Чер­ні­ве­цька фі­лар­мо­нія за­криє се­зон від­най­де­ни­ми сим­фо­ні­я­ми Вер­би­цько­го

Den (Ukrainian) - - Культура -

5 червня у за­лі Чер­ні­ве­цької обла­сної фі­лар­мо­нії вла­шту­ють гран­діо­зний фі­наль­ний ве­чір кла­си­чної му­зи­ки. Сим­фо­ні­чний ор­кестр та ка­мер­ний хор «Чер­нів­ці» на чо­лі з ху­до­жні­ми ке­рів­ни­ка­ми та ди­ри­ген­та­ми На­ді­єю Се­ле­зньо­вою та Йо­си­пом Со­зан­ським пред­став­ля­ють но­ву про­гра­му, яка при­свя­чу­є­ться 200-річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня ви­да­тно­го ком­по­зи­то­ра Га­ли­цької Укра­ї­ни, ав­то­ра Дер­жав­но­го Гім­ну Укра­ї­ни Ми­хай­ла Вер­би­цько­го.

— Ра­ні­ше ми ма­ло зна­ли твор­чість Вер­би­цько­го. Ви­яв­ля­є­ться, рі­зно­жан­ро­ва му­зи­ка Ми­хай­ла Ми­хай­ло­ви­ча збе­рі­га­є­ться тіль­ки в ар­хі­вах. Тож, ми пра­цю­ва­ли в ар­хі­ві для то­го, щоб пред­ста­ви­ти ко­жен жанр кра­щи­ми тво­ра­ми ком­по­зи­то­ра. Вербицький про­сла­вив­ся хо­ро­вою му­зи­кою, осо­бли­во цер­ков­ною. Він дов­го пра­цю­вав у цьо­му жан­рі й за­ли­шив нам ге­ні­аль­ні тво­ри, зокре­ма — «Ан­гел Во­пі­я­ше». Та­кож­це со­ло­спі­ви, а ще гі­тар­на твор­чість, бо сам Вербицький був гі­та­ри­стом, — роз­по­від­ає ху­до­жній ке­рів­ник сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру обла­сної фі­лар­мо­нії Йо­сип СОЗАНСЬКИЙ. У ма­е­стро є чу­до­ва світ­ська му­зи­ка, яку бу­ло на­пи­са­но для чо­ло­ві­чих хо­рів. Біль­шість тво­рів М. Вер­би­цько­го на­пи­са­но на осно­ві на­ро­дних тем. Тож, упер­ше за­зву­чать від­най­де­ні в ар­хі­вах ру­ко­пи­сних фон­дів ЛННБ Укра­ї­ни ім. В. Сте­фа­ни­ка ма­ну­скри­пти втра­че­них сим­фо­ній, по­ві­дом­ляє Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці.

ФОТО З САЙТА NADSYANNYA.ORG.UA

МИ­ХАЙ­ЛО ВЕРБИЦЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.