Но­ве ім’я: жи­во­пис Ма­ка­ра Мо­ска­лю­ка в га­ле­реї Львів­ської на­ціо­наль­ної ака­де­мії ми­стецтв

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ма­кар — яскра­вий пред­став­ник мо­ло­дої ге­не­ра­ції львів­ських ми­тців (ни­ні він сту­дент V кур­су ка­фе­дри мо­ну­мен­таль­но­го жи­во­пи­су ЛНАМ). Москалюк актив­но пра­цює в ца­ри­ні су­ча­сно­го обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва. Екс­по­зи­ція ви­став­ки скла­да­є­ться з жи­во­пи­сних по­ло­тен, ство­ре­них про­тя­гом 2013—2015 ро­ків по­за ме­жа­ми на­вчаль­но­го про­це­су і має на ме­ті про­де­мон­стру­ва­ти ши­ро­ко­му за­га­лу ма­ло­ві­до­му сто­ро­ну твор­чо­сті ху­до­жни­ка. Мо­ло­до­му ми­тцю вже вда­ло­ся ви­ро­би­ти ори­гі­наль­ну жи­во­пи­сну ма­не­ру, в якій ор­га­ні­чно вза­є­мо­ді­ють кра­щі до­ся­гне­н­ня львів­ської шко­ли мо­ну­мен­таль­но­го жи­во­пи­су, по­стмо­дер­ні ві­я­н­ня, а та­кож ін­ди­ві­ду­аль­ні по­шу­ки та ін­спі­ра­ції ав­то­ра. «Ме­не за­хо­плює то­чність і екс­пре­сив­ність у ро­бо­тах, хоч зо­бра­жаю їх по два рі­зні краї по­ло­тна, в та­ких ви­пад­ках ро­блю се­рію рі­зних за енер­гі­єю та ко­ло­ри­том ро­біт, що осо­бли­во по­мі­тно в три­пти­хах. Від­чу­ваю і спри­ймаю світ від ве­ли­кої ма­си до ма­лої де­та­лі, во­ни між со­бою є про­ти­ва­гою і до­пов­не­н­ням одна одної. Ці­ка­вить про­сто­та, ла­ко­ні­чність, ці­лі­сність — во­ни є й за­ли­ша­ю­ться мо­їм вну­трі­шнім фун­да­мен­том. Ми­сте­цтво — це ключ до лю­ди­ни, не­за­ле­жно від на­ціо­наль­но­сті й мо­ви. У сво­їх рі­зних фор­мах про­я­ву ми­сте­цтво — це куль­ту­ра, це ду­хов­ність, це но­сій ін­фор­ма­ції, це ба­гат­ство люд­ства», — за­зна­чає М. МОСКАЛЮК. Вла­сне са­ме ці пе­ре­ко­на­н­ня ле­жать в осно­ві йо­го твор­чої ді­яль­но­сті. Ці­єю ви­став­кою ми від­кри­ва­є­мо но­ве ім’я у львів­сько­му ми­сте­цько­му се­ре­до­ви­щі», — під­кре­слю­ють ор­га­ні­за­то­ри вер­ні­са­жу. Ек­спо зи­ція три­ва­ти­ме до 26 червня.

ФОТОІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ВІДДІЛОМ ІН­ФОР­МА­ЦІЇ ЛНАМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.