Жу­рі Но­бе­лів­ської пре­мії з лі­те­ра­ту­ри впер­ше очо­ли­ла жін­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пи­сьмен­ни­цю, лі­те­ра­ту­ро­знав­ця і лі­те­ра­тур­но­го кри­ти­ка Са­ру Да­ні­ус обра­но по­стій­ним се­кре­та­рем Швед­ської ака­де­мії, чле­ни якої що­рі­чно при­су­джу­ють Но­бе­лів­ську пре­мію з лі­те­ра­ту­ри. Упер­ше цей пост зайня­ла жін­ка, пе­ре­дає gazeta.ua, по­си­ла­ю­чись на «Ра­діо Шве­ція». Во­на змі­ни­ла на цій по­са­ді Пе­те­ра Ен­глун­да. Одно­ча­сно як го­ло­ва жу­рі між­на­ро­дної пре­мії Да­ні­ус цьо­го ро­ку ого­ло­сить ім’я ла­у­ре­а­та. Во­на має крі­сло №7 у збо­рах — це мі­сце ра­ні­ше на­ле­жа­ло пи­сьмен­ни­ці Сель­мі Ле­гер­леф, яка, на­то­мість, ста­ла пер­шою жін­кою, що отри­ма­ла «но­бе­лів­ку» з лі­те­ра­ту­ри. 53-рі­чна про­фе­сор лі­те­ра­ту­ро­знав­ства Са­ра Да­ні­ус на­ро­ди­ла­ся в Сток­голь­мі. Во­на нав­ча­ла­ся у Фран­ції, а пі­зні­ше пра­цю­ва­ла у Ве­ли­ко­бри­та­нії, США та Ні­меч­чи­ні. Да­ні­ус пи­ше лі­те­ра­тур­ні ре­цен­зії, спе­ці­а­лі­зу­є­ться на твор­чо­сті Мар­се­ля Пру­ста, Гу­ста­ва Фло­бе­ра і Джейм­са Джой­са. 2002 ро­ку во­на ви­пу­сти­ла лі­те­ра­ту­ро­знав­чу пра­цю «По­чу­т­тя мо­дер­ні­зму: те­хно­ло­гії, сприйня­т­тя і есте­ти­ка». За­сно­ва­на 1786 ро­ку Швед­ська ака­де­мія за­йма­є­ться ви­вче­н­ням і впо­ряд­ку­ва­н­ням швед­ської мо­ви і сло­ве­сно­сті. Во­на скла­да­є­ться з обме­же­ної кіль­ко­сті місць, які до­ві­чно на­ле­жать ві­до­мим швед­ським пи­сьмен­ни­кам, вче­ним, гро­мад­ським ді­я­чам, чиї тво­ри вва­жа­ю­ться зраз­ко­ви­ми. Но­бе­лів­ську пре­мію з лі­те­ра­ту­ри ака­де­мія що­рі­чно при­су­джує з 1901 ро­ку за за­по­ві­том Аль­фре­да Но­бе­ля.

ФОТО З САЙТА SYDSVENSKAN.SE

СА­РА ДА­НІ­УС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.