«Одіс­сея Шкі­пе­ра та Чу­гай­стра: Оку­па­цій­ний ро­ман» Гри­го­рія Гу­сей­но­ва

Den (Ukrainian) - - Культура -

Но­ва книж­ка ві­до­мо­го пи­сьмен­ни­ка, ви­дав­ця, ла­у­ре­а­та Шев­чен­ків­ської пре­мії Г. Гу­сей­но­ва має без­хмар­но-аван­тюр­ну на­зву «Одіс­сея Шкі­пе­ра та Чу­гай­стра...» (ви­дав­ни­цтво «Яро­сла­вів Вал»). Але в ній усе да­ле­ко не без­хмар­но, адже ро­ман роз­по­від­ає про жи­т­тя юна­ка на прі­зви­сько Шкі­пер під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Він ме­шкає в не­ве­ли­ко­му мі­сте­чку сте­по­вої Укра­ї­ни, пі­знає світ, ко­хає й на­віть не здо­га­ду­є­ться, які кар­ко­лом­ні по­дії ви­па­дуть на йо­го до­лю. «Одіс­сею...» на­пи­са­но в тра­ди­цій­ній для Гри­го­рія Гу­сей­но­ва ма­не­рі: з де­таль­ни­ми опи­са­ми та ці­ка­ви­ми істо­ри­чни­ми й кра­є­знав­чи­ми екс­кур­са­ми, з яки­ми й чер­гу­є­ться вла­сне сю­жет і діа­ло­ги. Сим­во­лі­чний, зві­сно, час по­яви ці­єї книж­ки. Сім­де­сят ро­ків від за­кін­че­н­ня ті­єї стра­шної вій­ни. Дру­гий рік но­вої вій­ни на укра­їн­ській зем­лі. І в цьо­му кон­текс­ті книж­ка «Одіс­сея Шкі­пе­ра та Чу­гай­стра», з одно­го бо­ку, є яскра­вим тво­ром на по­лі істо­ри­чної пам’яті (очи­ще­ної від істе­рії по­лі­ти­чної про­па­ган­ди), а з дру­го­го — на­га­дує нам про су­то люд­ський, при­ва­тний, ви­мір вій­ни, ко­ли в гір­кі й кри­ва­ві дні осо­бли­во тяж­ко й осо­бли­во ва­жли­во збе­рі­га­ти в со­бі лю­дя­ність...

ФОТО З САЙТА BUKVOID.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.