Те­сту­ва­н­ня кро­ві – під за­гро­зою

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Най­ближ­чим ча­сом обла­сні цен­три кро­ві мо­жуть пе­ре­йти на більш де­ше­ві від­по­від­ни­ки те­стів, а ча­сти­на з них — і зов­сім за­ли­ши­ти­ся без мо­жли­во­сті те­сту­ва­ти кров. Пре­па­ра­ти, яки­ми пе­ре­ві­ря­ють до­нор­ську кров для пе­ре­ли­ва­н­ня на ін­фе­кції та ві­ру­си, за­зви­чай за­ку­по­вує Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я. Тер­мін при­да­тно­сті те­стів — близь­ко пів­ро­ку, то­му за­ку­пки за­зви­чай від­бу­ва­ю­ться дві­чі на рік. Цьо­го ж ро­ку цен­три кро­ві по­ки не отри­ма­ли те­стів уза­га­лі. Во­стан­нє по­став­ки бу­ли ще у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку, зав­дя­ки цьо­му цен­три ма­ють мо­жли­вість пра­цю­ва­ти. Якщо за­ку­пів­ля не від­бу­де­ться до кін­ця ли­пня — їм до­ве­де­ться шу­ка­ти шля­хи за­без­пе­че­н­ня вла­сних по­треб са­мо­стій­но.

Пе­тро ВЕРБИЦЬКИЙ, го­лов­ний лі­кар Ки­їв­сько­го обла­сно­го цен­тру кро­ві:

— По­ки ми очі­ку­є­мо отри­ма­ти те­сти за цен­тра­лі­зо­ва­ни­ми по­став­ка­ми. Якщо ж тен­де­ри не від­бу­ду­ться, нам до­ве­де­ться пе­ре­йти на більш де­ше­ві від­по­від­ни­ки. За­га­лом, ве­ли­кої шко­ди для па­ці­єн­тів не бу­де, але все ж збе­рі­га­ю­ться пев­ні за­гро­зи. Ду­маю, що наш центр, як і біль­шість по Укра­ї­ні, змо­же про­дов­жи­ти ро­бо­ту. Річ у тім, що фі­нан­су­ва­н­ня Ки­їв­сько­го цен­тру роз­ра­хо­ва­но на­сту­пним чи­ном: біль­шу ча­сти­ну пре­па­ра­ту має на­да­ти дер­жа­ва, за­ли­шок ми за­ку­по­ву­є­мо за ко­шти мі­сце­вих бю­дже­тів. То­му, за­ле­жно від фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей мі­сце­во­го бю­дже­ту, ми змо­же­мо де­який ча­с­про­пра­цю­ва­ти без під­трим­ки мі­ні­стер­ства. Єди­ний не­до­лік, з мі­сце­во­го бю­дже­ту мо­жна ку­пи­ти ли­ше де­ше­вий вид те­стів, при обме­же­но­сті фі­нан­сів це бу­де рен­та­бель­ні­ше.

Але про­бле­ма у то­му, що пла­ну­ва­н­ня бю­дже­ту зна­хо­ди­ться у ко­жно­го цен­тру на мі­сцях. За­раз є цен­три, які за до­ку­мен­та­ми пла­ну­ва­ли отри­ма­ти від МОЗ сто­від­со­тко­ве за­без­пе­че­н­ня те­ста­ми. У та­ко­му ра­зі мі­сце­ві бю­дже­ти не мо­жуть їм ні­чо­го ви­ді­ли­ти. Якщо тен­де­ри не прой­дуть — во­ни опи­ня­ться у скру­тно­му ста­но­ви­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.