Дми­тро Ян­чук – най­кра­щий спортс­мен трав­ня

Для укра­їн­сько­го ка­но­їста на­го­ро­да ста­ла пер­шим ви­со­ким ви­зна­н­ням від НОКу

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

За вер­сі­єю На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни, най­кра­щим спортс­ме­ном трав­ня ви­зна­но чем­піо­на Єв­ро­пи з ве­слу­ва­н­ня на бай­дар­ках і ка­ное Дми­тра Ян­чу­ка. Осо­би­стий на­став­ник ка­но­їста Ми­ко­ла Ма­ца­пу­ра став най­кра­щим тре­не­ром остан­ньо­го мі­ся­ця ве­сни. На­га­да­є­мо, що на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи з ве­слу­ва­н­ня на бай­дар­ках і ка­ное, який від­був­ся в че­сько­му Ра­чи­це, Дми­тро Ян­чук про­де­мон­стру­вав пре­кра­сний ре­зуль­тат, по­вер­нув- шись до­до­му з пов­ним ком­пле­ктом на­го­род. У ду­е­ті з Та­ра­сом Мі­щу­ком у ве­слу­ван­ні на ка­ное-дві­йок на ди­стан­ції 1000 м Дми­тро здо­був ме­даль най­ви­що­го га­тун­ку. Це «зо­ло­то» ста­ло най­ви­щим до­ся­гне­н­ням се­ред укра­їн­ських спор­тсме­нів в олім- пій­ських ви­дах про­гра­ми у трав­ні. А на ди­стан­ції 500 м хло­пці по­пов­ни­ли скар­бни­чку укра­їн­ської збір­ної «срі­блом». У ве­слу­ван­ні на ка­ное-че­тві­рок на 1000 м укра­їн­ська ко­ман­да у скла­ді то­го жДми­тра Ян­чу­ка та Ель­ну­ра Аха­до­ва, Де­ни- са Ко­ва­лен­ка, Еду­ар­да Ше­ме­ти­ла здо­бу­ла брон­зо­ву ме­даль.

Ці­ка­во, що для ви­хо­ван­ця Хмель­ни­цької ди­тя­чо- юна­цької спор­тив­ної шко­ли та сту­ден­та Хмель­ни­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, чем­піо­на Мо­ло­ді­жно­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи-2013 Дми­тра Ян­чу­ка зва­н­ня най­кра­що­го спортс­ме­на мі­ся­ця за вер­сі­єю НОКу ста­ло пер­шим у про­фе­сій­ній кар’єрі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.