«Ан­ни­чка» — 11 червня у кі­но­те­а­трі «Лі­ра»

Den (Ukrainian) - - Культура -

У рам­ках про­е­кту «Му­зей кі­но» про­де­мон­стру­ють стрі­чку Бо­ри­са Ів­чен­ка «Ан­ни­чка» (зня­ту 1969 ро­ку на Кі­но­сту­дії ім. Дов­жен­ка). Пси­хо­ло­гі­чна дра­ма пе­ре­не­се гля­да­чів на Гу­цуль­щи­ну в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Ви­пад­ко­во опи­нив­шись на мі­сці не­дав­ніх бо­їв, мо­ло­да Ан­ни­чка зна­хо­дить у лі­сі по­ра­не­но­го. Дів­чи­на ви­лі­ку­ва­ла хло­пця і за­ко­ха­ла­ся в ньо­го... А її на­ре­че­но­го вій­на пе­ре­тво­ри­ла на чу­до­ви­сько, ко­трий став по­лі­ца­єм, і дів­чи­на ви­рі­ши­ла вте­кти з ко­ха­ним хло­пцем, але на їхньо­му шлях стає її ба­тько... У філь­мі зня­ли­ся акто­ри: Лю­бов Рум’ ян­це­ва- Чор­но­вол ( Ан­ни­чка, Ган­на Кметь), Ґрі­ґо­ре Ґрі­ґо­ріу (Ан­дрій, по­ра­не­ний чер­во­но­ар­мі­єць), Ко­стян­тин Сте­пан­ков (Ґа­зда Кметь, за­мо­жний гу­цул), Іван Ми­ко­лай­чук (Ро­ман Де­міш, на­ре­че­ний Ан­ни­чки), Бо­ри­слав Брон­ду­ков (Кру­пяк, го­лов­ний по­лі­цай), Іван Гаврилюк (Іван­ко, мо­ло­дий гу­цул, друг Ро­ма­на) та ін­ші.

ФОТО З САЙТА INTER.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.