Ні­чий­ні се­ла

Жи­те­лі при­фрон­то­вої зо­ни ча­сто по­збав­ле­ні транс­порт­но­го спо­лу­че­н­ня, ме­ди­чної та со­ці­аль­ної до­по­мо­ги...

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Між під­кон­троль­ною Укра­ї­ні те­ри­то­рі­єю та не­під­кон­троль­ною — зем­ля, яку сьо­го­дні на­зи­ва­ють «сі­рою зо­ною». Де-юре — на­ша те­ри­то­рія, де-фа­кто — ні­чия. Це близь­ко 10 -15 мі­сте­чок і сіл та кіль­ка де­ся­тків ти­сяч осіб. Гро­мад­ська ініціатива «Во­сток СОС» та ГО «По­ступ», які про­ве­ли мо­ні­то­ринг си­ту­а­ції, за­яв­ля­ють, що ці се­ла — об­стрі­ля­ні, на­ві­про­збом­бле­ні, зі зруй­но­ва­ни­ми мо­ста­ми та ін­фра­стру­кту­рою — є по­ки­ну­ти­ми укра­їн­ською вла­дою.

Те­ри­то­рії звіль­не­но, але лю­ди не отри­му­ють пен­сій, зар­плат і со­ці­аль­них ви­плат. Не­має ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, не пра­цю­ють аптеки, ма­га­зи­ни; най­ча­сті­ше — не­має мі­сце­вих адмі­ні­стра­цій. Гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги не­має, во­лон­те­ри зрід­ка при­во­зять мед­пре­па­ра­ти. Та­кож не пра­цю­ють шко­ли, лю­ди аб­со­лю­тно не за­хи­ще­ні в пра­во­вій пло­щи­ні. Жи­те­лі — в по­двій­ній бло­ка­ді, го­во­рять юри­сти: лю­дей не про­пу­ска­ють че­рез блок­по­сти з укра­їн­ської сто­ро­ни, та­кож їм за­бо­ро­не­но без пе­ре­пус­тки пе­ре­прав­ля­ти­ся на не­під­кон­троль­ну те­ри­то­рію. Без пен­сій і со­ці­аль­них ви­плат за­ли­ши­ли­ся й пе­ре­се­лен­ці, які пе­ре­їха­ли ту­ди з оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

За сло­ва­ми спів­ко­ор­ди­на­то­ра іні­ці­а­ти­ви «Во­сток СОС» Єв­ге­на Васильєва, лю­дям ду­же скла­дно по­тра­пи­ти в лі­кар­ні. Щоб до­вез­ти хво­ро­го, тре­ба до­мов­ля­ти­ся з вій­сько­ви­ми. Го­стро сто­їть пи­та­н­ня не­ста­чі ме­ди­ка­мен­тів, не пра­цю­ють держ­про­гра­ми з ін­су­лі­ну й ін­ші.

— Ра­ні­ше на­ше се­ло Пав­ло­поль входило до Но­во­а­зов­сько­го ра­йо­ну, за­раз — в юрис­ди­кції Вол­но­ва­сько­го. Нас звіль­нив ба­таль­йон «Азов», але про те, що в се­лі — укра­їн­ська вла­да, го­во­рить тіль­ки пра­пор Укра­ї­ни та пра­пор «Азо­ву». То­му що вла­ди як та­кої в нас не­має, — роз­по­від­ає жи­тель­ка Пав­ло­по­ля, вчи­тель­ка Оле­на Іва­нен­ко. — У 1970-х ро­ках в нас зро­би­ли во­до­схо­ви­ще, де ви­ро­щу­ва­ли осе­три­ну, по­бу­ду­ва­ли ве­ли­кий міст в Тель­ма­нів­ський ра­йон. Се­ло бу­ло ве­ли­ке. За­раз все зруй­но­ва­но — міст, риб­ба­за, не хо­дять ав­то­бу­си, не­має ма­га­зи­ну. Шко­ла не пра­цює, а най­ближ­ча — за 12 кі­ло­ме­трів. Дев’яти­кла­сни­ки їздять на ве­ло­си­пе­дах, ма­ле­чу ба­тьки від­во­зять на ма­ши­нах. Хто не має змо­ги від­вез­ти ди­ти­ну, в то­го ди­ти­на не на­вча­є­ться..

Мі­сце­ві жи­те­лі роз­по­від­а­ють, що про­пу­скна си­сте­ма діє з во­сьмої ран­ку до шо­стої ве­чо­ра. Це ду­же обме­жує пра­ва лю­дей, во­ни скар­жа­ться на те, що чер­ги для про­їзду че­рез блок­по­сти іно­ді ся­га­ють кіль­кох кі­ло­ме­трів, а час для їхньо­го пе­ре­ти­ну мо­же ста­но­ви­ти п’ять-шість го­дин. Га­зо­ві слу­жби та мі­лі­ція не ви­їжджа­ють, і, щоб отри­ма­ти до­від­ку про смерть, бу­ли ви­пад­ки, лю­ди са­мі ве­зли по­кій­ни­ка за 20 — 50 кі­ло­ме­трів. Ко­ли по­же­жа — не при­їжджа­ють по­же­жни­ки ні «звід­ти», ні «звід­си». За­раз но­ва про­бле­ма — зго­рів на­сос, який ка­чав те­хні­чну во­ду. А пи­тної й не бу­ло: її завжди при­во­зи­ли. Лю­ди на­йма­ють ма­ши­ну та їдуть ку­пу­ва­ти во­ду.

— Ко­жна сфе­ра жит­тє­ді­яль­но­сті лю­дей, які жи­вуть у при­фрон­то­вій зо­ні, — вра­зли­ва. На­при­клад, жо­дним чи­ном не ор­га­ні­зо­ву­є­ться ева­ку­а­ція. В се­лі Ло­па­скі­но на 63 осо­би є одна ма­ши­на. І не­ві­до­мо, що з нею бу­де, ко­ли під час бо­йо­вих дій во­на ви­їде... І ра­ні­ше в біль­шо­сті цих на­се­ле­них пун­ктах не бу­ло лі­ка­рень, аптек. Але то­ді лю­ди ма­ли мо­жли­вість ви­їжджа­ти, мо­гли ви­кли­ка­ти «швид­ку». За­раз цьо­го не­має. У се­лах пра­цює мо­біль­ний ма­га­зин: при­їжджає один-три ра­зи на ти­ждень і ду­же не­де­ше­во про­дає хар­чі та ре­чі. Але ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня, одя­гу не бу­ває, — роз­по­від­ає пред­став­ни­ця ГО «Во­сток Сос» Юлія Кра­силь­ні­ко­ва.

Від­су­тність транс­порт­но­го спо­лу­че­н­ня — одна з основ­них про­блем, як і про­бле­ма з про­пу­скною си­сте­мою. На­віть якщо є до­ро­га, якою мо­жна про­їха­ти, як у се­лах Бо­ло­те­не і Си­зе та ін­ших се­лах Ста­ни­чно-Лу­ган­сько­го ра­йо­ну Лу­ган­ської обла­сті, то во­ни ча­сто про­стрі­лю­ю­ться, там ді­ють ди­вер­сій­ні гру­пи. І на­віть ко­ли лю­ди са­мо­стій­но ор­га­ні­зо­ву­ють транс­порт, не­ві­до­мо, як во­ни до­їдуть. За сло­ва­ми юри­стів, з бо­ку укра­їн­ської вла­ди ні­чо­го не ро­би­ться. Лю­ди ж ка­жуть, що про них усі за­бу­ли, що во­ни ні­ко­му не по­трі­бні й що на­віть не зна­ють, яка в них вла­да.

— За остан­ні май­же пів­то­ра ро­ку офіс Упов­но­ва­же­но­го з прав лю­ди­ни на­пра­вив до ор­га­нів вла­ди близь­ко 75 — 80 актів ре­а­гу­ва­н­ня. Во­ни сто­су­ва­ли­ся вій­сько­вих, ци­віль­них, пе­ре­се­лен­ців, тих, хто хо­че по­вер­ну­ти­ся. Не на всі з них ми отри­ма­ли на­ле­жне ре­а­гу­ва­н­ня, — роз­по­від­ає пред­став­ни­ця ом­буд­сме­на Жан­на Лук’яненко. — Ми кон­ста­ту­є­мо, що на при­фрон­то­вій те­ри­то­рії існу­ють про­бле­ми ви­ве­зе­н­ня лю­дей, по­ста­ча­н­ня про­ду­ктів і лі­ків. І до во­єн­но­го кон­флі­кту тут бу­ло ве­ли­ке пи­та­н­ня із ме­ди­чним за­без­пе­че­н­ням. Але про­бле­ма в то­му, що за­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я пе­ре­да­но в ко­му­наль­ну вла­сність, тоб­то від­по­від­аль­ність за них не­се мі­сце­ва вла­да. Що вже ка­за­ти про дер­жав­ні про­гра­ми за­без­пе­че­н­ня лі­ка­ми, якщо не про­ве­де­но про­це­дур з їхньої за­ку­пів­лі в обла­стях і Ки­є­ві. Що мо­жна зро­би­ти? Пи­са­ти до вла­ди й до­ма­га­ти­ся, щоб во­на ре­а­гу­ва­ла.

То­му сьо­го­дні гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції звер­та­ю­ться до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, Мін­со­цпо­лі­ти­ки, МОЗу, Пен­сій­но­го фон­ду й ін­ших цен­траль­них ор­га­нів вла­ди з про­ха­н­ням ство­ри­ти стра­те­гію ком­пле­ксно­го ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня: на­ла­го­ди­ти ви­пла­ту пен­сій та со­ці­аль­них ви­плат, за­без­пе­чи­ти ме­ди­чну до­по­мо­гу, по­дба­ти про мо­жли­вість ева­ку­а­ції, а та­кож зро­би­ти про­пу­скну си­сте­му менш жорс­ткою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.