ЦЕЙ ДЕНЬВ ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

470 — р. дон. е. народився Со­крат, ле­ген­дар­ний гре­цький фі­ло­соф, ви­на­хі­дник ме­то­ду че­сно­го по­шу­ку істи­ни за до­по­мо­гою діа­ло­гу. Ви­пив отру­ту за ви­ро­ком не­пра­во­го су­ду 399 р. дон. е. 1500 — Київ за Ма­где­бурзь­ким пра­вом звіль­не­но від усіх тор­го­вель­них мит. 1630 — Та­рас Тря­си­ло­під Пе­ре­я­сла­вом роз­гро­мив по­ля­ків на чо­лі з Ко­не­цполь­ським. 1863 — народився Владислав Го­ро­де­цький, український ар­хі­те­ктор, ав­тор бу­дин­ку з хи­ме­ра­ми та со­бо­ру Свя­то­го Ми­ко­лая в Ки­є­ві. По­мер 1930 р. 1874 — ві­дбу­ли­ся пер­ші за­галь­ні збо­ри На­у­ко­во­го то­ва­ри­ства іме­ні Шевченка — все­сві­тньої укра­їн­ської ака­де­мі­чної ор­га­ні­за­ції, ба­га­то­про­філь­ної ака­де­мії на­ук укра­їн­сько­го на­ро­ду. 1895 — народився Ми­хай­ло Яло­вий, та­ла­но­ви­тий український по­ет, про­за­їк і дра­ма­тург, близь­кий друг Миколи Хви­льо­во­го. Роз­стрі­ля­ний 1937 р. в Со­ло­ве­цько­му таборі. 1920 — за під­сум­ка­ми Пер­шої сві­то­вої вій­ни під­пи­са­но Трі­а­нон­ський до­го­вір з Угор­щи­ною, згі­дно з яким За­кар­па­т­тя пе­ре­йшло­під вла­ду Че­хо­сло­вач­чи­ни (до1 938 р.). 1944 — аме­ри­кан­ські війська звіль­ни­ли Рим від гі­тле­рів­ських та му­со­лі­ні­єв­ських ча­стин. 1989 — акцію про­те­сту сту­ден­тів на пло­щі Тяньаньмень у цен­трі ки­тай­ської сто­ли­ці Пе­кін бу­ло жор­сто­ко при­ду­ше­но тан­ка­ми за на­ка­зом ЦК КПК, зокре­ма Ден Ся­о­пі­на. За­ги­ну­ло, за де­яки­ми да­ни­ми, від 400 до800 ци­віль­них осіб.

1863 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.