Пе­ре­мо­жний де­мон­таж

Ки­я­ни на­ре­шті до­мо­гли­ся сво­го — за рі­ше­н­ням КМДА за­бу­дов­ник по­чав зно­си­ти два по­вер­хи ви­со­тки в Де­ся­тин­но­му про­вул­ку, 3/5

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Рі­ше­н­ня про зне­се­н­ня не­за­кон­но зве­де­них по­вер­хів на Де­ся­тин­но­му про­вул­ку, 3/ 5 ( на­га­да­є­мо, те­ри­то­рія є бу­фер­ною зо­ною Со­фії Ки­їв­ської) Ки­їв­ра­да під­го­ту­ва­ла ще у кві­тні. До 2 червня рі­ше­н­ня ма­ло бу­ти ви­ко­на­но. Однак ре­а­кція ком­па­нії «Ін­тер­гал-Буд», яка ве­де бу­дів­ни­цтво, бу­ла зов­сім про­ти­ле­жною: ні­чо­го зно­си­ти не пла­ну­є­мо, по­руч є бу­дин­ки, які пе­ре­ви­щу­ють допу­сти­му нор­му, а це 27 ме­трів зав­ви­шки в істо­ри­чно­му се­ре­дмі­сті Ки­є­ва, є всі до­ку­мен­ти, отри­ма­ні за­кон­ним шля­хом. Як ко­мен­ту­ють акти­ві­сти, ко­трі ви­ма­га­ли де­мон­та­жу, ке­рів­ни­кам ком­па­нії не вда­ло­ся до­мо­ви­тись про від­ку­пну із се­кре­та­рем Ки­їв­ра­ди Оле­ксі­єм Рє­зні­ко­вим. То­му уве­че­рі 3 червня чи­нов­ни­ки ме­рії ра­зом із гро­мад­ські­стю про­ве­ли ін­спе­кцію бу­дів- ни­цтва, і ди­во — бу­ді­вель­ни­ки по­ча­ли де­мон­таж.

Про та­ку пе­ре­мо­гу одра­зу спо­ві­сти­ли мас-ме­діа, Ки­їв­ра­да по­дає це як осо­бли­ву за­слу­гу ко­ман­ди ме­ра. Не­хай так, бо тут справ­ді ва­жли­вий ре­зуль­тат, пре­це­дент і пра­кти­ка, що не­за­кон­ні бу­дів­ни­цтва у сто­ли­ці та­ки мо­жуть зно­си­ти. «Тре­ба по­ка­за­ти бу­ді­вель­но­му бі­зне­су, що во­ни мо­жуть при­йти і бу­ду­ва­ти, але ли­ше з до­три­ма­н­ням за­ко­нів, бу­ді­вель­них норм і мі­сто­бу­дів­них умов, то­ді ні­хто не бу­де за­ва­жа­ти. Але якщо во­ни по­ру­шу­ва­ти­муть за­ко­ни, то зне­суть і дво-, і три­по­вер­хів­ки. Це по­ча­ток. Це пер­ша ла­стів­ка», — про­ко­мен­ту­вав Оле­ксій Ре­зні­ков.

Те­пер КМДА має на­пра­цю­ва­ти до­ку­мент «про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня між мі­ською вла­дою і за­бу­дов­ни­ком, який ре­гла­мен­ту­ва­ти­ме, що мі­ська вла­да не ма­ти­ме пре­тен­зій до за­бу­дов­ни­ка, бо він виконав рі­ше­н­ня Ки­їв­ської мі­ської ра­ди», по­ві­дом­ляє сайт КМДА. І тут є ри­зи­ки, чи не від­но­ви­ться бу­дів­ни­цтво пі­сля ін­спе­кції.

На­ро­дний де­пу­тат Ігор Лу­цен­ко, в ми­ну­ло­му гро­мад­ський акти­віст і за­хи­сник Де­ся­тин­но­го про­вул­ку, вва­жає, що свя­тку­ва­ти ще за­ра­но: «Не­хай до­ве­дуть спра­ву до кін- ця. Пам’ятаю, ко­ли ки­їв­ський на­мі­сник Віктора Яну­ко­ви­ча Оле­ксандр По­пов осо­би­сто при­їздив і «зу­пи­няв» не­за­кон­не бу­дів­ни­цтво на ву­ли­ці Гон­ча­ра 17/23, яке за 15 хви­лин пі­сля «зу­пин­ки» про­дов­жи­ло­ся. По­ді­бні трю­ки ду­же по­пу­ляр­ні се­ред та­ких, як Во­ло­ди­мир Зу­бик (са­ме йо­му у вла­сність при­пи­су­ють «Ін­те­грал­буд». — Ред.) ».

Тим ча­сом ко­ле­ги Лу­цен­ка з ГО «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жної іні­ці­а­ти­ви» на­зи­ва­ють ін­ші об’єкти, де теж тре­ба по­ни­жу­ва­ти по­вер­хо­вість. Один із них — «По­діл Пре­стиж» на ро­зі ву­лиць Ни­жній Вал та Ко­стян­ти­нів­ської.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.