Під час Оде­сько­го кі­но­фо­ру­му від­бу­де­ться «Сце­нар­ний пра­кти­кум»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Оде­ський мі­жна­ро­дний кі­но­фе­сти­валь спіль­но зі сце­нар­ною пла­тфор­мою Terrarium. Script Project та Мі­жна­ро­дним лі­те­ра­тур­ним кон­кур­сом «Ко­ро­на­ція сло­ва» за­пу­скає но­вий про­ект «Terrarium. Сце­нар­ний пра­кти­кум», який від­бу­де­ться в рам­ках Про­фе­сій­ної се­кції ОМКФ. До уча­сті за­про­шу­ю­ться сце­на­ри­сти пов­но­ме­тра­жних філь­мів будь-яко­го жан­ру, які пла­ну­ють ре­а­лі­зу­ва­ти сце­на­рії в Укра­ї­ні та в ко­про­ду­кції з Укра­ї­ною. При­йом за­явок вже від­кри­то, він три­ва­ти­ме до 12 червня, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua.Terrarium, — три­ден­ний сце­нар­ний пра­кти­кум, ме­тою яко­го є до­по­мо­га у за­вер­шен­ні та вдо­ско­на­лен­ні сце­на­рію, а та­кож­пі­дго­тов­ці сце­на­ри­стів до між­на­ро­дних пі­тчин­гів. Про­гра­мою про­е­кту пе­ред­ба­че­но пов­ний роз­бір сце­на­рі­їв, які про­йшли конкурсний від­бір, ко­ле­ктив­не обго­во­ре­н­ня ра­зом із на­став­ни­ка­ми, цикл ле­кцій та май­стер- кла­сів, а та­кож­чи­та­н­ня сце­на­рі­їв про­фе­сій­ни­ми акто­ра­ми пу­блі­чно. Сце­на­ри­сти отри­ма­ють ком­плекс ін­ди­ві­ду­аль­них по­рад, вка­зі­вок і за­ува­жень, які до­по­мо­жуть вдо­ско­на­ли­ти сце­на­рій і під­го­ту­ва­ти­ся до уча­сті в між­на­ро­дних сце­нар­них кон­кур­сах. Тью­то­ра­ми і ле­кто­ра­ми про­е­кту ви­сту­плять ві­до­мі за­кор­дон­ні фа­хів­ці сце­нар­ної май­стер­но­сті. Спи­сок фі­на­лі­стів-уча­сни­ків про­е­кту «Terrarium. Сце­нар­ний пра­кти­кум» бу­де ого­ло­ше­но 18 червня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.