I ра­ри­тет, і ре­чо­вий до­каз

До дер­жав­но­го му­зей­но­го фон­ду Укра­ї­ни по­вер­нув­ся уні­каль­ний брон­зо­вий лу­те­рій V сто­лі­т­тя до на­шої ери, який бу­ло ви­кра­де­но 2010 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Екс­по­нат учо­ра пред­ста­ви­ли у На­ціо­наль­но­му му­зеї ми­стецтв іме­ні Бо­г­да­на та Вар­ва­ри Ха­нен­ків у Ки­є­ві. Ко­штов­ну по­су­ди­ну для оми­ва­н­ня зло­дії ви­не­сли з екс­по­зи­ції Ар­хе­о­ло­гі­чно­го му­зею Пе­ре­я­сла­ва-Хмель­ни­цько­го. Пра­во­охо­рон­ці по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ну спра­ву, але слід­ство не да­ло ре­зуль­та­тів. Та на­ве­сні цьо­го ро­ку за до­по­мо­гою бла­го­дій­но­го «Фон­ду Олександра Фель­дма­на» лу­те­рій зна­йшли і пе­ре­да­ли дер­жа­ві.

Слід­ство що­до ви­кра­де­н­ня екс­по­на­ту три­ває, і по­су­ди­на є ре­чо­вим до­ка­зом. «По­дро­биць де­те­ктив­но­го ха­ра­кте­ру не роз­го­ло­шу­ва­ти­ме­мо. Але завжди по­вер­не­н­ня куль­тур­них цін­но­стей ви­ма­гає юри­ди­чних, фі­нан­со­вих і люд­ських ре­сур­сів, — ка­же ди­ре­ктор «Фон­ду Олександра Фель­дма­на» Ма­ксим Вод­ка. — Ща­стя, що пре­дмет не по­ки­нув те­ри­то­рію Укра­ї­ни. За­зви­чай, наш фонд до­по­ма­гає по­вер­та­ти пре­дме­ти, які зни­кли під ча­сПер­шої чи Дру­гої сві­то­вих війн. Тут не­стан­дар­тна історія. Го­лов­не, що ар­те­факт по­вер­нув­ся, і лю­ди йо­го по­ба­чи­ли».

Лу­те­рій вхо­дить до ком­пле­ксу ан­ти­чних брон­зо­вих по­су­дин, які зна­йшли у се­лі Пі­ща­не Чер­ка­ської обла­сті на по­ча­тку 1960-х ро­ків. Тіль­ки лу­те­рій, який зна­йшли пер­шим, збе­рі­гав­ся у Пе­ре­я­сла­ві­Хмель­ни­цько­му. Усі ін­ші ви­ро­би з брон­зи — 14 екс­по­на­тів — ни­ні збе­рі­га­ю­ться у На­ціо­наль­но­му му­зеї істо­рії Укра­ї­ни. Ком­плекс по­су­дин є уні­каль­ним, йо­го по­ка­зу­ва­ли на ви­став­ках за кор­до­ном, зокре­ма, у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки.

Кра­дії по­шко­ди­ли ра­ри­тет. Лу­те­рій «за­гу­бив» одну з ні­жок у ви­гля­ді лев’ячої ла­пи і те­пер па­дає без яко­їсь під­пор­ки. «Знаю ко­ле­кцію брон­зо­вих по­су­дин, до якої на­ле­жить лу­те­рій, але ледь впі­знав екс­по­нат. Ко­ле­кція уні­каль­на тим, що екс­по­на­ти вкри­то тон­кою плів­кою чор­но-олив­ко­вої па­ти­ни. Бу­ла абра­зив­на чис­тка лу­те­рію, то­му те­пер зов­ні­шньо він від­рі­зня­є­ться від ре­шти ре­чей з ко­ле­кції, — ка­же спів­ро­бі­тник На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ре­став­ра­цій­но­го цен­тру Укра­ї­ни Ві­ктор Го­луб. — Та­ке від­чу­т­тя, що ра­ри­тет по­тра­пив до вар­ва­рів. На по­верх­ні — про­ду­кти ко­ро­зії, є спро­би па­я­н­ня оло­вом».

Подаль­ша до­ля лу­те­рію не­ві­до­ма. Му­зей Ха­нен­ків до­по­міг у про­ве­ден­ні екс­пер­ти­зи, під час якої ар­те­факт іден­ти­фі­ку­ва­ли, і дав ре­ко­мен­да­ції що­до збе­ре­же­н­ня по­су­ди­ни. Пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни і му­зей­ни­ки спо­ді­ва­ю­ться, що ре­став­ра­цію екс­по­на­ту до­зво­лять про­во­ди­ти па­ра­лель­но зі слід­ством. «Є домовленості що­до ре­став­ра­ції з На­ціо­наль­ним на­у­ко­во-до­слі­дним ре­став­ра­цій­ним цен­тром Укра­ї­ни, — ді­ли­ться на­чаль­ник управ­лі­н­ня му­зей­ної спра­ви та куль­тур­них цін­но­стей Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни Ва­силь Рож­ко. — Окре­мо ви­рі­ши­мо, де збе­рі­га­ти ар­те­факт. Лу­те­рій на­ле­жить Ар­хе­о­ло­гі­чно­му му­зею Пе­ре­я­сла­ва-Хмель­ни­цько­го, та­кож він є ча­сти­ною скар­бу, що збе­рі­га­є­ться у На­ціо­наль­но­му му­зеї істо­рії. Ми ма­є­мо вжи­ти за­хо­дів, щоб ви­кра­де­н­ня не по­вто­ри­ло­ся».

ФОТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.