«У Ба­ра­бан­но­му про­вул­ку» — 12 червня в май­стер­ні те­а­траль­но­го ми­сте­цтва «Су­зір’я»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пі­сні ві­до­мо­го бар­да Бу­ла­та Оку­джа­ви зав­дя­ки ре­жи­се­ру Іго­рю Сла­вин­сько­му (він же і сце­но­граф) скла­ли­ся в за­плу­та­ну лю­бов­ну істо­рію, що ро­зі­гру­є­ться у при­вок­заль­но­му бу­фе­ті під аком­па­не­мент та­пе­ра (На­та­лія Бе­гма грає «на­жи­во» на пі­а­ні­но). Цю му­зи­чну ви­ста­ву мо­жна на­зва­ти вок­заль­ною са­гою, яку по­тря­са­ю­че гра­ють, спів­а­ють і тан­цю­ють Іри­на Ка­ла­шні­ко­ва та Сер­гій Мель­ник. Пе­ред гля­да­ча­ми ро­зі­гру­ю­ться 27 пі­сень-істо­рій про жи­т­тя... Зда­ва­ло­ся б, усе про­сто, на­віть ба­наль­но. Зу­стрі­ли­ся чо­ло­вік і жін­ка, спа­ла­хує іскра... Але весь під­текст си­ту­а­ції, її ба­га­то­ви­мір­ність і не­о­дно­зна­чність пе­ре­гу­ку­ю­ться зі зву­чни­ми пі­сня­ми Оку­джа­ви. У них му­дра але­го­ри­чність, ме­та­фо­ри­чність, тон­ка обра­зність, гли­би­на і тіль­ки уяв­на, про­ста сим­во­лі­ка. Чо­ло­ві­ча по­е­зія Б.Оку­джа­ви див­ним чи­ном роз­кла­ла­ся акто­ра­ми на жі­но­чу та чо­ло­ві­чу лі­нії, й утво­рив­ся по­слі­дов­ний діа­лог з пи­та­н­ня­ми і від­по­від­я­ми на ві­чні за­гад­ки бу­т­тя...

ФОТО НАДАНО ТЕ­А­ТРОМ «СУ­ЗІР’Я»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.