На Бу­ко­ви­ні з’яви­ло­ся пер­ше «ві­кно жи­т­тя»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

У при­мі­щен­ні по­ло­го­во­го від­ді­ле­н­ня Сто­ро­жи­не­цької цен­траль­ної ра­йон­ної лі­кар­ні з’яви­ло­ся пер­ше в обла­сті «ві­кно жи­т­тя» — мі­сце, де ано­нім­но мо­жна за­ли­ши­ти не­ба­жа­не не­мов­ля. Щоб го­ре-ма­те­рі мо­гли за­ли­ша­ти­ся не­по­мі­тни­ми, йо­го обла­дна­ли на за­дньо­му дво­рі бі­ля за­па­сно­го вхо­ду в від­ді­ле­н­ня. Та­ка ідея ви­ни­кла в за­ві­ду­ва­чки по­ло­го­во­го від­ді­ле­н­ня Сто­ро­жи­не­цької ЦРЛ Ва­лен­ти­ни Ман­чу­лен­ко та лі­ка­ря-не­о­на­то­ло­га Сві­тла­ни Кар­лій­чук.

«На жаль, де­да­лі ча­сті­ше до­во­ди­ться чу­ти, що не­ба­жа­них но­во­на­ро­дже­них ді­тей по­ки­да­ють будь-де, а то й зов­сім ви­ки­да­ють на смі­тни­ки. У та­кий не­гу­ман­ний спо­сіб но­во­спе­че­ні ба­тьки по­збу­ва­ю­ться про­бле­ми. А є сім’ ї, які стра­жда­ють від без­плі­д­дя і, при­мі­ром, їм ця ди­ти­на мо­гла би при­не­сти справ­жнє ща­стя. До­свід ін­ших ре­гіо­нів Укра­ї­ни, де фун­кціо­ну­ють «ві­кна жи­т­тя», показує їхню ефе­ктив­ність. У та­кий спо­сіб і ди­ти­ну вда­є­ться вря­ту­ва­ти, і не­рід­ко вла­шту­ва­ти її в лю­бля­чу сім’ю», — ка­же Ва­лен­ти­на Дми­трів­на.

Та­ку іні­ці­а­ти­ву під­три­мав ке­рів­ник Сто­ро­жи­не­цької ЦРЛ. « Зви­чай­но, кра­ще, щоб « ві­кна жи­т­тя » ні­ко­ли не зна­до­би­лись укра­їн­цям. Про­те все ж гу­ман­ні­ше не­ба­жа­ну ди­ти­ну за­ли­ши­ти в одно­му з та­ких пун­ктів, аніж ви­ки­ну­ти на смі­тник. У ме­дза­кла­ді про не­мов­ля по­дба­ють — огля­нуть, на­да­дуть не­об­хі­дну ме­ди­чну до­по­мо­гу то­що. По­тім ди­ти­ну ске­ру­ють до від­ді­ле­н­ня па­то­ло­гії но­во­на­ро­дже­них Чер­ні­ве­цької обла­сної ди­тя­чої лі­кар­ні, де во­на пе­ре­бу­ва­ти­ме впро­довж двох мі­ся­ців. Про­тя­гом цьо­го ча­су за ба­жа­н­ня го­ре- ма­тір, до­вів­ши своє ба­тьків­ство шля­хом ге­не­ти­чної екс­пер­ти­зи, ще мо­же по­вер­ну­ти своє ча­до. Якщо ж ди­ти­ну не за­бе­руть біо­ло­гі­чні ба­тьки про­тя­гом двох мі­ся­ців, її пе­ре­ве­дуть до ди­тя­чо­го бу­дин­ку. Там не­мов­ля­ті шу­ка­ти­муть сім’ ю » , — го­во­рить го­лов­ний лі­кар Сто­ро­жи­не­цької ЦРЛ Ма­твій Пле­гу­ца.

На­ра­зі сто­ро­жи­не­цьке «ві­кно жи­т­тя» — ли­ше 14-те в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.