Сіндзо АБЕ:

ЕКСКЛЮЗИВ «Япо­нія го­то­ва роз­ши­рю­ва­ти пар­тнер­ські від­но­си­ни з но­вою Укра­ї­ною»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Сьо­го­дні в Укра­ї­ну з офі­цій­ним дво­ден­ним ві­зи­том при­бу­ває прем’єр-мі­ністр Японії Сіндзо Абе. Це бу­де пер­ший у істо­рії укра­ї­но-япон­ських сто­сун­ків ві­зит гла­ви япон­сько­го уря­ду до на­шої кра­ї­ни. Тим ча­сом Япо­нію вже від­ві­да­ли три укра­їн­ські пре­зи­ден­ти і прем’єр-мі­ністр. Фа­кти­чно єди­ним ре­зуль­та­том цих ві­зи­тів ста­ло під­пи­са­н­ня в сі­чні 2011 ро­ку укра­їн­сько-япон­сько­го гло­баль­но­го пар­тнер­ства.

Напередодні ві­зи­ту в прес-слу­жбі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни за­зна­чи­ли, що ві­зит Сіндзо Абе напередодні са­мі­ту G7 ста­не по­ту­жним про­я­вом твер­дої і все­бі­чної по­лі­ти­чної під­трим­ки Укра­ї­ни.

«День» уже пи­сав про те, які очі­ку­ва­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни від цьо­го ві­зи­ту в ма­те­рі­а­лі «По­ту­жний про­яв під­трим­ки Укра­ї­ни» в чи­слі за 2 червня 2015 ро­ку.

Які очі­ку­ва­н­ня по­кла­дає на цей пер­ший в істо­рії сто­сун­ків між Укра­ї­ною і Япо­ні­єю То­кіо і яким ба­чать у Кра­ї­ні Вра­ні­шньо­го Сон­ця на­пов­не­н­ня кон­кре­тним змі­стом ого­ло­ше­не в сі­чні 2011 ро­ку укра­їн­сько-япон­ське гло­баль­не пар­тнер­ство. Про це в екс­клю­зив­но­му ін­терв’ю «Дню» — прем’єр-мі­ністр Сіндзо АБЕ.

— Під час зу­стрі­чі в рам­ках АСЕМ у жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку в Мі­ла­ні Пре­зи­дент По­ро­шен­ко за­про­сив ме­не від­ві­да­ти Укра­ї­ну якнай­ско­рі­ше, і сьо­го­дні я ду­же ра­дий бу­ти пер­шим із Прем’єр-мі­ні­стрів Японії, хто зро­бить цей крок.

2012 ро­ку Япо­нія і Укра­ї­на від­зна­чи­ли 20-річчя вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних сто­сун­ків. У хо­ді цьо­го ві­зи­ту ме­ні та­кож ду­же при­єм­но при­зем­ли­ти­ся на ле­то­ви­щі Бо­ри­спіль — го­лов­ній по­ві­тря­ній бра­мі Укра­ї­ни, тер­мі­нал якої по­бу­ду­ва­ли за до­по­мо­гою япон­сько­го єно­во­го кре­ди­ту.

Укра ї на од ві ку близь ка для япон­ців. У 1960-х, ко­ли я хо­див до по­ча­тко­вої шко­ли, один ве­ли­кий Еко­дзу­на (бо­рець су­мо ви­що­го ран­гу) на ім’я Тай­хо, ба­тько яко­го був українцем, став ве­ли­кою сен­са­ці­єю в усій Японії. То­ді на­віть з’яви­ла­ся по­пу­ляр­на при­каз­ка «Гі­гант, Тай­хо, яє­чня», яка по­ка­зу­ва­ла що са­ме ді­ти лю­би­ли по­над усе (Гі­гант — це на­зва по­пу­ляр­ної в Японії бейс­боль­ної ко­ман­ди).

Пі­сля про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни 1991 ро­ку, Япо­нія й Укра­ї­на, вже як пар­тнер­ські кра­ї­ни, в яких є спіль­ні цін­но­сті, спів­пра­цю­ва­ли для роз­ви­тку дво­сто­рон­ніх сто­сун­ків, а та­кож із між­на­ро­дних та ін­ших пи­тань. Спіль­на за­ява про япон­сько-укра­їн­ське гло­баль­не пар­тнер­ство, ого­ло­ше­не 2011 ро­ку, вві­бра­ла в се­бе ре­зуль­та­ти та­кої спів­пра­ці, а та­кож подаль­ші на­пря­ми йо­го роз­ви­тку.

Пі­сля цьо­го, Укра­ї­на зі­ткну­ла­ся з ве­ли­ки­ми тру­дно­ща­ми. Япо­нія го­то­ва ще біль­ше роз­ши­ри­ти пар­тнер­ські сто­сун­ки з но­вою Укра­ї­ною, якій де­мо­кра­тія за­раз по­трі­бна на­віть біль­ше аніж ра­ні­ше. Що сто­су­є­ться япон­сько-укра­їн­ської ін­ве­сти­цій­ної уго­ди, по­ча­ток пе­ре­го­во­рів що­до якої бу­ло по­кла­де­но в спіль­ній за­яві, за до­по­мо­гою ни­ні­шньо­го уря­ду цей про­цес бу­ло при­ско­ре­но, і зав­дя­ки цьо­му, уго­ду змо­гли під­пи­са­ти в лю­то­му по­то­чно­го ро­ку. З ме­тою роз­ви­тку пар­тнер­ських сто­сун­ків, Япо­нія має на­мір ра­ти­фі­ку­ва­ти йо­го в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му.

На цей раз, під час на­шої зу­стрі­чі з Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком, я хо­тів би ще раз під­кре­сли­ти, що Япо­нія під­три­мує су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, а та­кож пов­ні­стю під­три­мує ре­фор­ми, ре­а­лі­за- ці­єю яких за­раз за­йма­є­ться Укра­ї­на. Япо­нія про­дов­жить роз­ви­ва­ти спів­пра­цю з Укра­ї­ною в рі­зних сфе­рах і під­три­му­ва­ти ре­фор­ми в Укра­ї­ні як на дер­жав­но­му, так і на при­ва­тно­му рів­ні. Я хо­тів би та­кож обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми про на­пря­ми подаль­шої спів­пра­ці, щоб це ста­ло до­брою мо­жли­ві­стю під­ви­щи­ти рі­вень дво­сто­рон­ніх сто­сун­ків на осно­ві вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня і вза­є­мо­до­ві­ри.

Пі­сля руй­нів­но­го зем­ле­тру­су на схо­ді Японії, Япо­нія отри­ма­ла від укра­їн­сько­го на­ро­ду щи­ру під­трим­ку й до­по­мо­гу. З вдя­чні­стю в сер­ці, на цей раз Япо­нія го­то­ва на­да­ти до­по­мо­гу Укра­ї­ні для біль­шої ре­а­лі­за­ції її по­тен­ці­а­лу, а та­кож роз­ви­тку, як кра­ї­ни з ба­га­тим і за­без­пе­че­ним на­ро­дом.

Я щи­ро спо­ді­ва­ю­ся, що цей ві­зит ста­не до­брою мо­жли­ві­стю ще біль­ше по­гли­би­ти дру­жній зв’язок між на­ши­ми на­ро­да­ми.

— Па­не Прем’єр-мі­ністр, Укра - їна вдя­чна за до­по­мо­гу, яку Япо­нія на да ва ла на шій кра ї ні для по до - лан ня на слід ків Чор но биль сь кої ка та стро фи і за раз ре алі зує про - гра му до по мо ги Укра ї ні у від нов - лен ні де мо кра тії на су му $ 1,8 млрд. Чи пла­ну­є­те ви ого­ло­си­ти но­ві про ек ти фі нан со вої до по мо ги Укра ї ні, вра хо ву ю чи еко но міч ну кри зу, чи бу де Япо нія бра ти участь в ін вес ти цій ній кон фе рен ції в Бер - лі­ні на по­ча­тку ли­пня і во­се­ни у Ва­шинг­то­ні?

Не ли­ше для Єв­ро­пи, але і для всьо­го сві­ту, в то­му чи­слі Азії, ду­же ва­жли­во, щоб Укра­ї­на ста­ла без­пе­чною, ста­біль­ною і ба­га­тою кра­ї­ною. Для цьо­го по­трі­бна не ли­ше під­трим­ка між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства, але і зу­си­л­ля са­мої Укра­ї­ни.

Вра­хо­ву­ю­чи ва­жли­вість та­ких чин­ни­ків, як по­лі­пше­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції, ві­днов­ле­н­ня де­мо­кра­тії, а та­кож про­су­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го діа­ло­гу й ін­те­гра­ції кра­ї­ни, Япо­нія має на­мір не­у­хиль­но на­да­ва­ти за­яв­ле­ну до­по­мо­гу ма­кси­маль­но­го роз­мі­ру — 1,84 мі­льяр­да до­ла­рів, щоб спри­я­ти зу­си­л­лям Укра­ї­ни, на­прав­ле­ним на ре­фор­ми.

ПО-ПЕР­ШЕ, з ме­тою по­лі­пше­н­ня еко­но міч ної си ту ації, то рік Япо нія на­да­ла близь­ко 100 міль­йо­нів до­ла­рів для по­лі­пше­н­ня пла­ті­жно­го ба­лан­су Укра­ї­ни. У подаль­шо­му пла­ну­є­ться на­да­н­ня до­да­тко­вої гро­шо­вої до­по­мо­ги на су­му 300 міль­йо­нів до­ла­рів. Крім то­го, Япо­нія та­кож пла­нує ви­ді­ле­н­ня кре­ди­ту в іє­нах для про­е­кту ре­кон­стру­кції Бор­тни­цької стан­ції ае­ра­ції. Це мас­шта­бний про­ект, який без­по­се­ре­дньо сто­су­є­ться жит­тів 2,8 міль­йо­на жи­те­лів мі­ста Ки­є­ва. В рам­ках да­но­го про­е­кту, з ви­ко­ри­ста­н­ням но­ві­тніх япон­ських те­хно­ло­гій бу­де ви­рі­ше­на еко­ло­гі­чна про­бле­ма сто­ли­ці, яка існує вже ба­га­то ро­ків. Я ду­же ра­дий, що бу­де ре­а­лі­зо­ва­ний цей про­ект, який ста­не сим­во­лом спів­пра­ці між на­ши­ми кра­ї­на­ми.

ПО-ДРУ­ГЕ, з ме­тою ві­днов­ле­н­ня де­мо­кра­тії, на ви­бо­ри до Укра­ї­ни бу­ли на­прав­ле­ні спо­сте­рі­га­чі, а Япон­ським агент­ством між­на­ро­дної спів­пра­ці (JICA) на­да­на те­хні­чна до­по­мо­га у сфе­рі управ­лі­н­ня. До Японії бу­ли за­про­ше­ні на­ро­дні де­пу­та­ти та дер­жав­ні слу­жбов­ці, які за­йма­ю­ться пи­та­н­ня­ми бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Я спо­ді­ва­ю­ся, що за до­по­мо­гою та­ко­го обмі­ну фа­хів­ця­ми, япон­ський до­свід ста­не ко­ри­сним у про­це­сі ре­а­лі­за­ції су­до­вої ре­фор­ми в Укра­ї­ні.

ПО-ТРЕ­ТЄ, з ме­тою про­су­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го діа­ло­гу й ін­те­гра­ції в кра­ї­ні, Япо­нія у спів­пра­ці з міжнародними ор­га­ні­за­ці­я­ми ре­а­лі­зує ряд про­е­ктів, на­прав­ле­них на під­трим­ку ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців і ві­днов­ле­н­ня схі­дних ре­гіо­нів. Окрім цьо­го, бу­ла на­да­на до­да­тко­ва гро­шо­ва до­по­мо­га для збіль­ше­н­ня шта­ту спе­ці­аль­ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ.

Для то­го, щоб Укра­ї­на шля­хом смі­ли­вих і ком­пле­ксних ре­форм ма­ла біль­шу стій­кість (resilience) і ста­біль­ність (sustainability), Япо­нія у спів­пра­ці з ін­ши­ми чле­на­ми «ве­ли­кої сім­ки» та всі­ма за­ці­кав­ле­ни­ми кра­ї­на­ми про­дов­жу­ва­ти­ме актив­но на­да­ва­ти під­трим­ку з ме­тою подаль­шо­го зро­ста­н­ня і роз­ви­тку Укра­ї­ни.

Я чув, що Мі­жна­ро­дна кон­фе­рен­ція на під­трим­ку Укра­ї­ни, яка від­бу­ла­ся у кві­тні цьо­го ро­ку і в якій з япон­ської сто­ро­ни взяв участь Пар­ла­мент­ський ві­це-мі­ністр за­кор­дон­них справ Кен­та­ро Со­но­у­ра, про­йшла ду­же успі­шно зав­дя­ки зу­си­л­лям укра­їн­сько­го уря­ду. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, фо­ру­ми, про які ви за­пи­та­ли, а са­ме ін­ве­сти­цій­ні бі­знес-фо­ру­ми, по­ки зна­хо­дя­ться на ета­пі пла­не­ру­ва­н­ня, але Япо­нія го­то­ва роз­гля­ну­ти всі мо­жли­во­сті спри­я­н­ня в май­бу­тньо­му.

« Укра ї на од ві ку близь ка для япон - ців. У 1960-х, ко­ли я хо­див до по­ча­тко­вої шко ли, один ве ли - кий Екод зу на ( бо - рець су мо ви що го ран­гу) на ім’я Тай­хо, ба­тько яко­го був українцем, став ве­ли - кою сен са ці­єю в усій Японії. То­ді на­віть з’яви­ла­ся по­пу­ляр­на при­каз­ка «Гі­гант, Тай­хо, яє­чня», яка по­ка­зу­ва­ла, що са­ме ді­ти лю­би­ли по­над усе ( « Гі гант » — це на зва по пу ляр ної в Япо нії бейс­боль­ної ко­ман­ди)».

ФОТО З САЙТА SAADDAHAQ.IN

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.