4 Д– від Пре­зи­ден­та...

Пер­ші вра­же­н­ня екс­пер­тів «Дня» від по­сла­н­ня Пе­тра По­ро­шен­ка до пар­ла­мен­ту — «Про вну­трі­шнє та зов­ні­шнє ста­но­ви­ще Укра­ї­ни 2015 ро­ку»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Вчо­ра у Вер­хов­ній Ра­ді зі що­рі­чним По­сла­н­ням « Про вну­трі­шнє та зов­ні­шнє ста­но­ви­ще Укра­ї­ни в 2015 ро­ці » ви­сту­пив Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. Вра­хо­ву­ю­чи скла­дну си­ту­а­цію, в якій зна­хо­ди­ться на­ша кра­ї­на че­рез ро­сій­ську агре­сію і еко­но­мі­чний стан, ви­ступ Пре­зи­ден­та — ду­же по­трі­бний. Укра­їн­ське су­спіль­ство і іно­зем­ні пар­тне­ри вже дав­но зна­хо­дя­ться в очі­ку­ван­ні не­стан­дар­тних і своє­ча­сних не тіль­ки за­яв, а і дій.

Пре­лю­ді­єю до ви­сту­пу Пре­зи­ден­та ста­ло за­твер­дже­н­ня Пла­ну за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня ре­форм, пред­став­ле­но­го го­ло­вою пар­ла­мен­ту Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном. За сло­ва­ми спі­ке­ра, над про­е­ктом Пла­ну, який ба­зу­є­ться на « Стра­те­гії 2020 » , Уго­ді про асо­ці­а­цію Укра­ї­на — ЄС і Пла­ні її ім­пле­мен­та­ції, по­за­чер­го­во­му По­слан­ні Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни «Про вну­трі­шнє і зов­ні­шнє ста­но­ви­ще Укра­ї­ни», а та­кож на Про­гра­мі ді­яль­но­сті Уря­ду та Ко­а­лі­цій­ній уго­ді, пра­цю­ва­ли 89 на­ро­дних де­пу­та­тів, які бу­ли об’ єд­на­ні у сім груп. «Нам по­трі­бно прийня­ти пла­но­во 182 но­вих за­ко­ни, які бу­дуть ре­гу­лю­ва­ти ці сфе­ри, а та­кож більш ніж 300 змін до рі­зних нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів», — за­зна­чив Грой­сман. Да­лі із пів­то­ри­го­дин­ним По­сла­н­ням ви­сту­пив Пре­зи­дент.

Про­те не обі­йшло­ся без сюр­при­зів. З са­мо­го по­ча­тку ви­сту­пу По­ро­шен­ка на­ро­дні де­пу­та­ти Ан­дрій Де­ни­сен­ко та Во­ло­ди­мир Па­ра­сюк, пе­ре­бу­ва­ю­чи в ло­жі для по­мі­чни­ків де­пу­та­тів, на­ма­га­ли­ся роз­ві­си­ти бан­нер, зміст яко­го ви­кри­кнув Па­ра­сюк: «Про­дай­те фа­бри­ку у Лі­пе­цьку!» Але ло­жа швид­ко на­пов­ни­ла­ся де­пу­та­та­ми від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка», то­му Де­ни­сен­ко з Па­ра­сю­ком по­ки­ну­ли її, не здій­снив­ши за­ду­ма­не.

Ще один де­марш про­ве­ли пред­став­ни­ки «Ра­ди­каль­ної пар­тії Оле­га Ля­шка». Спо­ча­тку, ко­ли Пре­зи­дент роз­по­від­ав про змі­ни у си­ло­вих ві­дом­ствах, Олег Ля­шко по­чав ви­кри­ку­ва­ти з мі­сця своє не­вдо­во­ле­н­ня. По­тім він май­же з усім скла­дом «РПЛ» по­ки­нув за­лу, але вже че­рез хви­ли­ну всі во­ни по­вер­ну­лись. Пі­зні­ше Ля­шко про­ко­мен­ту­вав «Дню»: «Нам на­ді­йшла ін­фор­ма­ція, що на­шо­го ко­ле­гу Па­ра­сю­ка б’ють. То­му ми вста­ли, щоб під­три­ма­ти йо­го » . Свід­ка­ми не­при­єм­ної кар­тин­ки ста­ли не тіль­ки укра­їн­ці, але і іно­зем­ні го­сті та ди­пло­ма­ти. Не­гар­но.

От­же, які основ­ні по­си­ли зро­бив Пре­зи­дент:

В бе­ре­зні 2014 ро­ку до ви­ко­на­н­ня зав­дань бу­ло го­то­во тро­хи біль­ше 5000 во­я­ків, та й то, як­би во­ни зна­йшли паль­не до­їха­ти до фрон­ту. За­бі­га­ю­чи на­пе­ред ска­жу, що за­раз в зо­ні ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції бо­ро­нять кра­ї­ну біль­ше 50 ти­сяч укра­їн­ських ге­ро­їв, а за­галь­ну чи­сель­ність Зброй­них сил Укра­ї­ни ми до­ве­ли до 250 ти­сяч, і сьо­го­дні нам є чим бо­ро­ни­ти Ба­тьків­щи­ну.

У ме­не ча­сто за­пи­ту­ють, а чи за­до­во­ле­ний я ро­бо­тою Уря­ду? Ні. Чи за­до­во­ле­ний я ро­бо­тою Вер­хов­ної Ра­ди? Оче­ви­дно, та­кож ні. Ска­жу біль­ше, я не за­до­во­ле­ний і сво­єю ро­бо­тою. Ме­ні гріх скар­жи­ти­ся на брак кри­ти­ки в пре­сі, але ні­хто не кри­ти­кує ме­не біль­ше, ніж я сам. На­ше спіль­не зав­да­н­ня — по­дво­ї­ти й по­тро­ї­ти зу­си­л­ля за­для змін у кра­ї­ні.

Пер­спе­кти­ва без­ві­зо­во­го ре­жи­му впер­ше на­бу­ла фі­ксо­ва­но­го мі­сця в ка­лен­да­рі. Че­ка­ти за­ли­ши­ло­ся зов­сім не­дов­го, але щоб вда­ло фі­ні­шу­ва­ти, нам по­трі­бен від­по­від­ний ри­вок. Всі те­хні­чні зав­да­н­ня ма­ють бу­ти ви­ко­на­ні до кін­ця сер­пня, а у ве­ре­сні ми очі­ку­є­мо остан­ню оці­но­чну мі­сію ЄС. До ре­чі, про від­по­від­аль­ність. Щой­но ме­ні від­по­ві­ли, що за мо­їм на­по­ля­га­н­ням ке­рів­ни­ка Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби від­прав­ле­но у від­став­ку.

Із 1 сі­чня 2016 ро­ку Уго­да про асо­ці­а­цію, під­пи­са­на рік то­му, по­чи­нає ді­я­ти пов­ною мі­рою.

Мас­шта­бна ма­кро­фі­нан­со­ва до­по­мо­га з бо­ку МВФ та ін­ших між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій — все це ра­зом з не­про­сти­ми і ду­же не по­пу­ляр­ни­ми рі­ше­н­ня­ми та ефе­ктив­ни­ми ді­я­ми всіх гі­лок вла­ди до­зво­ли­ло уни­кну­ти де­фол­ту, вда­ло­ся ста­бі­лі­зу­ва­ти ма­кро­еко­но­мі­чну си­ту­а­цію, вда­ло­ся, що май­же не­мо­жли­во в умо­вах во­ю­ю­чої кра­ї­ни, без за­три­мок ви­пла­чу­ва­ти зар­пла­ти й пен­сії, упо­віль­ни­ти па­ді­н­ня еко­но­мі­ки, по­до­ла­ти па­ні­ку на ва­лю­тно­му рин­ку.

Мо­но­по­лії та шан­та­жу «Газ­про­му » по­кла­де­но край! І хо­ча Сток­гольм­ський ар­бі­траж ли­ше в 2016- му ви­не­се рі­ше­н­ня за на­шим по­зо­вом до « Газ­про­му » , ми вже зна­чною мі­рою лі­кві­ду­ва­ли не­га­тив­ні на­слід­ки кон­тра­кту 2009 ро­ку, ко­ли ці­на га­зу для Укра­ї­ни бу­ла в пів­то­ра-два ра­зи ви­щою, ніж для Єв­ро­пи.

У Ки­є­ві но­ва па­труль­на слу­жба, ство­ре­н­ням якої опі­ку­є­ться Ека Згу­ла­дзе, вже за кіль­ка ти­жнів має по­кла­сти край ле­ген­дар­ним по­бо­рам на до­ро­гах. Роз­по­ча­то ухва­ле­н­ня за­ко­нів, які ре­гла­мен­ту­ють ре­фор­му МВС, від­окрем­лю­ють силові стру­кту­ри від по­лі­ти­чних, ство­рю­ють му­ні­ци­паль­ну вар­ту та но­ву по­лі­цію. До ре­чі, її май­бу­тнім очіль­ни­ком я ба­чу та­ку са­ме лю­ди­ну, як Ека Згу­ла­дзе, чи­сту, не пов’ яза­ну ко­ру­пцій­ни­ми зв’ яз­ка­ми, рі­шу­че на­ла­што­ва­ну на ре­фор­ми. Хо­ча це спра­ва, бе­зу­мов­но, Пар­ла­мен­ту і Уря­ду.

Згі­дно із За­ко­ном «Про за­без­пе­че­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд», за­про­ва­дже­но но­ві пра­ви­ла до­бо­ру суд­дів. За про­зо­ри­ми пра­ви­ла­ми сфор­мо­ва­но, на­ре­шті, Ви­щу ра­ду юсти­ції, зав­дя­ки якій по­чне­ться рі­шу­че онов­ле­н­ня суд­дів­сько­го кор­пу­су.

Я, бе­зу­мов­но, за щіль­ний кон­троль Пар­ла­мен­ту за при­ва­ти­за­ці­єю. Чим про­зо­рі­ше це бу­де здій­сню­ва­тись, тим кра­ще. І за те, що са­ме ви, ша­нов­ні на­ро­дні де­пу­та­ти, вста­но­ви­те пра­ви­ла її про­ве­де­н­ня, і пе­ре­лік об’єктів для ре­а­лі­за­ції бу­де та­кож вста­нов­ле­ний ва­ми за по­да­н­ням Уря­ду. У на­сза­ли­ша­є­тьс я біль­ше 1800 під­при­ємств. Жит­тє­во не­об­хі­дни­ми для дер­жа­ви є не біль­ше дво­хсот.

Кур­сна де­о­лі­гар­хі­за­цію бу­де про­дов­же­но, з по­зи­ції мо­єї са­мо­до­ста­тно­сті і не­за­ле­жно­сті, чо­го б це ме­ні не вар­ту­ва­ло. Бо без пе­ре­мо­ги у цій бо­роть­бі Укра­ї­на не ви­жи­ве.

Пар­тії й фра­кції ма­ють за­ле­жа­ти ли­ше від ви­бор­ців, і бю­дже­тне фі­нан­су­ва­н­ня — це крок до та­кої ме­ти. І не ви­пад­ко­во ця умо­ва вкла­де­на у ан­ти­ко­ру­пцій­ний па­кет, який ми ма­є­мо прийня­ти в рам­ках без­ві­зо­во­го ре­жи­му і я роз­ра­хо­вую тут на під­трим­ку Пар­ла­мен­ту.

Про­мі­жні ре­зуль­та­ти на­сту­пно­го ета­пу спіль­ної ро­бо­ти ми під­ве­де­мо во­се­ни. Під мі­кро­ско­пом бу­де роз­гля­ну­то ді­яль­ність ко­жно­го мі­ні­стра. Здій­сню­ва­ти пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів — це не є мої пов­но­ва­же­н­ня. Я не зні­маю і не при­зна­чаю уря­дов­ців та мі­ні­стрів. Але якщо цьо­го не зро­бить са­ма ко­а­лі­ція, ка­дро­вих змін мо­же за­жа­да­ти су­спіль­ство. Але моя прин­ци­по­ва по­зи­ція: змі­ни в Уря­ді ма­ють від­бу­ва­ти­ся ли­ше за умо­ви збе­ре­же­н­ня чин­ної ко­а­лі­ції і збе­ре­же­н­ня єд­но­сті ко­а­лі­ції.

Як По­сла­н­ня Пре­зи­ден­та оці­ню­ють екс­пер­ти і на­ро­дні де­пу­та­ти?

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОСАРЄВА

СКАН­ДАЛ, ЯКИЙ НА­МА­ГА­ЛИ­СЯ СПРО­ВО­КУ­ВА­ТИ ДЕ­Я­КІ ДЕ­ПУ­ТА­ТИ ПІД ЧАС ВИ­СТУ­ПУ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА, ВДАВ­СЯ ЛИ­ШЕ ЧАС­ТКО­ВО

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ АНОН­СУ­ВАВ РОЗ­ГЛЯД ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ КО­ЖНО­ГО МІ­НІ­СТРА «ПІД МІ­КРО­СКО­ПОМ» ТА ПЕ­РЕ­ФОР­МА­ТУ­ВА­Н­НЯ УРЯ­ДУ ВЖЕ ВО­СЕ­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.