«Куль­ту­ра і кон­флікт: «ІЗО­ЛЯ­ЦІЯ» у ви­гнан­ні»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Під та­кою на­звою 11 червня фонд «ІЗО­ЛЯ­ЦІЯ» від­криє ін­фор­ма­цій­ну ви­став­ку у Пра­зі (Че­хія), в якій до­слі­джує те­му кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни та роль куль­ту­ри в умо­вах вій­ни. Подія від­бу­де­ться в цен­трі су­ча­сно­го ми­сте­цтва DOX (Прага). Ме­та ви­став­ки — роз­по­ві­сти істо­рію куль­тур­ної ін­сти­ту­ції, яка опи­ни­ла­ся в цен­трі кон­флі­кту, що від­бу­ва­є­ться на схо­ді Укра­ї­ни. Фонд «ІЗО­ЛЯ­ЦІЯ», що зна­хо­ди­ться «у ви­гнан­ні», на­дає мо­жли­вість по­чу­ти го­ло­си Дон­ба­су, вклю­ча­ю­чи ти­ся­чі мо­ло­дих про­фе­сіо­на­лів, які ви­сту­па­ють за єд­ність Укра­ї­ни та тих, хто був зму­ше­ний по­ки­ну­ти рі­дні мі­ста. Ви­став­ка скла­да­є­ться з ві­део­ін­терв’ю з ци­віль­ни­ми по­ло­не­ни­ми, що утри­му­ва­лись «ДНР» у при­мі­ще­н­нях «ІЗО­ЛЯ­ЦІЇ» в До­не­цьку; з мо­ло­ди­ми до­неч­ча­на­ми, а та­ко­жві­део з вій­сько­ви­ми, які оку­пу­ва­ли те­ри­то­рію фон­ду. Про­ект та­кож­пред­став­ляє ін­фор­ма­цій­ні ма­те­рі­а­ли про ді­яль­ність фон­ду «ІЗО­ЛЯ­ЦІЯ» і не­дав­ню ро­бо­ту до­не­цько­го ху­до­жни­ка Сер­гія За­ха­ро­ва — ін­ста­ля­цію «Кар­тко­вий бу­ди­нок». На­га­да­є­мо, ви­став­ку «Куль­ту­ра і кон­флікт: ІЗО­ЛЯ­ЦІЯ у ви­гнан­ні» бу­ло впер­ше пред­став­ле­но в гру­дні 2014 ро­ку в Palais de Tokyo (Па­риж, Фран­ція). А в Пра­зі во­на три­ва­ти­ме до 20 ли­пня.

ФОТО З САЙТА NGO.DONETSK.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.