Укра­ї­на про­дає сво­їх спор­тсме­нів. За скіль­ки?..

Від­ра­зу сім лег­ко­атле­тів із Кри­му не­вдов­зі бу­дуть ви­сту­па­ти за на­ціо­наль­ну збір­ну Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

При­чо­му, з люб’язної згоди Укра­ї­ни, то­чні­ше ке­рів­ни­цтва на­шої Фе­де­ра­ції лег­кої атле­ти­ки. Ви­яв­ля­є­ться, укра­їн­ська сто­ро­на про­сто... про­да­ла кра­ї­ні-агре­со­ру сво­їх спор­тсме­нів. Так, у прес­слу­жбі ФЛАУ «Дню» під­твер­ди­ли, що актив­но роз­ти­ра­жо­ва­на вчо­ра ро­сій­ськи­ми ЗМІ ін­фор­ма­ція про під­пи­са­ний між ке­рів­ни­цтвом Все­ро­сій­ської фе­де­ра­ції лег­кої атле­ти­ки та Фе­де­ра­ці­єю лег­кої атле­ти­ки Укра­ї­ни «до­го­вір ми­ро­вої» від­по­від­ає дій­сно­сті — від­так сім крим­ських лег­ко­атле­тів, вклю­ча­ю­чи чем­піон­ку Єв­ро­пи Ві­ру Ре­брик, отри­ма­ли пра­во ви­сту­па­ти за збір­ну Ро­сії.

До сло­ва, цей до­го­вір між ро­сій­ською та укра­їн­ською асо­ці­а­ці­я­ми до­зво­лить крим­ським спортс­ме­нам ви­сту­па­ти на зма­га­н­нях за Ро­сію ра­ні­ше ви­зна­че­но­го пра­ви­ла­ми Між­на­ро­дної асо­ці­а­ції лег­ко­атле­ти­чних фе­де­ра­цій (IAAF) «ка­ран- тин­но­го стро­ку». Ін­ши­ми сло­ва­ми — як­би укра­їн­ська сто­ро­на ка­те­го­ри­чно ви­сту­пи­ла про­ти, то спортс­ме­ни з Кри­му, згі­дно з міжнародними пра­ви­ла­ми, що­най­мен­ше упро­довж трьох ро­ків (!) не мо­гли б ви­сту­па­ти за ін­шу кра­ї­ну. А це для про­фе­сій­но­го атле­та — рів­но­зна­чно звер­шен­ню кар’єри. Мо­жли­во, жор­сто­ко ста­ви­ти хрест на кар’єрі спор­тсме­нів, але хі­ба не так ро­блять із зра­дни­ка­ми, які по­го­ди­ли­ся ви­сту­па­ти за кра­ї­ну-агре­со­ра? Утім, ва­жли­вою де­та­л­лю в цій істо­рії ка­пі­ту­лянт­ської по­лі­ти­ки Фе­де- ра­ції лег­кої атле­ти­ки Укра­ї­ни є те, що її пре­зи­дент Ігор Го­цул — одно­ча­сно пра­цює на по­са­ді... пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни. То як спри­йма­ти та­ку по­зи­цію — як по­зи­цію всьо­го мі­ні­стер­ства і чи вар­то очі­ку­ва­ти но­вих «вті­ка­чів» з ін­ших ви­дів спор­ту?

«День» на­ма­гав­ся взя­ти коментар у Ігоря Го­цу­ла, але у прес-слу­жбі ФЛАУ по­ві­до­ми­ли, що опе­ра­тив­но це зро­би­ти не­мо­жли­во. «Мо­жу про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію зі слів пре­зи­ден­та Ігоря Го­цу­ла, з яким за­раз зв’яза­ти­ся про­бле­ма­ти­чно — у

ньо­го на­ра­да в мі­ні­стер­стві, — го­во­рить «Дню» прес-се­кре­тар Фе­де­ра­ції лег­кої атле­ти­ки Укра­ї­ни Олек

сандр ДА­НИ­ЛЕН­КО. — До­го­вір між укра­їн­ською і ро­сій­ською фе­де­ра­ці­я­ми дій­сно під­пи­са­ний. Але ко­шти від Ро­сії ще не на­ді­йшли. За­галь­но­сві­то­ва пра­кти­ка та­ка: якщо атлет змі­нює гро­ма­дян­ство і хо­че ви­сту­па­ти за ін­шу кра­ї­ну (а та­ке бу­ває ча­сто, в ба­га­тьох кра­ї­нах і в рі­зних ви­дах спор­ту), то фе­де­ра­ція, з якої він пе­ре­хо­дить, мо­же від­пу­сти­ти без­ко­штов­но і без пре­тен­зій або за гро­шо­ву ком­пен­са­цію. Укра­ї­на сво­го ча­су вкла­ла ко­шти в під­го­тов­ку цих се­ми спор­тсме­нів, то­му ви­ма­га­ла від Ро­сії ком­пен­са­ції. Су­му ком­пен­са­ції сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся не роз­го­ло­шу­ва­ти. Але по­ки що гро­ші не при­йшли... Що­до за­галь­ної по­зи­ції на­шої фе­де­ра­ції про ба­жа­н­ня укра­їн­ських лег­ко­атле­тів ви­сту­па­ти за Ро­сію, я коментарі да­ва­ти не мо­жу. Це пре­ро­га­ти­ва пре­зи­ден­та фе­де­ра­ції».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.