Аме­ри­кан­ські джа­зме­ни – бі­жен­цям із Дон­ба­су

У Бер­клі про­зву­чать укра­їн­ські на­ро­дні пі­сні в оброб­ці екс-оде­си­та Ва­ди­ма Не­се­лов­сько­го

Den (Ukrainian) - - Культура -

10 червня у пре­сти­жно­му аме­ри­кан­сько­му му­зи­чно­му ву­зі Бер­клі в Бо­сто­ні від­бу­де­ться ве­ли­кий кон­церт для до­по­мо­ги бі­жен­цям із Дон­ба­су. Concert for The Ukrainian People прой­де за під­трим­ки Агент­ства Бі­жен­ців ООН (UNHCR — Управ­лі­н­ня Вер­хов­но­го Ко­мі­са­рі­а­ту ООН у спра­вах бі­жен­ців) і йо­го пред­став­ни­ка Не­да Ма­кНі­ла.

В акції ві­зьмуть участь ба­га­то­кра­тний ла­у­ре­ат пре­мії Grammy, ві­бра­фо­ніст Ге­рі Бер­тон, джа­зо­вий пі­а­ніст і ком­по­зи­тор Фред Херш, чу­до- вий ін­тер­на­ціо­наль­ний сту­дент­ський хор Pletenitsa (під ке­рів­ни­цтвом Крі­сті­ни Ка­рам), а та­кож­тріо під ору­дою укра­їн­ця, оде­си­та, пі­а­ні­ста, ком­по­зи­то­ра, мо­ло­до­го ви­пу­скни­ка та ви­кла­да­ча Бер­клі Ва­ди­ма Не­се­лов­сько­го. Всі во­ни ви­ко­ну­ва­ти­муть ав­тен- ти­чні укра­їн­ські на­ро­дні пі­сні в оброб­ці Ва­ди­ма Не­се­лов­сько­го. Про­зву­чать ори­гі­наль­ні тво­ри укра­їн­сько­го му­зи­кан­та. У тріо Не­се­лов­сько­го бе­руть участь бас-гі­та­рист Да­ні­ель Лу­міс і ба­ра­бан­щик Ро­нен Ітцик.

На­га­да­є­мо, пі­а­ніст Ва­дим Не­се­лов­ський ви­ріс в Оде­сі, де ще хло­пцем став най­мо­лод­шим сту­ден­том Оде­ської кон­сер­ва­то­рії. 17-рі­чним він ви­їхав до Ні­меч­чи­ни. Мо­ло­до­му му­зи­кан­то­ві вда­ло­ся до­сить швид­ко за­крі­пи­ти­ся на єв­ро­пей­ській джа­зо­вій сце­ні. Де­кіль­ка ро­ків по­то­му Не­се­лов­ський пе­ре­їхав до США, щоб про­дов­жи­ти му­зи­чну осві­ту в зна­ме­ни­то­му Berklee College of Music. Тут він на­стіль­ки вра­зив ві­це-пре­зи­ден­та ко­ле­джу Ге­рі Бер­то­на, що той за­про­сив Ва­ди­ма в свій ан­самбль Generations. Ва­дим — по­стій­ний уча­сник цьо­го ко­ле­кти­ву й аран­жу­валь­ник ба­га­тьох тво­рів, які виконує Бер­тон. Окрім ін­шо­го, Не­се­лов­ський успі­шно за­кін­чив Thelonious Monk Institute, у яко­му одно­ча­сно вча­ться обра­ні з обра­них, від­бо­ром яких за­йма­ю­ться осо­би­сто Те­ренс Блан­шард, Хер­бі Хен­кок і син Те­ло­ні­у­са Мон­ка. 2009 ро­ку Ва­ди­ма за­про­си­ли ви­кла­да­ти в ко­ле­джі Berklee, та­ким чи­ном він став пер­шим в істо­рії ви­хід­цем із Укра­ї­ни, хто отри­мав та­кий при­ві­лей. 2010 ро­ку Не­се­лов­ський пе­ре­міг у мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі джа­зо­вих ком­по­зи­то­рів іме­ні Те­ло­ні­у­са Мон­ка (Thelonious Monk International Jazz Composers Competition).

ВИ­СТУ­ПАЄ ВА­ДИМ НЕ­СЕ­ЛОВ­СЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.