Но­вим пре­зи­ден­том Латвії обра­но мі­ні­стра обо­ро­ни

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Пре­зи­ден­том Латвії на по­за­чер­го­во му за сі­дан­ні се йму обра но мі ніст ра обо­ро­ни Рай­мон­да Ве­йо­ні­са, ви­су­ну­то­го Со­ю­зом зе­ле­них і се­лян (СЗС). За Ве­йо­ні­са про­го­ло­су­ва­ли 55 де­пу­та­тів. Ви­сту­па­ю­чи в пар­ла­мен­ті, він за­явив, що Латвія за­ці­кав­ле­на в кон­стру­ктив­ній спів­пра­ці з Ро­сі­єю, але за­раз із Мо­сквою та­кі від­но­си­ни не­мо­жли­ві. «Про­те якщо пов­ні­стю ви­ко­ну­ва­ти­му­ться Мін­ські домовленості, якщо стрі­ля­ни­на і за­ги­бель лю­дей в Укра­ї­ні при­пи­ня­ться, якщо від­но­си­ни між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю по­лі­пша­ться і якщо Латвія ра­зом з ін­ши­ми кра­ї­на­ми го­то­ва роз­по­ча­ти кон­стру­ктив­ний діа­лог з Ро­сі­єю, то я цей кон­стру­ктив­ний діа­лог, зви­чай­но, під­три­маю», — на­го­ло­сив по­лі­тик. В ін­терв’ю «Дню» по­лі­то­лог, про­фе­сор Ла­твій­сько­го уні­вер­си­те­ту Жа­нет­та ОЗОЛІНЯ за­зна­чи­ла, що силь­ним бо­ком Ве­йо­ні­са є те, що він «три­ва­лий час був за­лу­че­ним до по­лі­ти­чно­го про­це­су Латвії». «Він знає, як фун­кціо­нує дер­жа­ва, від­бу­ва­є­ться ухва­ле­н­ня за­ко­нів... знає, як ке­ру­ва­ти кра­ї­ною», — ска­за­ла па­ні Озоліня. Ве­йо­ніс народився 1966 ро­ку у Псков­ській обла­сті Ро­сії. Був мі­ні­стром охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща і ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку в кіль­кох уря­дах. Має зва­н­ня ма­гі­стра біо­ло­гії, яке здо­був у Ла­твій­сько­му уні­вер­си­те­ті. Пра­цю­вав вчи­те­лем біо­ло­гії в 1-й Ма­дон­ській се­ре­дній шко­лі, був чле­ном прав­лі­н­ня Скулт­сько­го пор­ту, де­пу­та­том се­йму двох скли­кань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.