­ктна. По-дру­ге, цей ма­те­рі­ал де­шев­ший. І по-тре­тє, у нас по смі­тни­ках без­ха­тьки зби­ра­ють пла­сти­ко­ві пля­шки і са­мі від­но­сять їх на зда­чу. То­му та­ким чи­ном ці пля­шки все ж по­тра­пля­ють на пе­ре­роб­ку».

На жаль, по­ді­бні про­е­кти ці­ка­ві ли­ше не­ве­ли­ко­му від­со­тку на­се­ле­н­ня. Ан­дрій за­пев­няє, що як­би це ві­дбу­ва­ло­ся у фор­ма­ті мі­ста-міль­йон­ни­ка — ре­зуль­тат був би у ра­зи кра­щим і від­чу­тні­шим. За йо­го сло­ва­ми, біль­шість лю­дей нор­маль­но по­ста­ви­ли­ся до про­е­кту, але осо­бли­во­го за­ці­кав­ле­н­ня не про­я­ви­ли. До­лу­ча­ю­ться ті, хто по­чув і зро­зу­мів ідею.

Один кі­ло­грам кри­шок за­раз ко­штує десь 5 — 6 гри­вень, а які­сний ін­ва­лі­дний ві­зок — при­бли­зно п’ять ти­сяч. Тоб­то щоб при­дба­ти один ві­зок — не­об­хі­дно на­зби­ра­ти тон­ну кри­шок! Ужго­род­ці ж біль­ше ніж за рік (адже акція у мі­сті роз­по­ча­ла­ся ще у бе­ре­зні ми­ну­ло­го ро­ку) зі­бра­ли при­бли­зно 400 кі­ло­гра­мів. До то­го ж одні за­во­ди з пе­ре­роб­ки від­хо­дів при­йма­ють ли­ше роз­сор­то­ва­ну за ко­льо­ром си­ро­ви­ну, а ін­ші го­то­ві пла­ти­ти мі­ні­мум за 10 тонн кри­шок.

«Та­ку кіль­кість кри­шок ми змо­же­мо на­зби­ра­ти, ли­ше якщо до акції до­лу­ча­ться ін­ші ре­гіо­ни Укра­ї­ни і це яви­ще ста­не для лю­дей пов­сяк­ден­ним», — го­во­рить Ан­дрій.

У спів­пра­ці з мі­сце­вою вла­дою ор­га­ні­за­то­ри не ба­чать сен­су і шу­ка­ють аль­тер­на­тив­них дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня. На­при­клад, бе­руть участь у кон­кур­сі еко­про­е­ктів, пе­ре­мож­ці яко­го отри­ма­ють гро­ші для вті­ле­н­ня сво­їх ідей. Гро­ші не­об­хі­дні, щоб за­ку­пи­ти біль­ше кон­тей­не­рів і вста­но­ви­ти їх в університетах і за­кла­дах хар­чу­ва­н­ня спо­ча­тку хо­ча б у ме­жах За­кар­пат­ської обла­сті, щоб лю­ди по­ба­чи­ли, як про­ект має пра­цю­ва­ти, і він по­ши­рив­ся на всю Укра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.