Кві­ти з Чер­во­ної кни­ги... на про­даж

Еко­ло­ги за­фі­ксу­ва­ли в Ки­є­ві мі­сця тор­гів­лі іри­са­ми си­бір­ськи­ми — пра­во­охо­рон­ці не ре­а­гу­ють

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Те­ма іри­сів си­бір­ських ра­птом ви­яви­ла­ся га­ря­чою в еко­ло­гі­чній спіль­но­ті. Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми ці ро­сли­ни, за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги, про­да­ва­ли в Ки­є­ві на сти­хій­но­му рин­ку бі­ля стан­ції ме­тро «Ге­ро­їв Дні­пра». Це те, що вда­ло­ся за­фі­ксу­ва­ти еко­ло­го­ві-акти­ві­сту Оле­ксан­дро­ві Со­ко­лен­ку, бо то­чок про­да­жу зна­чно біль­ше. Чо­ло­вік звер­нув­ся до мі­лі­цей­сько­го па­тру­ля. Однак пра­во­охо­рон­ці на звер­не­н­ня еко­ло­га не від­ре­а­гу­ва­ли. «Пра­ців­ник мі­лі­ції сво­єю по­ве­дін­кою де­мон­стру­вав не­ба­жа­н­ня ре­а­гу­ва­ти на звер­не­н­ня. На­во­див без­глу­зді ар­гу­мен­ти ти­пу то­го, що торговці са­мі ви­ро­щу­ють кві­ти на сво­їх го­ро­дах, ні­ко­му не за­ва­жа­ють, опе­ра­ція «Пер­во­цвіт» уже за­вер­ши­ла­ся, і всі­ля­ко ви­прав­до­ву­вав стихійних тор­гов­ців», — роз­по­від­ає Оле­ксандр Со­ко­лен­ко.

Цьо­го ро­ку опе­ра­ція «Пер­во­цвіт» три­ва­ла до кін­ця трав­ня, ко­лі­зія з іри­са­ми тра­пи­лась якраз остан­ньо­го дня ве­сни, то­му пра­во­охо­рон­ці ма­ли б від­ре­а­гу­ва­ти на звер­не­н­ня акти­ві­ста. Про­те на­віть як­би був ін­ший час, ре­а­кція ма­ла б бу­ти ін­шою: адмі­ні­стра­тив­ний штраф, скла­да­н­ня про­то­ко­лу та ви­лу­че­н­ня кві­тів. За сло­ва­ми Олександра Со­ко­лен­ка, не­має рі­зни­ці, у який час звер­та­є­ться гро­ма­дя­нин до мі­лі­цей­сько­го па­тру­ля, бо за сти­хій­ну тор­гів­лю ма­ють ка­ра­ти ці­лий рік, а тут ще й об’єктом про­да­жу ста­ли кві­ти, за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги. До ре­чі, за­раз са­ме пік цві­ті­н­ня іри­сів си­бір­ських. І пік їхньо­го про­да­жу. Як по­яснює еко­лог, їх мо­жна зна­йти на­віть у Ки­є­ві, мі­сця на­зи­ва­ти не бу­де­мо, у да­но­му ра­зі — з еко­ло­гі­чних мір­ку­вань.

«За тор­гів­лю з рук у нев­ста­нов­ле­но­му мі­сці пра­во­охо­рон­ці по­вин­ні скла­да­ти про­то­кол за ста­тею160 адмі­ні­стра­тив­но­го ко­де­ксу, яка пе­ред­ба­чає штраф. У 50% ви­пад­ків, ко­ли я ви­кли­кав мі­лі­цію, ре­а­кція бу­ла більш-менш аде­ква­тною, ме­не ви­слу­хо­ву­ва­ли, при ме­ні при­найм­ні за­три­му­ва­ли лю­ди­ну, не знаю, що там да­лі від­бу­ва­є­ться, чи скла­да­ють про­то­кол, чи бе­руть ха­бар і від­пу­ска­ють. Але в ін­шій ча­сти­ні ви­пад­ків ні­хто не чі­пає цих лю­дей, бо зран­ку по 10 — 20 гри­вень торговці за­пла­ти­ли за мі­сце, а мі­лі­ція то­ді їх по­кри­ває», — до­дає Со­ко­лен­ко.

Щоб до­ве­сти спра­ву до кін­ця, акти­віст учо­ра звер­нув­ся з ли­стом до ГУ МВС Укра­ї­ни в м. Ки­є­ві з ви­мо­гою да­ти на­ле­жну оцін­ку та­ко­му ви­ко­нан­ню обов’яз­ків під­ле­глих. Оле­ксандр Со­ко­лен­ко при­га­дує ви­па­док, як бі­ля стан­ції ме­тро «Олім­пій­ська» про­да­ва­ли під­сні­жни­ки, то­ді по­про­сив мі­лі­ціо­не­ра за­три­ма­ти тор­гов­ця, однак пра­во­охо­ро­нець по­чав по­гро­жу­ва­ти: якщо бу­де втру­ча­ти­ся, про­ти акти­ві­ста по­ру­шать спра­ву. Тож яка бу­де від­по­відь на звер­не­н­ня еко­ло­га, спро­гно­зу­ва­ти не­скла­дно. Хо­ті­ло­ся б по­ми­ля­ти­ся...

ФОТО З САЙТА WIKIMEDIA.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.