«Кі­но­хі­ти» від ор­ке­стру Lords of the Sound — 10 червня в Па­ла­ці «Укра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це юві­лей­на про­гра­ма. На сце­ні Ки­їв­ський сим­фо­ні­чний ор­кестр Lords of the Sound від­зна­ча­ти­ме свій день на­ро­дже­н­ня. Му­зи­кан­ти ви­сту­па­ють у по­пу­ляр­но­му жан­рі кро­со­вер, ор­га­ні­чно пе­ре­плі­та­ю­чи ака­де­мі­чне зву­ча­н­ня ін­стру­мен­тів з екс­пре­сі­єю рок-му­зи­ки. Ке­рів­ник ор­ке­стру Ві­та­лій Са­ра­жин­ський і ди­ри­гент Ві­та­лій Фі­зер — май­стри пе­ре­вті­лень у кі­но­ге­ро­їв і завжди до­да­ють дій­ству шарм. Ор­кестр Lords of the Sound — це май­же три де­ся­тки обда­ро­ва­них і від­да­них сво­їй спра­ві му­зи­кан­тів. Кі­стяк ко­ле­кти­ву сво­го ча­су сфор­му­ва­ли на ба­зі Ки­їв­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. П. Са­кса­ган­сько­го. У кон­цер­ті бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти­ся тво­ри вла­сно­го ав­тор­ства, а та­кож но­ві й кра­щі са­унд­тре­ки з філь­мів: «Ті­ні за­бу­тих пред­ків», «Ве­ли­кий Ге­тс­бі», «Тем­ний ли­цар», «Хоб­біт», «Ро­мео і Джу­льєт­та», «Зо­ря­ні вій­ни «, «Ава­тар», «Мій ла­ска­вий і ні­жний звір», «Код да Він­чі», «Кри­мі­наль­не чти­во», «За­пах жін­ки», «Спи­сок Шин­дле­ра «, «Гар­рі Пот­тер «, «Чор­на кі­шка, бі­лий кіт», «Шерлок Холмс» та ін­ші, а та­кож сим­фо­ні­чні ка­вер-вер­сії хі­тів та­ких ви­ко­нав­ців, як Майкл Дже­ксон, Бе­йон­се, Ера, Френк Сі­на­тра, Гло­рія Гей­нор та ін.

ФОТО З САЙТА DYVYS.INFO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.