«Га­зе­та до­зво­ляє по­ба­чи­ти на­ше зав­тра...»

У Дро­го­би­чі від­кри­ла­ся фотовиставка «День»-2014

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро ПАЛЬЧИКОВ Львів — Дро­го­бич

Уче­твер у Дро­го­би­чі — День «Дня». На ма­лій ба­тьків­щи­ні та­ких ви­да­тних лю­дей, як Іван Фран­ко, пер­ший український до­ктор ме­ди­ци­ни і фі­ло­со­фії Юрій Ко­тер­мак, один із най­ви­зна­чні­ших поль­ських ху­до­жни­ків і пи­сьмен­ни­ків ХХ сто­річ­чя Бруно Шульц, від­бу­лось від­кри­т­тя Фо­то­ви­став­ки «День»-2014.

По-справ­жнь­моу лі­тня по­го­да в мі­сті не за­ва­ди­ла жи­те­лям за­ві­та­ти в Па­лац Ми­стецтв му­зею «Дро­го­бич­чи­на» не­о­ба­ро­ко­во­го сти­лю, що на вул. Шевченка, 38. На вхо­ді го­стей зу­стрі­ча­ла ком­по­зи­ція «До Елі­зи» Лю­дві­га ван Бе­тхо­ве­на у ви­ко­нан­ні Ро­ма­на Хри­пу­на, ви­кла­да­ча фор­те­пі­а­но Ін­сти­ту­ту му­зи­чно­го ми­сте­цтва ДПУ, та джа­зо­ві ви­ко­на­н­ня на са­ксо­фо­ні сту­ден­та Яро­сла­ва Про­ці­ва.

Екс­по­зи­ція «Тер­но­ва осінь», до якої мі­стя­ни по­ча­ли при­гля­да­ти­ся ще за­дов­го до при­їзду го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ла­ри­си Ів­ши­ної, при­не­сла з со­бою по­над 150 сві­тлин-фо­то­лі­то­пи­сів то­го, як і чим жи­ла Укра­ї­на ми­ну­лий рік. «Тут не­має жо­дно­го при­хо­ва­но­го змі­сту — все від­кри­то, — про­стя­гнув­ши ру­ку до одні­єї зі сві­тлин, — го­во­рить Ла­ри­са РЕВІНА, яка ра­ні­ше пра­цю­ва­ла в уні­вер­си­тет­ській бі­бліо­те­ці. Жін­ка вдив­ля­є­ться в сві­тли­ни. — Гли­би­на лю­бо­ві, яка ви­мі­рю­є­ться гли­би­ною са­мо­по­жер­тви... За­хист до остан­ньо­го па­тро­ну й остан­ньої кра­плі кро­ві».

У му­зеї ви­дні­ю­ться мо­ло­ді облич­чя. Сю­ди при­йшли та­кож сту­ден­ти та шко­ля­рі мі­ста. Са­ме їм «День» при­віз ін­те­ле­кту­аль­ні по­да­рун­ки — книж­ки з бі­бліо­те­ки га­зе­ти, зокре­ма «Укра­ї­на Incognita. TOP-25», яка бу­ла пред­став­ле­на під ча­свід­кри­т­тя екс­по­зи­ції. До акції «По­да­руй Бі­блі­о­те­ку «Дня» рі­дній шко­лі» до­лу­чи­лась й кре­ди­тна спіл­ка «Ви­го­да» мі­ста Стрий, яка з пі­клу­ва­н­ням про осві­ту сво­їх шко­ля­рів за­ку­пи­ла ін­те­ле­кту­аль­ні «екс­тра­кти» з бі­бліо­те­ки га­зе­ти «День».

«День — це клю­чо­вий ви­мір люд­сько­го жи­т­тя, — чу­є­ться у су­сі­дньо­му за­лі. Сло­во взя­ла ре­ктор Дро­го­би­цько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. Іва­на Фран­ка На­дія СКОТНА. — Ми ма­є­мо гар­ну га­зе­ту « День » , яка ре­фле­ксує на на­ші будні, на­ші вчо­ра­шні дні, але най­го­лов­ні­ше — га­зе­та до­зво­ляє по­ба­чи­ти на­ше зав­тра. То­му ми завжди ду­же ра­ді та- ким го­стям. Ва­жли­во, аби мо­лодь усві­дом­лю­ва­ла зав­тра­шній день, а ми мо­гли до ньо­го го­ту­ва­ти­ся й на ньо­го по­пра­цю­ва­ти».

«Я ду­же лю­блю ті мі­ста, де збе­ре­глось від­чу­т­тя Ма­где­бурзь­ко­го пра­ва, сво­го зви­ча­є­во­го пра­ва, пам’ять про всіх лю­дей, які тут жи­ли й тво­ри­ли, які ство­рю­ва­ли цю ау­ру, що від­би­ла­ся у їхніх тво­рах, — взя­ла сло­во го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на. — На­ша Фотовиставка ду­же ор­га­ні­чна в цьо­му мі­сті, адже це вза­єм­на пре­зен­та­ція. З одно­го бо­ку, ми по­ка­зу­є­мо, що та­ке га­зе­та, чим во­на ми­слить, бо фо­то­гра­фії — це теж по­гляд на світ. З ін­шо­го, ми пред­став­ля­є­мо ми­сля­чу гро­ма­ду мі­ста. Кра­ї­на по­вин­на се­бе від­чу­ва­ти. По­до­ро­жі цін­ні тим, що во­ни від­кри­ва­ють лю­дей, а ми — тест на най­ро­зум­ні­ших у ко­жній гро­ма­ді. Моя мрія — об’ єд­на­ти нав­ко­ло га­зе­ти всіх ми­сля­чих гро­ма­дян сьо­го­дні. Жи­ве ми­сле­н­ня, жи­ва пра­кти­ка, жи­ві фото на ви­став­ці...»

А вже за кіль­ка го­дин ба­га­то лю­дей одра­зу з ви­став­ки ру­ши­ли до при­мі­ще­н­ня акто­вої за­ли Дро­го­би­цько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. Іва­на Фран- ка на кру­глий стіл за уча­стю го­лов­но­го ре­да­кто­ра. Те­ма діа­ло­гу: « Як нам пе­ре­мог­ти? » . Най­ці­ка­ві­ші дум­ки, що про­зву­ча­ли під час роз­мо­ви, — не­за­ба­ром у «Дні»

На­га­да­є­мо, що всі від­ві­ду­ва­чі ви­став­ки мо­жуть від­чу­ти се­бе чле­на­ми жу­рі, від­дав­ши го­ло­сза най­ці­ка­ві­шу, на їхній по­гляд, сві­тли­ну. У день за­кри­т­тя ви­став­ки за ре­зуль­та­та­ми цьо­го го­ло­су­ва­н­ня бу­де ого­ло­ше­но во­ло­да­ря ти­ту­лу гля­да­цьких сим­па­тій від Дро­го­би­ча. Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 24 червня. Вхід віль­ний — з 10.00 до 18.00.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

КРА­ЩІ СВІ­ТЛИ­НИ КРА­Ї­НИ ДРОГОБИЧАНИ ТА ГО­СТІ МІ­СТА ЗМО­ЖУТЬ ПО­БА­ЧИ­ТИ ДО 24 ЧЕРВНЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.